Munchmuseet, MM N 1902

MM N 1902, Munchmuseet. Datert [??].04.1909. Brevutkast til Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1902, s. 1
    
    Kjære Jappe!
 Jeg vil
efterhånden se at forklare
lidt min Stilling – ingen
tror jeg helt forstår hva jeg
har været udsat for i
Norge de lange aarækker –
– Til en hvis Grad kan
{ … }Du sammenligne mit Forhold
med Dit for Aar tilbage –

    Det var slemt – men dog
af en annen Art – Du elsket
ialfald – og den Lidelse er
på en Maade nu engang en
knæsat og naturlig – Ting
– Men jeg havde de forfærdelig

 

Munchmuseet N 1902, s. 2

Lidelser uden at elske det var
– blot Lidelser og Det var
planlagte Forfølgelser –
og det var ikke en det
handlet om – jeg stod alene
mod de Tusinde – og de
Tusind kastet alle Sten –
Jeg skal i et næste Brev
regne op hvad jeg har
havt af i d‹e› mange
Aarrækker af Overfald –

    Jeg har fåt føle hvorledes
man har arbeidet i Smug
– det er den klare
Sandhed og ingen Forfølgelses mani

 

Munchmuseet N 1902, s. 3

    Og jeg har følt hvor forsvarsløs
et Menneske er – og hvor
umulig det er at få sin
Ret – {og}Og jeg har fået føle
at der ikke gives annen Ret
end den stærkeres eller
Mængdens –

    Du får altså betragte
de Breve jeg delvis kort
{S}sender Dig som {d}Dele af
et hele – Jeg vil gjerne
at det nogenlunde klart
skal stå for de få der
virkelig er mine Venner –

    Jeg er overbevist { … }om at

 

Munchmuseet N 1902, s. 4

mange nok gjerne vilde få mig
ødelagt – Og hvor let –
vilde det være mod mig –
Jeg har følt og forstået at
med {jeg}mig som har været
så uforsigtig – ser vi … lde det let
været lykke{ … }s dem at få gjort
Slut på    { … }Det er ikke
Forfølgelsesmani når jeg
frygter for mine Fiender
i Norge – de arbeider i
Stilhed – og arbeider vel
osså her – Det er faktisk
at jeg har fået en fiendtlig
Følelse mod Normænd –
jeg er inderlig lei derfor –