Munchmuseet, MM N 1769

MM N 1769, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Elias Kinck.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1769, s. 1

    
    Hrr distriktslæge Elias Kinck


    Jeg skal meddele Dem at
Andreas’s gutter efter en beskjed jeg
har fåt fra {D}dem er i Lillehammar
efter at ha tat artium og nu har
ansettelse som hjælpepoliti – Jeg er
syg og afkræftet og kan ikke
påtage mig nogen omsorg for
gutterne – De sier at de tjener til
pensionatet og lidt til men er dårlig
med klær – Noen penger som har

 

Munchmuseet N 1769, s. 2

ligget i banken efter krisen vil
nu sendes hende Andrea op til
Lofoten – Det er vel {2}400 kr som
er på vei opover –


    
    Deres ærbødige
    Edvard Munch

    P.S.
    Jeg angrer på at jeg ikke har
konfereret med Dem, – der kjenner
forholdene bedre end jeg, om de arangement
Andrea har truffet med hensyn til
gutternes opdragelse { … }– som jeg finner
og har altid funnet høist uforståelige
og ufornuftige og har været en svære
pengeforødelser u{ … }den nytte og skaffet
mig en svær påkjenning og forstyrrelse

 

Munchmuseet N 1769, s. 3

    Det har er jo mulig at De
har hørt at jeg har været enig med
hende i hendes mærkelige arangements

    Jeg har vist nok feilet deri at
jeg ikke har konfereret med Dem om de
n helt ufornuftige arangements som Andrea
har truffet med hensyn til gutterne – De
h kjenner jo hende og forholdene bedre end
jeg – De kan mulig ha tænkt at jeg har
billiget hva hun har arangert – Men
jeg har hele tiden funnet det  …  helt
uforstålig – Det viser sig osså nu det
har blot været uheld – Det har ka været
 …  mange penge jeg har bortkastet til
ingen nytte – heller det modsatte – Mig har
det været en svær påkjenning og forstyrrelse