Munchmuseet, MM N 879

MM N 879, Munchmuseet. Datert 1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 879, s. 1
    
    Kjære tante!


    Det er vel bedst Du
sender 500 Kr. – ellers
må jeg reise til Tydskland
og male en Portraitbestilling
– Det er en meget elskværdig
Familie i Chemnitz der
har inviteret mig til
at bo hos sig – men
imidlertid kommer jeg
mig godt her og er i så

 

Munchmuseet N 879, s. 2

godt Arbeide at jeg
nødig vil reise – Jeg føler
osså at forat få ordnet
med mine Nerver må
jeg passe på at være i
Ro lang Tid – I October
vil jeg da forsøge at male
Portrættet i Chemnitz der

    Rigfolk er jo mærkelige
og hvorfor Doctor Linde først
vil give mig Penger i
October skjønner jeg jo

 

Munchmuseet N 879, s. 3

ikke – men jeg vil ikke
plage ham –

    Jeg er spændt på – hvad
det blir til med Sverige –

    Michelsen er jo flink –
men kanske vi kunnet
fået Republik ved en
 …  at han lavet en konstituerende
Forsamling –

    
    Hilsen  Din E Mun{ … }ch
 …