Munchmuseet, MM N 1596

MM N 1596, Munchmuseet. Datert 5.9.1917. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1596 bl. 1r
    
    Kjære Laura


    Du maa altsaa konferere
med N{i}ykvists Efterfølger
Frognerveien 33 Telefon 200
Det blir { … }således at
{v}Vognen ikke venter
men kommer igjen og henter
Eder –

    Du maa lægge ud
4 Kroner til Drikkepenge
hver {g}Gang –

    
    God Fornøielse
    Din Edvard

 

Munchmuseet N 1596 bl. 1v

    
    Frøken Laura Munch
    Pleiehjemmet
    Gjetemyrsveien 31