Munchmuseet, MM N 2941

MM N 2941, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Julius Elias
Filologisk kommentar: Muligens brevutkast.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2941 bl. 1r

    
    { … }Kjære hr. Doctor!


    Jeg har nu sendt Dem
programmet tilbage – Forat De
ikke skal tro det er af daarlig
vilje jeg ikke vil signere
det sender jeg Dem en liden
radering, { … }den bekjendte Gadetype

    Programmet er sendt for
circa 14 dage siden

 

Munchmuseet N 2941 bl. 1v

«{ … }Matrosbruden» fra Unter den Linden
Jeg håber De har interesse for
den –

    Hvis min ihærdige Katarrh
tillader de{ … }t kommer jeg en
trip til Berlin under min
udstilling og { … }vi kan jo da
tale om mappen

    
    Med ve{ … }nligst hilsen til Dem
og Deres frue      
 Deres Edvard Munch