Eilif Peterssen

Hjalmar Eilif Emmanuel Peterssen (1852–1928)
Norsk maler.

Les mer

Brev fra Eilif Peterssen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1330.   Brev. Datert 12.03.1889. 
«Ifald De ikke tager Deres Billede tilbage fra Pariserudstillingen anmodes De herved om snarest muligt at indsende Deres Stemmeseddel på Monteur.» 
Munchmuseet, MM K 1415.   Brev. Datert 29.05.1884. Filologisk kommentar: Brevet er en stipendanbefaling til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement fra Eilif Peterssen.
«Med Glæde skriver jeg Dem en Anbefaling til Deres Ansøgning om Stipendium – gid den kunde hjælpe Noget – thi det er få af de unge Malere deroppe, som jeg synes har fortjent det som Dem. –» 
Munchmuseet, MM K 1416.   Brev. Datert 20.05.1884. Filologisk kommentar: Brevet er en stipendanbefaling til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement fra Eilif Peterssen.
«Det er mig en virkelig Glæde at Skrive en Anbefa- ling til Edv. Munchs-An- søgning om Stipendium.» 

Eilif Peterssen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 825.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 13.09.1912. Se s. 1
«Oda Krohg gir sig ikke, men vil nu atter saksøke mig til utlevering av «Det syke barn», idet hun har faat Bildende Kunstneres styre til at opnævne en «sakkyndig komité», bestaaende av Werenskiold, Munthe og Eilif Pettersen, og disse har uttalt om hendes bilde «Kinesisk lygt», som hun nu tilbyr mig istedenfor «Sommernat», at det er likesaa verdifuldt i kunstnerisk og økonomisk henseende som «Sommernat».»
Munchmuseet, MM K 1136.   Brev fra Jens Thiis. Datert 02.11.1907. Se s. 3
«Lysaker – den hadefulde Werenskiold, den feige E.P. og den karakterløse Gerh. Munthe.»
Munchmuseet, MM K 1139.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.11.1909. Se s. 1
«Men fra andre sider arbeides der kraftig for Emanuel Vigeland og for Eilif Peterssen.»
Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
«Når jeg ser tilbake på disse to år synes jeg nesten ikke jeg har fått gjort stort annet end å gå i begravelser og holde taler over avdøde venner. Det er uhyggelig, hvorledes de alle rives bort, de som var din og derefter de som var min generasjon og mine nær- meste venner. Efter Christian Krohgs død i 1928 har der vært et svært mandefall i norsk kunst. Min kjære venn … Nils Kjær, det vidunderlige menneske og den store kunstner, var den første av min generasjon som blev revet bort, allerede i 1924, to år efter var det Karsten og så følger det slag i slag, Eilif Peterssen i 1928 og Gerhard Munthe i 1929, Sigurd Bødtker i 1928 og Gun- nar Heiberg i 1929, \Frj. Nansen i 1930/, Nærup og Jappe i 1931, Harriet Backer i 1932, Olaf Bull og Folkestad i 1933, Sven Elvestad, \Holmboe/ og Oda Krohg i 1935. Og nu Henrik Lund, som vi betraktet som kjem- pen blandt dem alle, med sin glupske kjærlighet til livet og sitt»
Munchmuseet, MM K 1182.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg holder på at indrette en stor deilig overlyssal til en slags elittesal for norsk maleri. Den har 4 vægge, av dem skal du ha den bedste og fineste helt alene. På de andre 2 får Werenskiold, Krogh, Peterssen, Munthe, Heyerdahl etc. finde sig til rette så godt de kan med sine mest utsøkte ting; på den 4de kommer Gauguin, Manet, Raffaelli, Josephson etc. (fremmed kunst).»
Munchmuseet, MM K 1222.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 08.02.1890. Se s. 3
«Resultatet er altså at Dietriechson og hans tinsoldater for en tid er fornærmet på Skram- stad, og at han – professoren – logrer for Eilif»
Munchmuseet, MM K 1226.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 05.06.1893. Se s. 3
«Nu reiser snart alle her på landet. Kun Eilif Peterssen skal holde sig i nærheden af huset i Bogstadveien, thi det mærkelige er skeet at Magda skal have en liden om et par måneder. De er strålende, både hun og Eilif.  … »
Munchmuseet, MM K 1229.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 10.01.1904. Se s. 2
«Vi gjenoptar den gamle gruppe fra Statens uds nu til Stockholmsudstillingen. Vil Du være med? Her blir kanske 3 grupper foruden en «hoved- afdeling» – med mindre en sammensmeltning af et par grupper skulde finde sted. Vor gruppe er dannet; ang. videre optagelse i den, udvalg af billeder, jury, montør-spørsmål holder vi møde nu Tirsdag. Går Du med, så opgiv hvad Du udstiller, hvis Du kan. Du kjender vel valget til Kunstner- styre? Eyvind Nielsen og 4 til fra den side; Eilif og Eiebakke; det gjør 7. Eilif er i Italien, Harald Brun rykker op.»
Munchmuseet, MM K 1231.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.06.1904. Se s. 1
«Læs igjennem dette fra Krohg og send mig det så snarest mulig tilbage. Lad mig så vide hvordan Du stiller Dig. Gerh. Munthe er imod. Harriet Backer, Kitty Kielland, Gustav Vigeland er i tvil, den sidste dog væsentlig på grund af fragt- omkostningerne. ‹Thv›Thv. Erichsen, Nord- hagen og Holmboe er ivrige for. Jeg har skrevet til Collett og vil skriver nu til Eilif. Gad vide om Fritz Thaulow er med; ne …  navnet vilde ialfald gavne.  … . Sig om Du tror det er fornuftig – jeg er ukjendt med forholdene; spørgsmålet for mig er om vi kan underholde en årlig udst. uden at gjøre fjasco. Teppeindustri har vi jo og lidt andet kan vel bli.»
Munchmuseet, MM K 1256.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 07.09.1928. Se s. 1
«Vil Du være med på et lite bidrag nu – ja gerne stort om Du har lyst. Jeg vil gi litt nu osså, skjønt jeg ikke har råd, for jeg hjelper min yngste søn, Dagfin, som bygger hus. Så skulde Skotvedt prøve å samle litt hos noen Eggedølinger. Jeg får høre med Eilif og Munthe om de er med – ellers er det vel ingen malere som har råd.»
Munchmuseet, MM K 1412.   Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 25.04.1884. Se s. 2
«samtidigt med Indstil- lingen til Statens Stipen- dier, hvilket først kan ske naar den dertilhørende Bevilgning er skeet i Thinget, vil det rime- ligvis endnu vare flere Uger inden Sagen kom- mer til Afgjørelse og skulde De imidlertid kunne indhente en Anbefaling fra en af vore Figurmalere, f Ex. Eilif Petersen, Werenskjold eller Krogh, saa vil Sagen kun der- ved gaa desto glattere.»
Munchmuseet, MM K 1470.   Brev fra Jens Thiis, Universitetet (Aula-dekorasjonene). Datert 09.11.1909. Se s. 1
«Endelig har komiteen for utsmykningen av Universitetssalen git efter og gåt ind på at ta dine skisser i betragtning, ifald du vil indsende dem sammen med: Werenskiold, Munthe, Eilif Peterssen og Emanuel Vigelandinden lørdag! næste uke. (adresse: Universitetssekretæren).»
Munchmuseet, MM K 4370.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.11.1889. Se s. 1
«Doctor Nessen vil have Orginalen, fortalte Frøken Vang, –Inger var iforgaars paa Gunnar Bergs Udstilling af Nordlandsbilleder – , – der hørte hun at Wærenskjold havde udtalt sig saa svært fordelagtig om dit Maleri hvide Dame ved Stranden, – for Tiden er Bille- det kommet til Eilef Petersen, – det mindre Billede har vi her hentet. –»
Munchmuseet, MM K 4552.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1911. Se s. 4
«Helsingfors, Billederne er jo fordet meste, fra Kragerø, – Jeg seer idag at Eilif Petersens Billede af «Mikkelsen» vækker Mis- nøie; og da blier det vel en Henvendelse til Dig, –      Jeg synes det ikke er underligt at Du iblandt føler Træthed, Du, som arbeider saa skrække- ligt; – kanske Du bør være lidt forsigtig. –»
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.04.1894. Se s. 3
«Værelser – Diriks optræder med et Par Søstykker, hvoraf et er ganske bra – Eilef Petersen har et Billede, som næsten er et Plagiat af dit «Ensomhed», hvor Tante sidder ved Veien en Aften paa Tjømø – Situation og Stemning er fulstændig den sam- me, – men betagende virker det ikke Solberg’s «Aftenrøde» er udmærket, jeg havde aldrig troet, man kunde faa saadan straa- lende Glans frem i et Maleri. Paulsen har ogsaa et lidet Billede i aar. – I pekuniær Henseende har Udstillingen været udmærket skjønt Entreen, Søndagene, und- tagen var 50 Øre – var dog Besøget ca 4 000 fler end forrige Aar.»
Munchmuseet, MM K 5139.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].02.1892. Se s. 3
«maleriet frem. Eilif P. skal gjøre alt muligt for at finde nummeret, men han syntes det var saa underligt, at de dernede kunde skaffe billedet frem ved at faa nummeret. Expeditøren huskede godt mig igjen og at han havde lovet mig at sende billede til Lassen. Han maa natur- ligvis erstatte det.»
Munchmuseet, MM N 39.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889. Se bl. 2v
«Eilif Petersen kan takke de { … }derat han ikke er gået for at han ikke er gået i vasken de ide{ … }er der besjæler de b malere han refuserer Men forskjellen er blot at han har er i besiddelse af dygtighed så han ka …  Han har er i besiddelse af en så stor dygtighed at { … }når han tilsætter den lidt med en passende brøkdel af de impressionismer og Han Kan de{b}Bliver det et pass{ … }elig moderne og passe{nde}lig publikum.»
Munchmuseet, MM N 112.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«Han var oppe hos Petersensom altid kom samtalen in på hende – og så viste Han så i hans album – han så hendes port{ … }ræt –»
Munchmuseet, MM N 112.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 2
«Hun er deili de sa { … }Petersen – raffineret – ‹{ … }bråvak› –»
Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 2
«maleri { … }og frem med  …  det direkte naturstudi{ … }erne Og kampen var hård enhver hårsbred blev gjort dem stridig. Krohg og Thaulow tog den stadig mod den værste stød de blev først leet af og derpå utskjældt. Den nye retnings tilhængere refuceredes og om de antoges hængt bort i Krogerne Men de stred og holdt ud og vandt. Thaulow blev modemaler og Krohg anerkjendt For de øvrige indflyttede Male malere såsom Eilif Petersen EriErig WerenskjoldSkredsvig der allerede havde et navn ‹ud›{s}var det nu let at bo og bygge heroppe»
Munchmuseet, MM N 470.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se bl. 1r
«Kaptainen og maleren Petersen snakket sammen –»
Munchmuseet, MM N 470.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se bl. 1r
«Hvor Petersen lo – Kaptainen var vittig – Ha Ha det var igrund»
Munchmuseet, MM N 470.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se bl. 1v
«De gik nedover – trappen – på gaden – Kaptainen og Petersen i ivrig samtale –»
Munchmuseet, MM N 730.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882. Se s. 3
«hos en Leutnant Dahl der et nylig har bygget en rigtig storarted gård i nærheden med af Hamar; Igår gik jeg og husets damer samt en frøken Hals op til Oberstleutnant Seiersteds Det er en der bo har en stor gård i nærheden af {W}Vangs kirke Her spillede vi qroquet sammen med husets tvende døtre, hvoraf den beså kirken med den præg- tige altertavle af Eilif Petersen f en foræring af Selboe. Du kan tro det var aldeles nydelig herom kring især nu i løvsprættet, {V}især henimod WVangs kirke. Jeg og Bjarne Falk er hver dag ude at tage skitser vi har endnu blot malt et lidet landskab men skal nu»
Munchmuseet, MM N 840.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 28.11.1901. Se s. 2
«no{ … }rdiske Udstilling i Wien udstiller jeg et Par Billeder – såvidt jeg ved er det bare 4, Werenskiold Eilif Petersen og Krogh foruden der repræsenterer Norge – Det er jo forsåvidt nokså morsomt – De to jeg har der er { … }af mine slemmeste Billeder – Jeg håber jeg snart får høre fra Eder ellers tror jeg I er syge –»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM N 3644.   Brevutkast fra Edvard Munch til Den kongelige Tegne- og kunstskole. Datert 4.10.1886. Se s. 1
«Undertegnede tillader sig herved at ansøge om at erholde en Portion af det Finneske Legat for indeværende Aar. Da jeg ellers ingen pecuniær Hjælp har til min { … }fortsatte kunstneriske Udvikling er det af megen Vigtighed for mig at erholde nævnte Legat. Jeg vedlægger fra Ma- lerne Krohg og Eilif Petersen Attester, som jeg modtog til det Schäfferske Legat»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 303).   Brev fra Edvard Munch til Olav Paulsen. Datert 14.12.1884. Se s. 3
«Jeg synes i det heletaget man ser meget sjelden noget som rigtig kan begeistre – som kan rive ordentlig i en. Eilif Petersen har udstilt i Kunstforeningen to ting et portræt samt et lidet interieur. Portrættet er med respeckt at sige dårligt Interieuret derimod rigtigt vakkert. –»