Munchmuseet, MM N 1422

MM N 1422, Munchmuseet. Datert 1940–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1422 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Jeg sender
noen æbler – I poserne er fin
vinter{ … }frugt (Delvis gravenstener)
der kan opbevares – I kassen er osså
fin frugt men de har fåt lidt
stød og kan ikke ligge længe

    Har Du sardiner i olie { … }(hermetik)?
    Jeg kunde kanske skaffe Dig
4 a 5 boxer – Det er god olie i dem

 

Munchmuseet N 1422 bl. 1v

og nyttig i fe{ … }tmangel –
    
    Mange hilsener
    Din Edvard Munch