Munchmuseet, MM N 2081

MM N 2081, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2081 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Først og fremst må jeg gjen-
tage hva jeg ofte nok har
sagt: Jeg må nu ha ro
Det er mig umuligt at gå nu
nærmere in på denne sag og
på de forskjellige grunne Du
har for Dine planer – Du må altså
ikke undre Dig over at Du ikke
får tilstrækkelig indgående svar af
mig nu for tiden. Jeg har ment
at mine ud i udtalelser i Pressen
og til Stenersen var nok. og det
korte brev Du fik på Dit lange

 

Munchmuseet N 2081 bl. 2r

brev mente jeg var alligevel
tilstrækkelig til at forklare min
stilling til sagen – Og så lod udredningen
bli – udsat og glemt

    B Om end brevene er korte
har de nok kostet mig bryderi
nok – Jeg må pointere at
{ … }dette om jeg ikke får tilstrækkelig
besvaret Dine breve er det ikke
ensbetydende \med/ samtykke


    Jeg har for længe siden antydet
til en bekjent at jeg tænkte mig
muligheten af et mussæum –

     …  Strax var en komite dannet
Meget er hændt siden der har
forandret min mening –

    Forøvrigt må jeg ha lov at ha
en slig tanke om en slig plan
uten at den skal fastslåes – Derfor er
jeg ikke vankelmodig – { … }Jeg har aldrig tat ikke tat
noen bestemmelse der er omgjort