Munchmuseet, MM N 1089

MM N 1089, Munchmuseet. Datert 1915–1923. Brevutkast til Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1089 bl. 1r

    {At jeg}Jeg {har}fandt nylig paa
Gulvet i Kragerø 2 Breve
et fra mig til Dig og et
fra Inger til mig – Det var
fra 6 { … }eller {og}7 år tilbage
– D{ … }e viser hvor uendelig
taalmodig jeg har været – at jeg
har g{ … }jort alt forat overbevise jer
om den ubegrundede Frygt i Anledning
en vis Person – Naar {jeg}det aligevel
intet hjalp var jeg jo tvunget til
at sige stærkt fra – Inger har derfor ingen

Grund til Ophævelser ligeoverfor mig

 

Munchmuseet N 1089 bl. 1v

    Du maa huske paa
at selv som 12 Aars Gut
vilde ingen selv ikke min
Far forlangt af mig hva
I har gjort  …  ‹min›
50 Årsalderen