Munchmuseet, MM N 1625

MM N 1625, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1625 bl. 1r

    Som jeg nævnte i telefon ‹h
vil jeg iår som jeg osså tidligere
har antydet kunne hjælpe med circa
{–}4000 kr – Jeg har iår og ifjor takket være
en enkelt mæcen kunnet sælge gansk
godt – Ialfald til årets forbrug –

    Hva jeg næste år kan tjene kan
jeg ikke si men noget kan jeg vistnok
hjælpe hjælpe med – Hvo{ … }rvidt det
har været fornødent at hele familien
omtrent slog sig ned på Lillehammer
kan jeg foreløbig ikke si noe om. Jeg har
forøvrigt sagt jeg ikke blander mig i hendes foretagender

    Jeg har altså circa {–}1100 kr som