Munchmuseet, MM N 1623

MM N 1623, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Brevutkast til Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1623 bl. 1r

    Slike journalister er utroli
påtrængende når det gjælder
at tjene en 100 kr. Men Du
kunde funnet ‹en› værre –

    At hun fremdeles efter alt hva
Du og jeg har foreholdt hende
vil tvinge frem det oprinnelig altfor
vidløftige utkast er utroligt –

    Du må ikke få en { … }offentli
ting som osså angår mig uten
at jeg får se det –

    Du må vente med at gjøre
noget ved dette til jeg får talt
med Dig – Det haster ikke –
Og j det er vigtigere sager at
varetage –

    Ved at la hende få disse
interne ting fra hjemmet vil
Du ødelægge for Dig selv noget

 

Munchmuseet N 1623 bl. 1v

som Du selv kunde ha glæde
af at udføre –