Munchmuseet, MM N 1645

MM N 1645, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Carl Wilhelm Bøckmann Barth.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1645, s. 1
    
    Hr. Marinemaler Barth!


    Jeg sender med det første
en {s}Skrivelse til Kunstnerforeningen
hvor jeg udmelder mig
af {f}Foreningen på {g}Grund
af Dittens brutale Optræden –

    Da jeg har hørt de
utroligste { … }Forvanskninger
{ud}af mine udtale{s}lser på
Karnevalsaftenen – og opdigtede
{o}Ord er lagt mig i {m}Munden
skriver jeg dette forløbig
til Dem {f}som Formand –

    Hvis jeg i min {s}Skrivelse
ikke går nærmere ind
på de ting som her nævnes
beder jeg Dem fremlægge dette

 

Munchmuseet N 1645, s. 2

{b}Brev. Først og fremst
må nævnes den mærk-
{ … }værdige Skrøne {o}Opdigtelse at
jeg skulde have brugt
{s}Skjældsord mod Dem –
For de{te}t {har}første har
vi jo tidligere intet
udestående havt med
hverandre og som De selv
ved traf jeg Dem ikke
den hele {a}Aften. Dernæst
fortælles at jeg skulde
have kaldt komitemed-
lemmer for Tyvepak. Det
er jo så latterligt at
det jo ikke skulde behøves
at gjendrives. {Sag}Jeg har
sagt dette Tyvepak – men det
{ … }måtte da enhver forstå
var til de Kjæltringer af

 

Munchmuseet N 1645, s. 3

Opf Opvartere. Man fortæller
jeg gjorde Kvalm – ja jeg
gjorde Kvalm forat gjøre
{s}Slut på Opvarternes skan-
daløse Trafik – og Kunstner-
foren{d}ingen burde være mig
taknemmelig fordi jeg vilde
gjøre { … }Slu{tte}t på – {som har}denne
Trafik som har været til
{f}Forargelse for en Masse
Mennesker. Jeg har har talt med

    Når {e}En Tyv af en Opvarter
{ … }kalder Politi til sin Beskyttelse
og jeg er Vidne til at
samme Opvarter snyder flere andre da
lige efterat jeg har tat
fat i ham, flere andre
(Blandt andre Maleren Sømme)
uden at for{få}hindres Hjælp af
Politi { … }og ‹Komite›medlemmer

 

Munchmuseet N 1645, s. 4

da blir jeg heftig – { … }Men før
Ditten ‹verbalt› truede mig med
at hive mig ned over
Trapperne havde jeg intet
{ … }Skældsord brugt mod {noget}ham
Medlem ({Jeg}Den { … }neste Gang
jeg i min Heftighed forløb
mig var { … }lige overfor Skari
som betegnede som Bonde
V …  han opførte sig i høieste
Grad uhøflig mod mig)

    Jeg beder Dem
    
    Ærbødigst
    Edvard Munch

    Forhåbentlig blir dette
Kunstnerforeningen en Advarsel
så {en}næste { … }Gang  …  bedre
Ord kommer  … gang
kan gå i Kunstnerkarneval
uden at  …  at  …  bestjæles
så man ikke behøver at
sige hvad man nu alle siger
 …  går på ‹Kunstnerk› og der blir man Snydt