Munchmuseet, MM N 1504

MM N 1504, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1504 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for brevet. Det
må da være en lettelse
for Dig at Du ikke
behøver at be ha bekym-
ringer for børnene –

    Det er Johanne Meidel
og mand der næst forældrene
har ansvar for børnene –
Børnene skulde naturligvis
været sendt til Bergen
Det er da latterligt at
Johanne og mand skal lægge

 

Munchmuseet N 1504 bl. 2r

bekymringerne over på os
der er ældre og har havt
såmeget at stå i og er fjærnere slægt

    Meidell er foretningsmand
og kan nok greie med meget
Når Det er ikke mange
onkeler der sender såmange
penger som jeg til sin niece

    Jeg føler mig meget lettet
da jeg er så { … }helt klar
over det hele – Kaarbø har
ikke været helt korekt om
muligt velmenende –

    Fru Kaarbø har prøvet at
bevæge Dig og Kaarbø mig
til at ta ansvaret for
børnene. Børnene er { … }agnen agnen
på { … }krogen – men { … }vi bider ikke
på { … }krogen