Munchmuseet, MM N 3295

MM N 3295, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Johannes Roede

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3295 bl. 1r
    
    Til Roede


    Når jeg skattelægges i intægt
i Aker så må jeg dog beregne de
utgifter jeg har for mit maleri i
Hvidsten og Aasgaardstrand –

    Er
    Man skulde ta hensyn til at
en { … }ligningsopgift her er umådelig
kompliceret og vanskeli og lar sig
ikk helt bestemmes uten efter skjøn

    Skal ligningsvæsenet ha lov
til at kunne forstyrre ens arbeide på denne
brutale måte. Ved at indirekte beskylde en for fusk
og snyderi – –

    Det er utænkeligt at det blot har
været brugt 160 kr koks til 2 store
huses opvarmning – Jeg må ha båt
osså et annet fra et annet sted

     …  Kulkompag{ … }ni
     …  mand sier det er umuligt
    Det er uoverkommeligt for mig så lang
tid efter at skulde kunne erindre de
forskjellige utgifter – Det dukker først lidt efter lidt
op

 

Munchmuseet N 3295 bl. 2r

    Med hensyn til b{ … }eregningerne for ifjor:
1) Jeg holder en vagtmand der passer på
de seks atelierer så  …  at der ikke blir
brand – At vedligeholder treværk og annet
i friluftsateliererne – Passer på at billederne
der hænger ute ikke ødelægges af regn og
sne. Han hjælper i atelieret med alt
forekommende – Han arbeider i snedker-
værkstedet på { … }blindrammer, rammer og
meget annet snedkerarbeide –

    Han er chauffør for de to huse med
sine værksteder – trykkerier og maleratelierer
Han passer en hest som jeg holder som model

    H Denne er ellers ubrugbar Han får 3000 kr
 …  Bemærk: Jeg har { … }utrykkelig sagt til min mand at han er
her for mit arbeides skyld og at bruget er nedlagt og lagt brak

    2) Atelierer og varme i de to huse får
elektricitet og varme for 17,000 kr


    Det blir sammen 4,700 kr
    Det er mig nu ikke muli at
nærmere skaffe kviteringer for de øvrige
opførte utgiftsposter. Jeg har beregnet efter bedste skjøn

    Det er osså utgifter til malersager, atelier brug
utgifter til forskjelligt der har været nødvendigt
for atelierenes vedligehold – studiereiser til Dovre
og arbeide  …  i Aasgaardstrand 2{6}500 kr

    Det blir {6}7,{3}200 kr –
1000 kr malersager utgifter til materiale til husenes vedligehold
reparationer – 800 kr studiereiser til Dovre og Opdal og Aasgaardstrand 800 kr – 2600 kr

Landbruget og have er nedlagt – Da jeg drev jorden havde jeg flere folk
    Han arbeider i haven blot når der intet annet er
at

    Eiendommen ligger brak. Blot skaffes høi til modellen hesten

 

Munchmuseet N 3295 bl. 3r

    Jeg har været opmærksom på at hvis
det viser sig det blir litet at fortjene
må jeg indskrænke mine utgifter til maleriet

    Jeg har allerede  …  afsagt for kommende
år min elektricitet med det halve –
 …  Om en tid må jeg osså opsi vagtmanden
hvis det blir fortsat dårligt med salg