Munchmuseet, MM N 330

MM N 330, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 330 bl. 1r

præcisere hva jeg så ofte har
fremholdt – Jeg kan hjælpe med
penger efter ævne – Ellers kan
jeg intet ta på mig af ansvar
for familiens ve og vel og hva
forældrene måtte finde for go{ … }dt
at ordne med til med hensyn til
barnas fremtid – Det ligger komplet
utenfor min ævne.

    Jeg hører Andrea er reist til
sin Onkel i Telemarken dr. Kinck
Han h kjenner familien mer end
jeg {h}og han har greie på hva
angår b gutternes uddannelse og sundhed –

    Her har Andrea at søge raad og daad
Han har stor praxis og tjener altså
godt – An Han kan nok osså
hjælpe med penger og Andrea