Munchmuseet, MM N 2073

MM N 2073, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2073 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Dette kom pladask på mig i
min hardt tilkjæmpede ro –
Mussæumstanken opgav jeg for noen
år siden efter utrolige viderværdig-
heter i Vestre Aker og Oslo –

    Jeg kom osså til den mening at
et sligt mussæum ikke var bare
af det gode –

    Skulde jeg komme på andre tanker
vilde det være forat få plads til
mit 40 års arbeide Livsfrisen og
andre store monumentale arbeider –

    Hertil er D{ … }in projekterte bygning
altfor liten – Jeg måtte have
svær plads og bygget efter en
speciel plan passende til mine