Munchmuseet, MM N 1797

MM N 1797, Munchmuseet. Datert 21.9.1914. Brevutkast til Carl Lassen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1797 bl. 1r
    
    Herr Carl Lassen
 Fordel heraf
    Procederer på følgende

    Da Kristiania Filiale g{ … }av ordre
til Forsendelsen samtidig med herv
Konsulatets fik Beskjed – samt fordi
jeg havde sendt en Udsending maatte
Carl Lassen vide at Konsulatet ikke
var enebestemmende –

    – Da Telef Telegrafforbindelsen foregik
daglig maatte først { … }og fremst
jeg raadspørges – (Eller Filialen i Kristiania)

    Consulatet har desuden ligeoverfor
Carl Lassen { … }ytret sin Tvil Modstand
mod Assurancen – men efter ‹Pågaaenhed
Lassens Overtalelse vil givet  …   … 
Consulatet har ikke { … }givet Beskjed om
Assurancens Størrelse – { … }Da Meningen om
Værdien varierte mellem 1 Milion Kr og 100,000 kr
var en ikke Henvendelse til mig ganske meningsløst

 

Munchmuseet N 1797 bl. 1v