Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor

Offentlig etat. Oslo, Norge (Heimdalsgaten 1, Trondhjemsveien 3, Lakkegaten 58 Trondheimsveien 3, 2.et. (1917)).

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 14 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 557.    Brevutkast. Ikke datert. «Jeg skal herved meddele skattenævnden at jeg opretholder rigtigheden af min selvangivelse men undlader at klage dennegang – Det forstyrrer mig helt i mit arbeide for annen gang at gjennemgå mine regnskaber beregninger Det forvolder mig såmegen forstyrrelse at jeg helt ødelægger min arbeidskraft»
Munchmuseet, MM N 558.    Brevutkast. Ikke datert. «Jeg må be ligningsvæsenet gi mig en forklaring når de gang på gang benægter min på tro og lov givne erklæringen»
Munchmuseet, MM N 565.    Brevutkast. Ikke datert. «Jeg har havt et stort apparat ‹udepå Ekely. Jeg vilde intet spare på min kunst og vilde la den udfolde sig»
Munchmuseet, MM N 714.    Brevutkast. Datert 1930–1932. «Den som herrerne så { … }består ({ … }foruten af noen gamle billeder) af kopier af de frasolgte Hverken selve frisen eller de enkelte billeder regner jeg som færdige – Det er heller ikke mange af mine malerier i det heletaget som jeg regner som færdige – Heraf vil de forstå at jeg naturligvis ikke kan sælge noen af disse billeder – Jeg har i det heletaget brug for mine billeder til mit arbeide som studier –»
Munchmuseet, MM N 2018.    Brevutkast. Ikke datert. «Som jeg har allerede h{ … }ar oplyst»
Munchmuseet, MM N 2021.    Brevutkast. Ikke datert. «Gjennem en række år har ligningsvæsenet blot indrømmet mig  …  ret til at fradrage farvesager – og ikke tat hensyn til mine rimelige afdragsberegninger –»
Munchmuseet, MM N 3581.    Brevutkast. Ikke datert. «Det er mig utænkeli at ikke skattenævnden i Aker ved  …  eftertanke vel må indrømme at jeg har i årrækker betalt skat for Ekely efter en h altfor stor værdiansættelse –»
Munchmuseet, MM N 3582.    Brevutkast. Ikke datert. «Efter ordningen med kloakvæsenet er min eiendom sunket så i værdi at den bør værdsættes til 65,000 kr»
Munchmuseet, MM N 3583.    Brevutkast. Ikke datert. «Jeg har måttet udtale dette da for mig jeg nu i så mange år er bleven såret og ærgret over så mange skumlerier – Disse har været for mig skjæbnesvangre og til stor skade»
Munchmuseet, MM N 3589.    Brevutkast. Ikke datert. «Jeg har til mit arbeide 8 store bygninger med flere atelierer og arbeidsrum for mit maleri, for lithografi og for radering med 2 presser hertil – Det er fordelt på Ekely, {N}Ramme i Hvidsten og Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 3590.    Brevutkast. Ikke datert. «Jeg er i den grad de sidste 10 år bleven forstyrret i mit arbeide af alt det der { … }pålægges mig af ligningsvæsenet at jeg synes det er nødvendig at fortælle ligningsvæsenet noget herom og samtidig indsende en del optegnelser en slags dagboks- optegnelser –»
Munchmuseet, MM N 3635.    Brevutkast. Datert 4.9.1935 . «Ad.L.nr.5090.»
Munchmuseet, MM N 3636.    Brevutkast. Datert 16.9.1935 . «Ad. L.nr. 5090.»
Munchmuseet, MM N 3709.    Brevutkast. Datert 24.9.1943 . «Ligningsnevnden er forfærdet over mine store utgifter til jordbruket. Jeg skal opplyse om, at jeg fullt ut deler denne forfærdelse. Det går jo først og fremst ut over mig selv. Ver- den er i krigstilstann og vi berøres osså av dette. Ligningsnevnden er selvfølgelig fullt på det rene med, at vi befinner oss i extraor- dinære tilstanne og at dette i høi grad vanskeliggjør alt. Uaktet jeg av kald er maler, har jeg påtatt mig å ta fat på jordbruk, hvil- ket Akers Jordstyre jo har pålagt all der har have eller jordbruk. Min eiendom består mest av udyrket jord og jord der i årevis har lig- get brakk og dette vil naturligvis vanskeliggjøre arbeidet. Jeg har påtatt mig alt dette og ikke villet overlate det til jordstyret el- ler til parceller, på grunn av mine 6 atelierer fulle av arbeider av mig. Hvis fremmede folk kom inn på eiendommen, kunde min atelierer ødelegges eller bli utsatt for innbrudd. Det har været gjort utalli- ge innbrudd i løpet av årene og mange viktige billeder, litho- grafier, raderinger og træsnitt er mig frastjålet, Alt dette har jeg grundig og med stor møie i en skrivelse forklatet jordstyret. »

Brev fra Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 42 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1331.   Brev. Datert 21.08.1917 . «I anledning av Deres skrivelse av ? ang. foreløpig krigskonjunkturskat, tillater man sig at meddele, at der ikke er anledning til at paaklage denne foreløbige ligning.» 
Munchmuseet, MM K 1333.   Brev. Datert 22.01.1942 . «Kvittering» 
Munchmuseet, MM K 1334.   Brev. Datert 18.02.1932 . «Ved gjennemgåelse av skattelisten 1931/32 finner man at avdøde rentenist frk. Karen Bjølstad resterer herredskatt til Aker kr. 84.– + omkostninger kr. 3.–, tilsammen kr. 87.–.» 
Munchmuseet, MM K 1335.   Brev. Datert 25.04.1931 . «Efter ligningsrådets gjennemgåelse av Deres selvangivelse meddeles:» 
Munchmuseet, MM K 1338.   Brev. Datert 05.09.1923 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1339.   Brev. Datert 05.09.1923 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1343.   Brev. Datert 15.08.1924 . «Regning. Kvittering» 
Munchmuseet, MM K 1345.   Brev. Datert 22.12.1941 . «Skattedokument» 
Munchmuseet, MM K 1360.   Brev. Ikke datert. «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1361.   Brev. Ikke datert. «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1362.   Brev. Ikke datert. «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1363.   Brev. Datert 05.09.1925 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1364.   Brev. Ikke datert. «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1365.   Brev. Datert 14.01.1935 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1367.   Brev. Datert 02.03.1926 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1368.   Brev. Datert 09.09.1921 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1369.   Brev. Ikke datert. «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1370.   Brev. Ikke datert. «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1371.   Brev. Ikke datert. «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1372.   Brev. Datert 10.10.1930 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1373.   Brev. Datert 20.02.1929 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1374.   Brev. Datert 26.09.1925 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1375.   Brev. Datert 30.12.1926 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1376.   Brev. Datert 26.09.1918 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1377.   Brev. Ikke datert. «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 1378.   Brev. Ikke datert. «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5826.   Brev. Datert 09.04.1918 . «Den av Dem  …  9/2 18 indbetalte, ved foreløbig ligning beregnede krigskonjunkturskat for 1916/17 kr 2500,– er ved den endelige ligning i sin helhet bortfaldt. Beløpet følger derfor hoslagt tilbake med 5% rente fra 9/2 18 til idag =      20.83       Tils kr 2520.83 for hvilket beløp Deres kvittering utbedes.» 
Munchmuseet, MM K 5828.   Brev. Datert 1931–1932 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5829.   Brev. Datert 1927–1928 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5830.   Brev. Datert 1927–1928 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5831.   Brev. Datert 1927–1928 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5832.   Brev. Datert 1927–1928 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5833.   Brev. Datert 1927–1928 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5834.   Brev. Datert 1923–1924 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5835.   Brev. Datert 1927–1928 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5836.   Brev. Datert 1924–1925 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5837.   Brev. Datert 1919–1920 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5838.   Brev. Datert 1922–1923 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5839.   Brev. Datert 1929–1930 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5840.   Brev. Datert 1928–1929 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5841.   Brev. Datert 1925–1926 . «Skatteseddel» 
Munchmuseet, MM K 5842.   Brev. Datert 1928–1929 . «Skatteseddel» 

Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1340.   Brev fra Uidentifisert person.
«I henhold til Deres anmodning sender jeg Dem vedlagt skrivelser henholdsvis til Lensmannen i Vestby og til Akers Folke- register. Jeg håper, De ikke kommer til å angre på det skritt, som De herved tar. Såvidt jeg har forstått Dem, har De langt mindre bråk med Ligningsmyndighetene i Vestby, enn De tidligere hadde med Akers myndigheter, og det er kjedelig, hvis De nu skal få nye ubehagelig- heter, som De ellers kunde være forskånet for. Når De selv erklærer, at De anser Dem for fastboende i Vestby og De vitterlig opholder Dem en betraktelig del av året der nede, må Akers ligningsråd efter min mening respektere dette. Myndighetene har ingen rett til å regne ut, hvor De opholder Dem i den lengste del av året – det er ikke netopp dag antallet som det kommer an på, men langt mere, hvor de selv mener å ha Deres hjem. Noget, som her kan spille en viss rolle, er fast postadresse opbevaring av ens personlige effekter, hushjelp og annen arbeidshjelp, hjemmets utstyr og innredning m.v. I siste instans blir det selvfølge- lig et skjønsspørsmål. Jeg føler mig overbevist om, at der da vil bli lagt stor vekt på Deres eget, personlige skjønn, spesiellt når som her De ikke har nogen økonomisk fordel av opholdet i Vestby. Jeg vilde ikke undlate å nevne disse momenter for Dem, da jeg gjerne vil forebygge, at De tar et overilet skritt. Det hele haster i og for sig ikke, hvis De ønsker å tenke nærmere over saken.»
Munchmuseet, MM K 1341.   Brev fra Uidentifisert person.
«Fra Akers Ligningsråd har jeg fått beskjed om at man nu på ny vil forhøie verdiansettelsen av Ekely til kr. 100.000.-, hvorved Deres formue ialt kommer til å utgjøre kr. 191.000.-. Samtidig har Ligningsrådet skjønnsmessig godkjent fradragspostene med kr. 8.000.- hvorved Deres inntekt i Aker kommer til å utgjøre kr. 16.700. Dette er visstnok første gang at man har godkjent så meget som kr. 8.000.- i fradragsposter, men da beløpet i virkeligheten utgjør ca. kr. 15.000.- og av Dem er blitt anført i selvangivelsen med kr. 12.000.- blir det jo alt annet enn tilstrekkelig. Jeg finner det temmelig hensynsløst at Ligningsrådet stadig på ny setter sig ut overe Deres detaljerte opgave. Ligningschefen henvendte sig til mig for nogen tid siden og gjorde opmerksom på, at der kunde bli tale om å iligne Dem formue- skatt vedr. de lagrede malerier, når De gjør krav på avskrivninger vedr. atelierbygningene og derved påstår disse betraktet som produk- sjonsmidler. Dette måtte De antagelig finne Dem i, men da formueskatten er relativt lav tror jeg allikevel at De vilde stå Dem ved det. Imid- lertid ser det ut som om Ligningsrådet da det kom til stykket allike- vel ikke har villet godkjenne avskrivningene. Det blir vel best å»
Munchmuseet, MM K 1342.   Brev fra Uidentifisert person.
«I henhold til Deres anmodning sender jeg Dem vedlagt 2 gjen- nemslag av min skatteklage til Akers Ligningsråd. Som De vil se, har jeg referert innholdet av Deres 2 skrivelser til mig – disse handlet nemlig tildels om det samme, og det vilde derfor ha blitt endel gjentagelser, hvis jeg skulde vedlegge avskrift av dem.»
Munchmuseet, MM N 264.   Notat av Edvard Munch. Datert 1924–1935 . Se bl. 1r
«Det er mig komplet umuli at muli at forstå Ligningsvæsenets mening med dette – Jeg ved i hvertfald ikke af at stå i nogetsomhelst forhold til pante nogensomhelst pantegjæld – Der opføres»
Munchmuseet, MM N 288.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933 . Se bl. 1v
«Det samme tracasserier har jeg i årene sålænge jeg har været der havt på Ekely fra ligningsvæsenet { … }fra naboer og fra alverdens andre »
Munchmuseet, MM N 319.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 2r
«Man er osså meget optat af at jeg ikke som andre malere maler små bilder til salg og er forarget over at penge skal ødsles på disse store atelierer med de store utkast. Nu ja jeg tjente intet på Aulabilderne Kommentar tværtimot kosted de mig meget – Men det Den der tjente på dem var ligningsvæsenet i Vestre Aker – Men det var mine egne penge jeg brugte og bruger – Man { … }burde forstå at jeg må ha plass når jeg maler så store bilder som Aula billederne Kommentar De er sammen et maal {–}og jeg har malt dem 5 gange i omtrent samme størrelse –»
Munchmuseet, MM N 320.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Aulabillederne Kommentar kostet mig blot penge medens skatteligningen tjente 20,000 kr Livsfrisen som jeg har arbeidet på i 45 år og som jeg ved egne midler prø har prøvet på at få udført og som selvfølgeli er e{t}n hel idealistiskt foretagende som jeg selv blot vil ha udgifter på –»
Munchmuseet, MM N 320.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ligningsnævnden så jeg må ophøre med Raadhusdekorationerne og a livsfrisen og andre store arbeider må jeg sammenligne mine forhold med Vigeland – Der ødsles med milioner på milioner på hans arbeid og»
Munchmuseet, MM N 329.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Sålænge jeg som jeg har gjort de i 20 år i Aker har lignet ved min kunst så meget jeg har brakt skattevæsenet umådelige summer hvert år har jeg ikke tat i betænkning at ‹settgjøre utgifter bruge meget \{ … }til min Kunst/ arbeidet – Ved store hyppige udstillinger { … }her og i utlannet hvorved jeg selv har reist med – ved det store apparat herute med 6 store a{ … }ttelierer og noen friluftsatelierer hvor jeg arbeider på store  … malerier – opbevarer de mange { … }kasser til utstillinger – har jeg kunnet holde salg i gang og samtidig arbeide –»
Munchmuseet, MM N 349.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Sagen er at han påstår jeg har været overophidset og uforskammet fordi jeg ikke fik erklæringen efter 4 dage Det nyttede ikke at jeg fortalte at min utålmodighed ikke gjaldt ham men ligningsvæsenet»
Munchmuseet, MM N 349.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Atter ringer det på porten det er bud fra ligningsvæsenet der for 20 gang vil vide hvor en gårdskarl Olsen { … }befinder sig Han har for flere år siden boet hos mig og jeg skal absolut vide hvor han befinder sig – for han har ikke betalt skat»
Munchmuseet, MM N 350.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg kjøbte hus og eiendom for 78,000 kr og {L}ligningsvæsenet vil sætte værdien til  …  100,000 + 40,000»
Munchmuseet, MM N 387.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«At { … }Akers ligningsnævnd der vel er nærmest til at kunne sammen­ lignende de større eiendomme i kommunen ikke tar i betænkning at la la mig beskattes for en Ekely e{t}n gammel gartnerbolig med umoderne forf delvis forfalden bygning  …   … på 38 mål b dyrket {g}jord men  …  og ‹ligninget› som de svære b hovedgårde luxusgårde og nyopførte med svære tomteværdi er eiendommen værdiløs – I en dal uten kloak og vei ‹fragtkærre› til hovedvei og stationen – SomOg De tar ikke i betænkning at bebyrde min eiendom Ekely med der er arbeidssted på jorden som jordbruk og hvor i s alle huse  …  og alle værelser er værksteder mer end de svære lux{ … }us- steder med større skat end de bragt p mange pra svære { … }pragt bygninger og luxuseiendomme i nærheden og overalt i Aker»
Munchmuseet, MM N 387.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det er ikke pengene som jeg taper der er det slemmeste – Det er al den kran{ … }gel som lign ligningsnævnden i årevis har påført mig og bragt mig til træt at lægge arbeidet ned Til at forlate mit  …  hjem i  …  ved min barndomsby og dra væk i min høie alder atter fredløs?»
Munchmuseet, MM N 387.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Hvis Vestre Akers skattenævnd vil forlange skat for mine malerier hva intet sted i verden hænder så vil jeg for si følgende –»
Munchmuseet, MM N 388.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så gjør skattenævnden ophævelser for at jeg trækker 5000 kr fra udgifterne Enda de kjender til at jeg har 10 huse med atelierer og værksteder for maleri og grafik»
Munchmuseet, MM N 393.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Når ligningsvæsenet efter alt hva gjennem årene har oplyst om mine atelierer og arbeidsforhold og hvorledes man hos mig  …  må se det fra annet synspunkt end andre malere med et atelier så kan jeg ikke annet end føle det som en krænkelse når de sl{ … }år mine utgift{ … }sposter ned fra 6000 kr til 1000 kr (Med den begrundelse at jeg har tjent litet!) Det skulde vel»
Munchmuseet, MM N 550.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har i årevis prøvet på alle måter at få  …  Akers skattenævnd forstålig min stilling –»
Munchmuseet, MM N 557.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal herved meddele skattenævnden at jeg opretholder rigtigheden af min selvangivelse men undlader at klage dennegang – Det forstyrrer mig helt i mit arbeide for annen gang at gjennemgå mine regnskaber beregninger Det forvolder mig såmegen forstyrrelse at jeg helt ødelægger min arbeidskraft»
Munchmuseet, MM N 557.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg søger mig et nyt opholdssted hvor jeg kan få den nødvendige arbeidsro – Hvis Vestre Akers skattenævnd for vilde    fortsætte { … }at true med at beskatte    mine billeder på atelieret vilde jeg    ophøre at male billeder –»
Munchmuseet, MM N 558.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg må be ligningsvæsenet gi mig en forklaring når de gang på gang benægter min på tro og lov givne erklæringen»
Munchmuseet, MM N 565.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 2r
«At jeg har ofret mine penger på min kunst vil har skattevæsenet min‹dst› at beklage sig over»
Munchmuseet, MM N 705.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«Mens alle disse planer raadhusplaner diskuteres så tvinges jeg af stat skattevæsenet til at udtrætte mig med at { … }granske det mit vidtløftige apparat i alle detaljer for at ikke slå kommunen skulde tape en 100 kroneseddel –»
Munchmuseet, MM N 1461.   Brev fra Edvard Munch til Torkilsen. Ikke datert. Se bl. 1r
«Da De med 3 andre herrer fra ligningsvæsenet var ude hos mig vilde jeg gjerne vise Dem min arbeidsmethode og hvorledes alle rum i hovedbygningen var optat til mit arbeide undtagen et værelse pikekammer og kjøkken – »
Munchmuseet, MM N 1461.   Brev fra Edvard Munch til Torkilsen. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jeg kan ikke nægte at alt det mas jeg gjennem disse 20 år har havt med ligningen har svækket min arbeidskraft – Det og andre vanskelig- heder fra omgivelserne herude har svækket min lyst – Malere og kunstere er nu ikke som drevne foretningsfolk – Sligt skaffer mig stort bryderi – Jeg bruger hele Januar til skatteligningen så får jeg beskjed om at alt er galt og så beg{ … }ynner det pån{ … }yt – Det har vist sig at skattevæsenet uten grund har forandret mine beregninger – Mig har det kostet megen tid og slit og mange penger til advokater – Jeg nævnte at man havde nu pludselig sat min op min intægt med flere tusind kroner – Jeg har mistet»
Munchmuseet, MM N 1461.   Brev fra Edvard Munch til Torkilsen. Ikke datert. Se bl. 7r
«Nu må ligningsvæsenet ikke tro at det taper noget i skat fordi jeg holder min kunst høit og ikke har salg i tanker. Tværtimot Det er fordi jeg har holdt mi{t}n kunst i ære er det at jeg har vunnet n{ … }avn i den hele verden og det er derfor jeg har opnået de store priser –»
Munchmuseet, MM N 1461.   Brev fra Edvard Munch til Torkilsen. Ikke datert. Se bl. 8r
«Havde jeg blit mer hensynsfuldt behandlet her i Vestre Aker overhovedet havde jeg nok fåt udført værker der stod på høide eller over Aulabillederne Kommentar og skattevæsenet havde tjent det mangedobbelte – Man trækker vel fremdeles på skuldrene af de store lærreder og mange atelierer men man ha skulde have lært såmeget seet at jeg tilslut har seiret i min kunst – Selvfølgeli\g/ kan man tilslut udtrættes –»
Munchmuseet, MM N 1462.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 1930–1932. Se bl. 1r
«Forøvrigt er det ikke netop skattens størrelse der har forvoldt mig skade – Det er de{t}n umådelige forstyrrelse jeg får i mit arbeide ved to gange om året nøiagtig at skulde forfatte skatteseddel – En gang i Januar og en gang om høsten når skattevæsenet fortæller mig at jeg har regnet galt»
Munchmuseet, MM N 1462.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 1930–1932. Se bl. 6r
«At disse billeder tilhørende livsfrisen alligevel har bragt gode penger til skattevæsenet – frem- lyser af følgende –»
Munchmuseet, MM N 1562.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«{T}Det har været bor{ … }tsmid i circa 20,000 kr og min tid og arbeidskraft bliver ødelagt – Jeg havde jo osså svære vanskeligheter med skattevæsenet»
Munchmuseet, MM N 1672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frøen. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg viste Dem { … }da herrerne fra ligningsvæsenet var hos mig nogle af mine arbeidsrum –»
Munchmuseet, MM N 1672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frøen. Ikke datert. Se bl. 1v
«I den store sal hænger studier og utkast til livsfrisen – Det er en enhed og kan ikke sælges enkeltvis – De er ikke færdige og kan derfor ikke sælges – – { … }Ligningsvæsenet har tjent alligevel enormt på dem da det er disse utkast der har frembragt Freiabillederne og andre billeder til mussæer – Det meste af disse billeder er ufærdige studier efter de billeder af denne fris som jeg desværre har solgt til Nationalgalleriet i Oslo, Mussæer i Bergen – Kjøbenhavn og Berlin –»
Munchmuseet, MM N 1713.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935 . Se bl. 1v
«At jeg optar begivenhederne  …  til prøvelse nu er osså fordi jeg studsende mærker hist og her antydninger stikke sit ildelugtende åsyn op – Det er jo så mange skumlerier der har dannet en «skjoldring» om mig og dertil u plg plagerier fra skattevæsenet at jeg har indleveret til lensmanden min afreise fra Vestre Aker til Hvitsten»
Munchmuseet, MM N 1736.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har af og til snydt mig en liden hjælp af tilfældige ædle riddere af Sancho Panza typen – Dog kan næppe vor ven Wefring netop sammenlignes med denne ædle skikkelse om han end har bistået mig – Ja – det har været hårde og stride dage! – I 3 måneder var det ligningsvæsenet der gav mig et direkte knock out i maven og forat rædde liv og ære for fædrelandet optog jeg en usigelig hå … »
Munchmuseet, MM N 1747.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1r
«Takk for fødselsdagshilsenen! Hvad er et år? en uge omtrent – Jeg begynner at { … }få op næsen efter sex måneders ophol på en annen klode  …  Der har  …  været mærkelige gåder at løse stillet af ligningsvæsenets vise mænd – Så er det Peter D{ … }ass Kommentar og Nordland med sit mystiske liv og sildefiskets høist eventyrlige liv der fuldstændig har tat luften fra mig – Især sildefiske{ … }t og dets indflydelse på et menneskets leben und treiben – Jeg hører af Wefring at Du er i fuld vigør – Skriver et par ord strax»
Munchmuseet, MM N 1783.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1939–1940 . Se bl. 1v
«hva jeg mente – Det var at jeg her antyde{t}de til overveielse en løsning til hjælp for Andrea – Det er mig umuligt at si hva jeg kan kan hjælpe med – Nu er utsigterne små – De sidste år har intægterne været minimale (Hva ligningsvæsenet sa da de så  …  hva jeg havde solgt for) Jeg vil vel til næste år ved fornyet anstrængelse forat sælge se hva det kan bli til.»
Munchmuseet, MM N 2005.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2r
«Det er best De kraftigt fortæller ligningsraadet om { … }dette –»
Munchmuseet, MM N 2005.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2v
«Kan ikke ligningsvæsenet  …  passe på de der virkeli snyder og ikke forstyrre en maler i ens lovlige arbeide»
Munchmuseet, MM N 2007.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2r
«Skattevæsenet skal ikke kunde kræve skat af mig for det jeg når jeg intet har tjent –»
Munchmuseet, MM N 2008.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det blev en lang trættende ballade der ødelagde en hel måned for mig – Nu vilde jeg jo endeli få greie på skattevæsenets veie – Jeg syns det må falde mangen nordmand tungt for brystet hvert år at blive erklær{ … }et for at komme med gale oplysninger – Dette vil jeg oftere ikke finde mig i Får jeg ikke arbeidsro må jeg reise fra lannet»
Munchmuseet, MM N 2012.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Datert 1932 . Se bl. 1r
«Jeg fik intryk af at ligningsvæsenet gjør hva de vil enten det er jeg eller De der ordner med det – Jeg har vistnok i 1932 brugt circa 35,000 kr og har altså tat af min kapital circa 2{ … }0,000 kroner – Ligningsvæsenet har aligevel fåt sat min formue til omtrent det samme som ifjor noget over 300,000 kroner – Ligeledes har man nedskaaret mine utgifter med 3000 kr – Jeg tror det er bedst De er så snil at sende mig ligningsvæsenets papirer til gjennemsyn – Så får jeg se om det er nødvendigt at protestere – Jeg har vistnok bare en gang i de 18 år protesteret mot ligningsvæsenets man besynderlige beregninger og det var da man forlangte skat på mine malerier –»
Munchmuseet, MM N 2012.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Datert 1932 . Se bl. 1r
«Jeg fik intryk af at ligningsvæsenet gjør hva de vil enten det er jeg eller De der ordner med det – Jeg har vistnok i 1932 brugt circa 35,000 kr og har altså tat af min kapital circa 2{ … }0,000 kroner – Ligningsvæsenet har aligevel fåt sat min formue til omtrent det samme som ifjor noget over 300,000 kroner – Ligeledes har man nedskaaret mine utgifter med 3000 kr – Jeg tror det er bedst De er så snil at sende mig ligningsvæsenets papirer til gjennemsyn – Så får jeg se om det er nødvendigt at protestere – Jeg har vistnok bare en gang i de 18 år protesteret mot ligningsvæsenets man besynderlige beregninger og det var da man forlangte skat på mine malerier –»
Munchmuseet, MM N 2012.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Datert 1932 . Se bl. 1r
«Jeg fik intryk af at ligningsvæsenet gjør hva de vil enten det er jeg eller De der ordner med det – Jeg har vistnok i 1932 brugt circa 35,000 kr og har altså tat af min kapital circa 2{ … }0,000 kroner – Ligningsvæsenet har aligevel fåt sat min formue til omtrent det samme som ifjor noget over 300,000 kroner – Ligeledes har man nedskaaret mine utgifter med 3000 kr – Jeg tror det er bedst De er så snil at sende mig ligningsvæsenets papirer til gjennemsyn – Så får jeg se om det er nødvendigt at protestere – Jeg har vistnok bare en gang i de 18 år protesteret mot ligningsvæsenets man besynderlige beregninger og det var da man forlangte skat på mine malerier –»
Munchmuseet, MM N 2012.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Datert 1932 . Se bl. 1r
«Jeg fik intryk af at ligningsvæsenet gjør hva de vil enten det er jeg eller De der ordner med det – Jeg har vistnok i 1932 brugt circa 35,000 kr og har altså tat af min kapital circa 2{ … }0,000 kroner – Ligningsvæsenet har aligevel fåt sat min formue til omtrent det samme som ifjor noget over 300,000 kroner – Ligeledes har man nedskaaret mine utgifter med 3000 kr – Jeg tror det er bedst De er så snil at sende mig ligningsvæsenets papirer til gjennemsyn – Så får jeg se om det er nødvendigt at protestere – Jeg har vistnok bare en gang i de 18 år protesteret mot ligningsvæsenets man besynderlige beregninger og det var da man forlangte skat på mine malerier –»
Munchmuseet, MM N 2018.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede, Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se s. 1
«Disse oplysninger finner jeg på forhånd rikti at underrette Ligningsvæsenet om»
Munchmuseet, MM N 2019.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«Som jeg gjentagende gange har udtalt er det dog ikke selve skattens størrelse jeg beklager mig over – Det viser vel at jeg har foretrukket i alle disse år at betale ligningsvæsenets beregning mot min – Men det er de{ … }n efter min mening altfor omstændelige og iriterende og chikanøse måte den taes på – Aker vil lite tjene på at jeg blir gjort træt af arbeidet – Det Havde man vært mer hensynsfuld mod mig fra Ligningsvæsenets side og osså fra mange andre hold havde jeg nok kunnet fuldendt langt betydeligere kunstværker end jeg har gjort.»
Munchmuseet, MM N 2019.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«Som jeg gjentagende gange har udtalt er det dog ikke selve skattens størrelse jeg beklager mig over – Det viser vel at jeg har foretrukket i alle disse år at betale ligningsvæsenets beregning mot min – Men det er de{ … }n efter min mening altfor omstændelige og iriterende og chikanøse måte den taes på – Aker vil lite tjene på at jeg blir gjort træt af arbeidet – Det Havde man vært mer hensynsfuld mod mig fra Ligningsvæsenets side og osså fra mange andre hold havde jeg nok kunnet fuldendt langt betydeligere kunstværker end jeg har gjort.»
Munchmuseet, MM N 2019.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1v
«Når Ligningsvæsenet lægger nu pludseli 3000 kr på in{ … }tækterne af Ekely så er det nokså mærkeligt – Jeg  …  og ikke noget særligt venligsindet – Jeg kan vel vente mig noe af værdt af de gode herrer – Det er synd at si at jeg er velseet herute – Man må da beregne at jeg har en leie at betale på 6000 kr for ellers er der jo blot tab herute – 6000 kr for dette forfald gamle, utidsmæssige værelser,  …  uten vandclocet og ordentli bad! Forøvrigt meget slidt»
Munchmuseet, MM N 2020.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det blev en lang ballade. Men jeg vilde jo osså ha greie på skattevæsnets veie –»
Munchmuseet, MM N 2021.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 1r
«Gjennem en række år har ligningsvæsenet blot indrømmet mig  …  ret til at fradrage farvesager – og ikke tat hensyn til mine rimelige afdragsberegninger –»
Munchmuseet, MM N 2076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«Det er nu 10 år siden jeg mistet bruken af mit høire og eneste gode øie – Det øie jeg har malt mine billeder med – og For et år siden blev jeg syg på samme måte på det venstre dårlige øie så jeg truedes med at miste brugen af begge øine – Det er kommet af al det pres jeg har været udsat for fra mange kanter (ikke mindst skattevæsenet) og så direkte forfølgelser – Jeg har jo været omflakkende»
Munchmuseet, MM N 2123.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«Jeg har ikke kunnet skrive til Dig – Idyllen blev kort – I 5 måneder har jeg været sammen krøget af menneskers «læggen sig over mig»    Først var det Ligningsvæsenet – Jeg fik vite at jeg fuldstændig havde opgivet galt mine poster til afdrag – Jeg vilde ikke lade det sidde på mig så { … }fik jeg i 1½ måned intet annet at gjøre end at huske og huske tænke og tænke    Har jeg regnet min gartners løn som afdrag –? og har han ikke været vagtmand og min hjælp til mit arbeide?»
Munchmuseet, MM N 2138.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Da jeg for et par { … }år siden reiste til Bergen forat få ro for al pres fra skattevæsenet og andre der sk trodde jeg var en guldværpende høne og derfor vilde plukke mine fjær traf jeg der Roede en liten herre midt inde i { … }et ‹frimureriet› af to tårnhøie døtre og en tårnhøi sviger- søn spurte han mig om { … }jeg vilde gå i theateret hvortil jeg v svar{ … }te at jeg følte mig uvel – Så brøt det løs – De er ikke no dårlig – Det er bare inbildning se på statsraad Melby h{ … }vor kjæk han er – Ja jeg husker vel han var blit syg i ungdommen da fik { … }han forærender  …  ‹å› stort som halve Norge – Forresten»
Munchmuseet, MM N 2142.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ingen vet hva jeg måtte gjen nemgå – Ja bare et: Jeg har lavet gjennem min hæk { … }en liten port der fører ut til noen marker der sniger jeg mig ut når jeg vil spadsere lidt – I 7 år har jeg ikke kunnet færdes på veiene omkring her for ukvæmsord af stedets ungdom – Det er ikke bare guttestreger – Det er gutter op til 17–18 års alderen – Det er nok fra hjemmet det kommer det meste – Så var det skattevæsenet der ingen skånsel vilde give for de pinsler skatte udredningen forvoldte mig – Så ha blev jeg hånet af byens bedste fo{ … }lk fordi jeg led af en lidelse.»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jeg blir da fri mang mange ubehageligheder { … }fra naboer og skattevæsen»
Munchmuseet, MM N 3247.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933 . Se bl. 1r
«Man er osså meget optat af at jeg ikke som andre malere maler små bilder til salg {–}og er forarget over at penge skal ødsles på disse store atelierer med de store utkast. Nå ja jeg tjente intet på Aulabilderne Kommentar tvertimot kostet de mig meget Men det Den der tjente på dem var ligningsvæsenet i Vestre Aker – Men det var mine egne penge jeg brugte og bruger – man burde forstå at jeg må ha plass når jeg maler så store bilder som Aula billederne Kommentar De er sammen et maal og jeg har malt dem 5 ganger i omtrent samme størrelse –»
Munchmuseet, MM N 3293.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«{Jeg  … }Skattevæsenet har ingen grund til at tale om at det er formeget – Det er noe blot jeg har greie på og når resultatet har både pekuniært og kunstnerisk godt så forstår jeg ialverden ikke hva De har at»
Munchmuseet, MM N 3293.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det er ingen annen end jeg der kan bedømme hvilken nytte jeg har for min kunst af min elektricitet og af min altmuligmand – Det han hjælper mig i mit arbeide er af stor betydning og har bragt skattevæsenet intægter – Det lill{ … }e gran grøntsager skal jeg skjænke det –»
Munchmuseet, MM N 3293.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2r
«Det er apparatet der har bragt sk skattevæsenet penger –»
Munchmuseet, MM N 3293.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg har brugt over en måned på dette nerveslitende arbeide at skaffe beviser hvad skattevæsenet udfordrende forlangte. I virkeligheten skulde hvert fornuftig menneske der har set mit arbeidssted og er lidt med mi{n}t arbeide forstå det – Skattevæsenet har været hos mine folk og forhørt sig og de kjender forholderne»
Munchmuseet, MM N 3293.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg har brugt over en måned på dette nerveslitende arbeide at skaffe beviser hvad skattevæsenet udfordrende forlangte. I virkeligheten skulde hvert fornuftig menneske der har set mit arbeidssted og er lidt med mi{n}t arbeide forstå det – Skattevæsenet har været hos mine folk og forhørt sig og de kjender forholderne»
Munchmuseet, MM N 3294.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hvis Det er nok så at skattevæsenet gjør sin pligt til gavn for lannet – Men det må huske på at der må overveies og ikke brutalt slå en streg ov over enhver beregning – Ja da kommer de lettere fra det og slipper at tænke»
Munchmuseet, MM N 3294.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2r
«Når så udgi{ … }fterne har havt et sligt enestående resultat kunstneriskt og pekuniært forstår jeg ikke i alverden hvorfor skattevæsen{ … }et vil ødelægge min tid»
Munchmuseet, MM N 3294.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2r
«Tænk her befatter skattevæsenet sig med noen poteter der kan kjøbes for 20 kroner medens mandens hjelp til mig ikke kan værdsættes –»
Munchmuseet, MM N 3294.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2v
«Det var naturligvis bed bedst. Så er det her så udmærket at jeg kan konferere med ligningsvæsenet.»
Munchmuseet, MM N 3296.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 1930–1932. Se bl. 2r
«Forøvrigt er det ikke netop skattens størrelse der har forvoldt mig skade – Det er de{t}n umådelige forstyrrelse jeg får i mit arbeide ved to gange om året så nøiagtig at skulde forfatte skatteseddel – En gang i Januar og en gang om høsten når skattevæsenet fortæller mig at jeg har regnet galt»
Munchmuseet, MM N 3546.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ligningsnævnden har vist hørt som så mange at jeg har disse eiendomme forat spise æbler og sole mig – Jeg har udelukkende kjøbt dem for Aulabillederne Kommentar og andre store arbeider og de er at ‹betragte› som en foretningsmands kontor»
Munchmuseet, MM N 3546.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg har på egen bekostning og store omkostninger arbeidet i 40 år og 20 år på mine store opgaver Aulabillederne Kommentar og livsfrisen – Så gjøres jeg arbeidsløs ved forfølgelser i Vestre Aker og ved den utrolige opførsel av skattenævndenforaf› forat vinde noen hundrede kroner – ‹ovenstående› viser nok sagens kjerne – Jeg jages fra mit hjem, mit arbeide – Jeg Oslogut – Mandolitten har Oslo i 40 år ligget grus for – og de ofrer milioner på { … } de mest meningsløse arbeider.»
Munchmuseet, MM N 3569.   Varia av Edvard Munch. Datert 1938 . Se s. 4
«utføres alene med en halvpart som ifjor av Akers Ligningsvesen»
Munchmuseet, MM N 3581.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er mig utænkeli at ikke skattenævnden i Aker ved  …  eftertanke vel må indrømme at jeg har i årrækker betalt skat for Ekely efter en h altfor stor værdiansættelse –»
Munchmuseet, MM N 3581.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg forstår ikke at skattenævnden vil holde på en uretfærdi beskatning»
Munchmuseet, MM N 3585.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal ikke udtale mig om skattvæsenets optræden mod mig – Det mener vel at { … }handle rigtigt –»
Munchmuseet, MM N 3585.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg kan blot si at jeg på grund af skattevæsenet og ved siden af meget annet h derute er jeg gåt træt og at jeg ikke kan arbeide under slige forhold og må prøve at finde en { … }plads hvor der tages mer hensyn til mit arbeide så jeg ennu kan få kræfter til at arbeide på den kunst jeg har viet mit liv»
Munchmuseet, MM N 3586.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Men! Da vil der ikke blive mer salg – Jeg vil ikke kunne op …  øieblikket ‹lever› jeg kan opnå bedre priser. Jeg har mistet ‹mine› nødvendige forarbeider og: Skattevæsenet vil alligevel blot få formueskat på malerier den ene gang – malerierne er væk – Skattevæsenet må ikke tro jeg er en smører der snart maler en hob billeder sammen Dernæst – Norge mister den samling kunstværker som jeg har testamenteret staten eller Oslo –»
Munchmuseet, MM N 3588.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Skattevæsenet vilde så høiest sat få skatteprocenten af 100,000 kr circa»
Munchmuseet, MM N 3589.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har ofret mine penge på min kunst Det har skattevæsenet mindst at beklage sig over»
Munchmuseet, MM N 3590.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg er i den grad de sidste 10 år bleven forstyrret i mit arbeide af alt det der { … }pålægges mig af ligningsvæsenet at jeg synes det er nødvendig at fortælle ligningsvæsenet noget herom og samtidig indsende en del optegnelser en slags dagboks- optegnelser –»
Munchmuseet, MM N 3590.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg er i den grad de sidste 10 år bleven forstyrret i mit arbeide af alt det der { … }pålægges mig af ligningsvæsenet at jeg synes det er nødvendig at fortælle ligningsvæsenet noget herom og samtidig indsende en del optegnelser en slags dagboks- optegnelser –»
Munchmuseet, MM N 3592.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ligningsvæsenet har i 14 år nedsat mine ber{ … }egninger af utgift til afdrag af intægt med fra 10,000 kr 18,000 o.s.v til 2000 kr der har været den faste utgiftssum man har git mig – Jeg havde da tjent fra 40,{kr}000 kr til 150,000 kr om året»
Munchmuseet, MM N 3597.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Delvis uddrag af min dagbok Til Akers ligningsvæsen Jeg meddelte Dem i min selv- angivelse at jeg havde havt 7000 kr i utgifter til fradrag – Da De tiltrods for at jeg gir mine opgivelser { … }på tro og love d …  ikke vil godkjende dem skal jeg atter lægge mine viktige arbeider tilside forat skaffe Dem oplysninger der kan være til Deres betryggelse.»
Munchmuseet, MM N 3597.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg kan forsikre ligningsvæsenet at det har meget forhindret mig i at male – og at tjene penger»
Munchmuseet, MM N 3597.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Hvad tror Ligningsvæsenet at det koster mig der vel en femti ganger tar slige billeder op og ned maler med kostbare farver og bygger stiladser og støttevægge for dem – og kjøber lærrederne – Jeg har herute en 20 svære billeder i lighed med Aulabillederne Kommentar under arbeide – Delvis er disse tænkt til raadhuset –»
Munchmuseet, MM N 3597.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 5r
«Det har vist sig at mine opgaver trods ligningsvæsenets benægtelser ha har været korekte og mangen gang har jeg heller betalt større summer der har været alt for høie blot for ikke at miste tid»
Munchmuseet, MM N 3597.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 6r
«Det kan vistnok se ut som om utgifterne de sidste år er store i forhold til intækterne – Det er fordi nu tiderne er vanskelige og det er litet salg – Men man må huske at det ikke er mange år siden jeg tjente skaffet skattevæsenet intækter af 30 og 40,000 om året – og intækterne kan jo atter stige»
Munchmuseet, MM N 3598.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg har i disse 20 år blot to gange protesteret så af mig har ligningsvæsenet ikke havt stort besvær – Jeg har ment at det vilde forstyrre mig formeget i mit arbeide –»
Munchmuseet, MM N 3598.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Når jeg nu iår har opholdt mig og ligningsvæsenet med dette er det ikke forat opnå noget hvis særligt – Tiderne er nu så dårlige og salg er næsten umulig – Priserne er stadigt synkende – Herr Frøen nævnte mine auktionspriser – For det første er det de sidste 2 3 år været omsat forsvindende lidet og og priserne som står opført { … }er ikke at stole på – Det er mine mest bekjendte og sælgelige billeder der har været til auktion – og samme billeder bringes oftere frem – og priserne har været elendige – Hvis jeg vilde by frem {v}billeder vilde priserne snart blive helt ‹andre›»
Munchmuseet, MM N 3600.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Er det skattevæsenets  …  alvorlige mening at blot farver og lærred skal kunne fradrages?»
Munchmuseet, MM N 3605.   Notat av Edvard Munch. Datert 18.2.1939 . Se bl. 2r
«Ligetil for 3 år siden skattet jeg efter en intækt af 46,000 kr – Man må da sandeli finde sig de store utgifter jeg har havt når de bringer skattevæsenet slige { … }enorme intækter –»
Munchmuseet, MM N 3607.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er noget som jo er lignings- væsenet bekjendt og været stadig fremholdt! Det Jeg arbeider med et svært apparat Der er 6 atelierer – og jeg har svære arbeider under hænderne –»
Munchmuseet, MM N 3607.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har havt store udstillinger i udlannet ‹{Det}da› alt har bidraget til de{n}t store salg der i en la 20 år har bragt vældige summer nu til skattevæsenet»
Munchmuseet, MM N 3607.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«For mig har spille{er}t alt alt overflødig forstyrrelse i mine beregninger for ligningsvæsenet side stor rolle med hensyn til min arbeidskraft – Det har i årenes løb svækket den stærkt og vist bidraget meget til at jeg er blit udtrættet så jeg ikke har kunnet ordne tilstrækkeli med salg»
Munchmuseet, MM N 3608.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var ikke min mening at De skulde gribe ind i denne skattesag – Jeg vilde blot få høre lidt raad af Dem og lidt oplysninger – Jeg har nemlig tænkt endeli at sende Akers ligningsraad det i mangfoldige år påbegynte hyrdebrev til. Det blir nu forhåbentlig gjort og blir da osså et afskedsbrev til det mig så smertefulde selskab der går omkring i det herlige Aker n …  vestre Aker og op i det herlige høifjeld Frognersæteren – Her kommer jeg for eftertiden til at ty hen til som et af de skjønneste og herligste sommeropholds- steder i verden – Og det har den fordel at være mennesketomt {–}om sommeren»
Munchmuseet, MM N 3609.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«            Endeli vil jeg be skattevæsenet give mig»
Munchmuseet, MM N 3610.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg tillod mig at spørge skattevæsenet om ikke lønnen til en assistent til mit arbeide kan af er at fradrage som udgift»
Munchmuseet, MM N 3610.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal oplyse om at min selvangivelse er givet på tro { … }og love og omhyggeli grandsket    Jeg skal meddele s{ … }kattevæsenet om at jeg ikke pånyt har tid til at gjennemgå dette og { … }ødelægge en måned af min arbeidstid –»
Munchmuseet, MM N 3612.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«skattevæsenet såmegen skat»
Munchmuseet, MM N 3619.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«– At skattenævnden opholder»
Munchmuseet, MM N 3635.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 4.9.1935 . Se bl. 1r
«På vegne av hr. Edvard Munch, Jarlsborgvn. 10, Ullern tillater jeg mig herved å påklage ligningen for 1935/36, idet såvel for- mues- som inntekstansettelsen antas å være altfor höi. Hvad formuen angår har Akers Ligningsråd forhöiet denne med kr. 10.000.–, idet ver- dien av den faste eiendom, Ekely, g.nr. 29, br.nr.9 er blitt forhöiet fra kr. 90.000.– til kr. 100.000.–. Herav faller kr. 40.000.– på bebyg- gelsen og kr. 60.000.– på tomten. Spesiellt den sistnevnte verdiansettelse er helt vilkårlig, og hörer ingensteds hjemme. Munch har flere gange önsket å fraselge en del av tomten, og han har i den anledning konfe- reret med forskjellige arkitekter. Det viser sig, at det vil medgå så store utgifter til vann – og kloakkanlegg – sogar for den del av eien- dommen, som stöter likek op til Jarlsborgveien – at tomteverdien derved reduseres ganske betraktelig. Fagfolk har anfört fra kr. {3}\4/0.000.– og op til kr. 60.000.– som nödvendige utgifter til vann- og kloakkanlegg, hvis der skulde bli tale om salg av en större del av eiendommen. En del av eiendommen ligger temmelig lavt, nærmest i en sump og er av den grunn uselgelig. Alt dette i forening gjör tomteverdien nokså problematisk. Bygningen egner sig ganske bra til bruk for Munch personlig, men heller ikke disse vilde være lett for nogen annen å utnytte. Alt sammen er inn- rettet som arbeidsrum, også i hovedbygningen, og de krav som nu stilles til innredning og komfort er ikke i noge{n}t henseende tilgodesett. På»
Munchmuseet, MM N 3635.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 4.9.1935 . Se bl. 2r
«Hvad inntektsansettelsen angår er denne blitt forhöiet med kr. 4.000.–, idet Ligningsvesenet uten videre har redusert fradrags- postene fra det av Munch anförte belöp kr. 12.000.– til kr. 8.000.–. Nogen begrunnelse for denne reduksjon foreligg{ … }er ikke – det ser ut til å være gjort helt på slump. Sannsynligvis har den ærede Ligningsnevnd gått ut ifra, at Munch ikke förer regnskaper, og at fradragspostene er anfört skjönnsmessig. Men dette er feilaktig. Munch noterer utgiftene meget samvittighetsfullt, likesom han også i almindelighet { … }opbevarer regningene. Efter den selvangivelsen vedlagte spesifikasjon utgjorde fradragspostene kr. 15.223.–, hvorav ca. kr. 1223.– vedrörer andre kommuner. På Aker faller således kr. 14.000.–, hvorav Munch, som den skrupulöst samvittighetsfulle mann\,/ han er\,/ bare har villet krevet fra- trukket kr. 12.000.–. En del av belöpet, nemlig kr. 5.550. gjeleder av- skrivning på bygningene, hvilke samtlige må betraktes som hans verk- steder, og jeg mener derfor at han har b{ … }erettiget krav på sådant fradrag. Trebygningene har selvsagt en sterkt begrenset levetid, bl.a. fordi en del av dem ikke engang er overdekket. Men også det ene atelier av mur vil formentlig være helt uanvendelig for en senere eier. På Munchs vegne må jeg derfor påstå hans selvangivelse lagt til grunn for ligningen og inntektsannsettelsen redusert med kr. 4.000.–.»
Munchmuseet, MM N 3635.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 4.9.1935 . Se bl. 2r
«Hvad inntektsansettelsen angår er denne blitt forhöiet med kr. 4.000.–, idet Ligningsvesenet uten videre har redusert fradrags- postene fra det av Munch anförte belöp kr. 12.000.– til kr. 8.000.–. Nogen begrunnelse for denne reduksjon foreligg{ … }er ikke – det ser ut til å være gjort helt på slump. Sannsynligvis har den ærede Ligningsnevnd gått ut ifra, at Munch ikke förer regnskaper, og at fradragspostene er anfört skjönnsmessig. Men dette er feilaktig. Munch noterer utgiftene meget samvittighetsfullt, likesom han også i almindelighet { … }opbevarer regningene. Efter den selvangivelsen vedlagte spesifikasjon utgjorde fradragspostene kr. 15.223.–, hvorav ca. kr. 1223.– vedrörer andre kommuner. På Aker faller således kr. 14.000.–, hvorav Munch, som den skrupulöst samvittighetsfulle mann\,/ han er\,/ bare har villet krevet fra- trukket kr. 12.000.–. En del av belöpet, nemlig kr. 5.550. gjeleder av- skrivning på bygningene, hvilke samtlige må betraktes som hans verk- steder, og jeg mener derfor at han har b{ … }erettiget krav på sådant fradrag. Trebygningene har selvsagt en sterkt begrenset levetid, bl.a. fordi en del av dem ikke engang er overdekket. Men også det ene atelier av mur vil formentlig være helt uanvendelig for en senere eier. På Munchs vegne må jeg derfor påstå hans selvangivelse lagt til grunn for ligningen og inntektsannsettelsen redusert med kr. 4.000.–.»
Munchmuseet, MM N 3635.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 4.9.1935 . Se bl. 3r
«Det er kun leilighetsvis, at han nu besöker Ekely. Munch mener at han i årevis har betalt dobbelt skaltt for denne eiendom. Fagfolk har nylig verdsatt eiendommen inclusive bebyggelse til kr. 25.000.–, og det ser ut som om Ligningsnevnden står helt alene med sin verdianset- telse. Munch finner det også urimelig, at han for sin eiendom skal betale mere i skatt enn de svære prakteiendommer i nærheten, men nyop- förte huser, så som «Kikut» og Abbediengen Hovegdård. Når Munch beslutter sig til at fraflytte Aker, skyldes det delvis, at han ikke så nær Oslo kunde få den arbeidsro som han trenger, dels også, at han föler sig forfulgtforurettet og forstyrret i sit arbeid av Akers Ligningsnevnd. Han mister mere og mere arbeidslysten på grunn av de årlig gjentagne trakaserier fra Ligningsnevndens side. Der har bl.a. vært truet med å beskatte hans usolgte billeder som formue, Et slikt skritt vilde være helt vanvittig, idet Munch ikke betrakter disse billeder som ferdige og egnet til salg, hvorfor han ikke under nogen omstendighet vilde signere dem i deres nuværende tilstand. Et usignert billede har i almindelighet ingen omsetningsverdi, da der når- somhelst vil kunne reises tvil om hvem der har malt det. Munch oplyser at han sikkert er den eneste maler i verden, som er blitt budt slike vilkår, og at han nu omtrent er sluttet med å male. N.B. Der er jo enkelte billeder der kan betragtes som færdig men jeg har da ret til {at}selv at eie billeder»
Munchmuseet, MM N 3635.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 4.9.1935 . Se bl. 3r
«Det er kun leilighetsvis, at han nu besöker Ekely. Munch mener at han i årevis har betalt dobbelt skaltt for denne eiendom. Fagfolk har nylig verdsatt eiendommen inclusive bebyggelse til kr. 25.000.–, og det ser ut som om Ligningsnevnden står helt alene med sin verdianset- telse. Munch finner det også urimelig, at han for sin eiendom skal betale mere i skatt enn de svære prakteiendommer i nærheten, men nyop- förte huser, så som «Kikut» og Abbediengen Hovegdård. Når Munch beslutter sig til at fraflytte Aker, skyldes det delvis, at han ikke så nær Oslo kunde få den arbeidsro som han trenger, dels også, at han föler sig forfulgtforurettet og forstyrret i sit arbeid av Akers Ligningsnevnd. Han mister mere og mere arbeidslysten på grunn av de årlig gjentagne trakaserier fra Ligningsnevndens side. Der har bl.a. vært truet med å beskatte hans usolgte billeder som formue, Et slikt skritt vilde være helt vanvittig, idet Munch ikke betrakter disse billeder som ferdige og egnet til salg, hvorfor han ikke under nogen omstendighet vilde signere dem i deres nuværende tilstand. Et usignert billede har i almindelighet ingen omsetningsverdi, da der når- somhelst vil kunne reises tvil om hvem der har malt det. Munch oplyser at han sikkert er den eneste maler i verden, som er blitt budt slike vilkår, og at han nu omtrent er sluttet med å male. N.B. Der er jo enkelte billeder der kan betragtes som færdig men jeg har da ret til {at}selv at eie billeder»
Munchmuseet, MM N 3635.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 4.9.1935 . Se bl. 3r
«Det er kun leilighetsvis, at han nu besöker Ekely. Munch mener at han i årevis har betalt dobbelt skaltt for denne eiendom. Fagfolk har nylig verdsatt eiendommen inclusive bebyggelse til kr. 25.000.–, og det ser ut som om Ligningsnevnden står helt alene med sin verdianset- telse. Munch finner det også urimelig, at han for sin eiendom skal betale mere i skatt enn de svære prakteiendommer i nærheten, men nyop- förte huser, så som «Kikut» og Abbediengen Hovegdård. Når Munch beslutter sig til at fraflytte Aker, skyldes det delvis, at han ikke så nær Oslo kunde få den arbeidsro som han trenger, dels også, at han föler sig forfulgtforurettet og forstyrret i sit arbeid av Akers Ligningsnevnd. Han mister mere og mere arbeidslysten på grunn av de årlig gjentagne trakaserier fra Ligningsnevndens side. Der har bl.a. vært truet med å beskatte hans usolgte billeder som formue, Et slikt skritt vilde være helt vanvittig, idet Munch ikke betrakter disse billeder som ferdige og egnet til salg, hvorfor han ikke under nogen omstendighet vilde signere dem i deres nuværende tilstand. Et usignert billede har i almindelighet ingen omsetningsverdi, da der når- somhelst vil kunne reises tvil om hvem der har malt det. Munch oplyser at han sikkert er den eneste maler i verden, som er blitt budt slike vilkår, og at han nu omtrent er sluttet med å male. N.B. Der er jo enkelte billeder der kan betragtes som færdig men jeg har da ret til {at}selv at eie billeder»
Munchmuseet, MM N 3636.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 16.9.1935 . Se bl. 2r
«Med hensyn til inntekstansettelsen ser det ut som om den ærede Ligningsnevnd har gått ut ifra, at fradragspostene er anfört skjönnsmessig\,/ siden disse ikke er lagt til grunn for ligningen. Dette er imidlertid helt feilaktig. Munch förer ikke nöiaktig regnskap, men han har god greie på sine {n}inntekter og utgifter, og han pleier  …  for den saks skyld også å notere postene. Inntekten har spesiellt i de senere år vært lett å holde rede på, da der blott har vært ganske få kjöpere. Utgifts- postene kan i alt vesentlig legitimeres ved regninger. Efter den selv- angivelsen vedlagte spesifikasjon utgjorde fradragspostene kr. 15.223.–, hvorav ca. kr. 1223.– vedrörer andre kommuner. På Aker faller således kr. 14.000.–, hvorav Munch, som den skrupulöst samvittighetsfulle mann han er\,/ bare har villet kreve fratrukket kr. 18.000.–. En del av belöpet nemlig kr. 5550.– gjelder avskrivning på bygningene, hvilke samtlige må betraktes som hans verksteder, og jeg mener derfor, at han har beret- tiget krav på l sådant fradrag. Trebygningene har selvsagt en sterk be- grenset levetid, – störsteparten av dem er ikke engang overdekket. Men også det ene atelier, som er bygget av mur\,/ vil formentlig være helt uan- vendelig for den senere eier. På Munchs vegne må jeg derfor påstå hans selvangivelse lagt til grunn for ligningen, og inntektsannsettelsen redu- sert med kr. 4.000.–.»
Munchmuseet, MM N 3636.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 16.9.1935 . Se bl. 3r
«Av en skrivelse fra Munch til undertegnede tillater jeg mig å anföre fölgende: «Det forstyrrer mig helt i mit arbeide gang på gang å gjennemgå mine beregninger, og jeg ödelegger ‹helt› min arbeids- kraft på denne måten. Jeg har jo også avsagt Rådhusdekorasjonene og op- gitt flere av mine större arbeider. Jeg skal dog bemerke, at jeg mener at jeg i årevis har betalt over dobbelt skatt for min eiendom. Huset med tomt er nylig blitt verdsatt til kr. 25.000.–. Tomten kan sies å være helt uselgelig på grunn av uheldige kloakk og veiforhold. Jeg tror sikkert at kunne si, at ingen av naboene skattes for annet enn husene. Disse har försteklasses haver og tomter nær jernbane og hovedvei og med kloakk. Har jeg större tomtareal, så er mine hus uselgelige og slette. Jeg har betalt mere skatt enn de svære prakteiendommer med nye huser i nærheten, som «Kikut» og Abbediengen Hovedgård. Når jeg nu har besluttet mig til å fraflytte Aker, skyldes det, at jeg ikk‹e› får den ro jeg trenger så nær Oslo, der er min barndoms by, delvis også, at jeg föler mig forurettet og forstyrret i mitt arbeide av Akers Ligningsnevnd. Der er ingen maler i verden, der blir ilagt skatt av sine malerier og studier. Det er helt latterlig å ville forlange skatt for hvad jeg har i mine atelier. Det er mest uferdige billeder, samt studier. Der er solgt ca. 30.000 grafiskeDer er solgt ca. 30.000 grafiske arbeider, og jeg er i tvil om jeg overhodet bör selge mere. Nu blir det omtrent ikke solgt noget. Grafiken ligger usignert. Jeg betaler og har betalt nok skatt for mine arbeider i atelierne, idet jeg har vært en av Akers störste skatteydere, og vel gjennemsnittlig i 20 år har betalt ca. kr. 17.000.– pr. år. Når Ligningsnevnden vil sette mig i en undtagelses- stilling blandt malere så er det i den motsatte retning det skulde være »
Munchmuseet, MM N 3636.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 16.9.1935 . Se bl. 3r
«Av en skrivelse fra Munch til undertegnede tillater jeg mig å anföre fölgende: «Det forstyrrer mig helt i mit arbeide gang på gang å gjennemgå mine beregninger, og jeg ödelegger ‹helt› min arbeids- kraft på denne måten. Jeg har jo også avsagt Rådhusdekorasjonene og op- gitt flere av mine större arbeider. Jeg skal dog bemerke, at jeg mener at jeg i årevis har betalt over dobbelt skatt for min eiendom. Huset med tomt er nylig blitt verdsatt til kr. 25.000.–. Tomten kan sies å være helt uselgelig på grunn av uheldige kloakk og veiforhold. Jeg tror sikkert at kunne si, at ingen av naboene skattes for annet enn husene. Disse har försteklasses haver og tomter nær jernbane og hovedvei og med kloakk. Har jeg större tomtareal, så er mine hus uselgelige og slette. Jeg har betalt mere skatt enn de svære prakteiendommer med nye huser i nærheten, som «Kikut» og Abbediengen Hovedgård. Når jeg nu har besluttet mig til å fraflytte Aker, skyldes det, at jeg ikk‹e› får den ro jeg trenger så nær Oslo, der er min barndoms by, delvis også, at jeg föler mig forurettet og forstyrret i mitt arbeide av Akers Ligningsnevnd. Der er ingen maler i verden, der blir ilagt skatt av sine malerier og studier. Det er helt latterlig å ville forlange skatt for hvad jeg har i mine atelier. Det er mest uferdige billeder, samt studier. Der er solgt ca. 30.000 grafiskeDer er solgt ca. 30.000 grafiske arbeider, og jeg er i tvil om jeg overhodet bör selge mere. Nu blir det omtrent ikke solgt noget. Grafiken ligger usignert. Jeg betaler og har betalt nok skatt for mine arbeider i atelierne, idet jeg har vært en av Akers störste skatteydere, og vel gjennemsnittlig i 20 år har betalt ca. kr. 17.000.– pr. år. Når Ligningsnevnden vil sette mig i en undtagelses- stilling blandt malere så er det i den motsatte retning det skulde være »
Munchmuseet, MM T 173.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Akers ligningskontor»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Man har hæftet sig svært over de store atelierer – og sligt det koster! Selv om jeg personli ikke har tjent noget på {‹u›}\a/ulabillederne men { … }\b/lot hat udgifter så kan man ialfald ikke næsekaste mig at jeg havde har brugt mine egne penger til Aulabilledernes færdi fuldendelse – Det har kostet på og jeg har trængt plads Jeg har malt på dem i 5 år Billederne i Aulaen er sammenlagt et mål jord – ‹og› jeg har malt dem 5 a 6 gange i fuld størrelse – og bygget en række { … }\a/telierer for dem – B Bare fernissering av billederne og deres renselse kostet 1‹0› 000 kr Den eneste der tjente på Aulabilledene  …  s … g ‹over› 25,000 kr var lign …  væsen … »
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932 . Se bl. 34r
«Ligningsvæsenet forstyrret mit arbeide i årrække med sine kalkulationer der alti var stik modsat mine –»
Munchmuseet, MM T 2735.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1936 . Se bl. 5r
«‹siger› jeg har foræret Oslo 240,000 kr Af de 80,000 kr gik 18,000 kr til Akers skattenævnd – \Det blir circa 60,000 kr der blot er halvparten af utgifterne/»
Munchmuseet, MM T 2794.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 21r
«Da De med 3 andre herrer fra ligningsvæsenet var ude hos mig vilde jeg gjern vise Dem min arbeidsmethode og hvorledes alle rum i hovedbygningen var optat til mit arbeide undtagen et værelse pikekammer og kjøkken – Før jeg fik muratelieret kom malte jeg blot i hovedbygningen –»
Munchmuseet, MM T 2794.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 24r
«Jeg kan ikke nægte at alt det mas jeg gjennem disse 20 år har havt med ligningen har svækket min arbeidskraft – Det og andre vanskelig- heder fra omgivelserne herute har svækket min lyst – Malere og kunstnere er nu ikke som drevne foretningsfolk – Sligt skaffer mig stort bryderi – Jeg bruker hele {j}Januar til skatteligningen så får jeg beskjed om at alt er galt og så beg{ … }ynner det pån{ … }yt – Det har vist sig at skattevæsenet uten grund har forandret mine beregninger – Mig har det kostet megen tid og slit og mange penger til advokater – Jeg nævnte at man havde nu pludselig sat min op min intægt med flere tusind kroner – Jeg har mistet»
Munchmuseet, MM T 2794.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 32r
«Nu må ligningsvæsenet ikke tro at det taper noget i skat fordi jeg holder min kunst høit og ikke har salg i tanker – Tværtimot Det er fordi jeg har holdt mi{t}n kunst i ære er det at jeg har vunnet n{ … }avn i den hele verden og det er derfor jeg har opnået de store priser –»
Munchmuseet, MM T 2794.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 34r
«Havde jeg blit mer hensynsfuldt be{ … }handlet her i Vestre Aker overhovedet havde jeg nok fåt udført værker der stod på høide eller over Aulabillederne Kommentar og skattevæsenet havde tjent det mangedobbelte – Man trækker vel fremdeles på skuldrene af de store lærreder og mange atelierer men man  …  skulde have lært såmeget at jeg tilslut har seiret i min kunst – Selvfølgeli kan man tilstut udtrættes –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 12
«I disse atelierer opbevares de mange svære kasser der har bragt mine billeder om i verden og gjort Norges navn bekjendt – Jeg har derved opnået opnået at at få det navn der har { … }bragt mine billeder salg – og skattevæsenet penger –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 13
«Vil skattevæsenet forlange skat for et billede der ikke er færdigt eller solgt – Er det ikke ‹nok› når de får sin svære skat for det færdige solgte billede?»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 13
«I det søndre friluftsatelier fins ufuldførte forarbeider til  …  …  den såkaldte raadsdekoration Hvordan vil man forlange at jeg skal få disse færdige når jeg i årevis forstyrrelser på alle mater her ‹i› Vestre Aker og ikke mindst af skattevesenet»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 19
«Når ligningsvæsenet gang på gang nævner det cyniske ord lidet passende ord lagring om mine billeder { … }og vil ha skat herfra så vil jeg spørge –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s.
«er skattevæsenet der tog ind circa 25,000 kr»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s.
«Find{es}er de det passende at jeg skal skatte for studier til Freia billederne hvor som skattevæsenet har erholdt 25,000 kr fra som skat?»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 23
«Vil Vil skattevæsenet forlange skat af arbeider som jeg ikke kan sælge men nærmest tænker at brænde op?»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 25
«Tror skattevæsenet at de tjener  …   …  får mer i skat ved at jeg blir ‹ækkel› for { … }‹at› arbeide? eller»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 29
«Jeg synes ligningsvæsenet ikke må høre på hva uvidende tjenestefolk eller misundelige naboer skumler om – Folk der ingensomhelst anelse a har om min arbeidsmethode – Folk der {s}tror jeg blot behøver at rable på et daspapir så er der tusinders værdi»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 31
«Hvis det er ligningsvæsenets mening at få fart i handelen og tvinge mig til at sprede mine billeder så skal jeg si{–}: Det nytter ikke at kaste mange kunstværker ut så de flyter ho hos kunsthandlerne –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 33
«Det ser ut som om ligningsvæsenet aftrækker en vis sum ganske m …  efter størrelsen af hva jeg tjener uten hensyn til mine samvittighetsfulde og omhyggelige g …  beregninger der {er}har er vedlagt  … ‹i› regninger»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 37
«skattevæsenet har af mig disse 20 år incasseret skat af mig { … }for { … }fra 8,000 kr til 38,000 kr pr. år –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 37
«Enda vil skattevæsenet la mig få  … drage ifra de udgifter der selvfølgeli må følge med dette store apparat – De vil»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 38
«Jeg har i flere år måttet betale skat for studierne til Aulabillederne Kommentar – Disse studier der har kostet mig mange års slit og så mange penge at jeg intet selv fik af honoraret – Blot skat{ … }tevæsenet»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 39
«tog s{ … }in fulde del 25,000 k Ligeledes har jeg skattet …  for forarbeiderne til Freia billederne enda skattevæsenet tog sin andel 25,000 kr. For de 60 studier kan jeg intet påregne af salg»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 39
«Alt dette har skattevæsenet tat sin svære skat { … }af enda»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 43
«Feilen ligger i at skattevæsenet umuligt vil eller kan forstå at de må lægge en hel annen målestok ligeoverfor mig end for andre malere – Her er der ingen der arbeider på denne måte og næppe i utlannet – Havde der været uten held kunde man forstå skattevæsenets mærkelige stivsindede optræden – Men det har jo de sidste 20 år både kunstnerisk og pekuniært været»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 43
«Feilen ligger i at skattevæsenet umuligt vil eller kan forstå at de må lægge en hel annen målestok ligeoverfor mig end for andre malere – Her er der ingen der arbeider på denne måte og næppe i utlannet – Havde der været uten held kunde man forstå skattevæsenets mærkelige stivsindede optræden – Men det har jo de sidste 20 år både kunstnerisk og pekuniært været»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 44
«et enestående held – ikke mindst har skattevæsen tjent på det –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 45
«Skattevæsenet vil og skal måle mig med de vanlige målene med et atelier – et staffeli en st{ … }ol og en potet – og så guldrammer ført på billederne så de for hver pris kan omsættes –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 47
«Jeg har trængt i den grad ro at jeg i de mange år har funnet mig den utrolig lave afdragssum skattevæsenet har undt mig.»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 47
«Ligeså har jeg funnet mig i flere år at betale skat for studierne til Aulabillederne Kommentar og Freia dekorationerne enda skattevæsenet har s …  tat ind circa 50,000 kr i skat af det værd færdige arbeide Jeg har funnet mig i at la mig beskatte for mine to eiendomme circa {5}60,000 kr mer end rimeligt»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 57
«Det er da en enestående opfatning af skattevæsenet at jeg skal skatte for  …  hele salgssummen uten at trække fra { … }alle de utgifter der har { … }bragt summen tilveie tilveie»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 59
«Regner skattevæsenet på hva det koster mig alt dette mas hele året rundt –\?/ Tænker de på hva jeg det har forhindret mig i at male forhindret mig i at sælge { … }\t/at m{ … }\ot/ og lyst væk fra mig\?/ –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 59
«Tænker skattevæsenet på hvor meget det har tapt i penger og hva Norge har tabt i kunst»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 61
«Jeg maler ikke færdig billeder siden skattevæsenet i Aker vil ilægge mig skat for usolgte billeder»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 67
«Vestre Akers skattevæsen har truer stadi med at skatte- lægge mine malerier»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 68
«enda de har kostet mig at male mer end de {5}60,000 kr jeg fik for Aula- billedene KommentarDet Det var skatte- væsenet som tjente {3}20,000 kr»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 71
«Forat undgå skattevæsenets forstyrrelser så har jeg sluttet de sene år med at male færdige billeder overhovedet»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 71
«{ … }Jeg maler da ikke for skattevæsenets skyld –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 73
«{S}I det hele er det jeg som i høi grad er tilsidesat af skattevæsenet Det er jeg der har betalt for meget både i intæktsskat og eiendoms- skat – Da jeg tjente godt fandt»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 77
«Det har bragt ære og penger Skattevæsenet har fåt mer end nok»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 78
«Skattevæsenet har fåt alt dette af mig på det omhyggeligste forklaret gjennem de mange år –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 79
«De ve\t/ osså at jeg har udtalt at forstyrrelserne fra skattevæsenet har ved siden af annen forstyrrelse har gjort mig træt af dem»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 94
«Jeg rå{r}der ligningsvæsenet {a}til fremforalt at bruge sin fornuf{ … }t – De har fåt tilstrækkelige oplysninger gjennem årene – og selv har de været oppe i atelierene –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 99
«Jeg fik 80,000 kr udbetalt – \for dem/ Heraf fik skattevæsenet 20,000 kr Resten 60,000 kr gik til omkost- ninger ved at male dem – Jeg fik intet –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 9
«Ja det vidunderlige er sked Jeg har intet tjent på de verdensberømte Aulabilleder Kommentar blot skattevæsenet 20,000 kr og dog! Jeg har faktisk i flere år betalt forat have fåt lov til at male billederne gratis for universitetet»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 111
«Ja { … }Vestre Akers skattevæsen har opnået at  …  have ha fåt istand hva vel næppe noensteds i verden kunde være hænd{ … }t»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 115
«Det evige pres af fra skattevæsenets side og chikanering fra m andre steder ødelægger min arbeidskraft og vil bringe mit livsværk til ødelæggelse»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 119
«Er det Vestre Akers lignings- nævnds mening at man skal betale og betale skat forat få lov til at male?»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 119
«Vet Har ligningsnævnden tænkt på hva den bare ved en streg over min beregning skaffer mig for langvarigt bryderi –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 119
«Har ligningsnævnden tænkt på at jeg ikke er foretnings- mand. Alt sligt er mig vanskeligt»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 121
«Har ligningsnævnden tænkt på at jeg har brugt måneder på den beregning de  …  med et streg stryger ut –? »
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 121
«Har ligningsnævnden tænkt på at slik de tar det gi{ … }r det mig forstyrrelser hele året rundt –?»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 127
«Ikke mindst skattevæsenet har bidraget til mit livsværks ‹truede› ruin»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 129
«Jeg har i almindelighed funnet mig i ligningsvæsenets ‹ansættelse›  …  Det har været helt galt baade med hensyn til formue og til intægt og utgift –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 135
«At alle de besværligheter ligningsnævnden i Vestre Aker har for …  forvoldt mig har osså været farli og dobbelt vanskeli af ovennævnte grunne –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 136
«Skattevæsenet har derfor osså gang på gang måttet give mig ret.»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 141
«Jeg kan trøste Ves Lignings- væsenet med at det ikke oftere blir nye billeder af mig Siden man for noen år siden truet med skat af billeder vilde jeg naturligvis ikke fuldføre et billede»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 157
«Senere har jeg set at skatte- væsenet blot tænkte på at få så meget som muligt ud – Jeg trodde det gjaldt at være på vagt mot sig  …  og  … »
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 179
«Jeg ønsker bare alminnelig ret og at ikke ligningsvæsenet går ut fra at «her snydes» og ikke at det går ut fra «Få så meget som mulig skat»»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 179
«Jeg vil at ligningsvæsenet skal ‹foregå› skatteyderne med godt exempel –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 185
«Har ligningsvæsenet set Aulabillederne Kommentar! Har de seet Freiadekorationerne Har de været i mussæet og set mine billeder –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Kanske ligningsvæsenet ved bedre eller over { … }hovedet noen andre end jeg – Mon noen andre end jeg kan si om jeg er misfornøiet med mine billeder eller finder dem ufærdige. De er sat her  …  for at ødelægges eller males videre på eller til benyttelse som studie –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Vet ligningsvæsenet hva grafik er.»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 9
«Forøvrig kan jeg ‹foreskrive› skattevæsenet»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 221
«Ja hvis ligningsvæsenet vidste litt bedre eller når de sandsynligvis ikke forstår jeg  …  det da heller lod være at forstyrre folk i alvorligt arbeide»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 229
«Det har været skattevæsenet vel bekjendt at jeg har været sygeligt og at foretninger volder mig usædvanli arbeide»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 231
«Dette blir af skattevæsenet hvert år forhøiet til 200,000 kr»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 231
«Når Ligningsv{ … }æsenet ser de har med enn så naiv og godtroende mand skulle de forstå at jeg ikke vilde snyde – {D}Hos mig var det en anstændig følelse – Det vilde ikke være annet end rigti at bli mødt med anstændighed igjen»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s.
«Nu skal jeg halve året forstyrres af sligt menings løst sludder – Det koster skattevæsenet e{n}t pennestrøg – mig koster det ødelæggelse – af alt mitt stræv – og store kunsværker  …  værdier kalder pølsemageren det»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 253
«Og skattevæsenet har fåt af mig så megen skat som noen norsk maler før eller senere vil skaffe det –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 259
«Da jeg føler min sam- vittighet tynget må jeg til skattevæsenet bekjende at jeg ikke har opgivet en hel { … }række næsten færdige manuskripter –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 261
«Det fortæller  …  om Vestre Akers ligningsnævnd oppfattelse af min kunst og kunstens væsen idetheletaget»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 261
«Alt dette vil visst lignings væsenet skal beskates»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 264
«Men da jeg indså min feiltagelse skulde skattevæsenet heller sætte pris på min gode vilie – og da det viste sig at { … }jeg havde handlet naivt heller givet sig istedetfor at sætte skat for malerier op til op beregnet efter 200,000 kr»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 267
«Skattevæsenet må huske på de hører til myndigheterne og må foregå med godt exemp{l}el»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 269
«Jeg har været en af landets største skatteydere (ikke skattesnydere) Men så får sandeli lignings- væsenet osså ta hensyn til udgifterne –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 271
«Er det ligningsnævnden der skal bestemme hvormeget jeg skal sælge om året –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 275
«Nu må vel det ærede skattevæsen finde sig i at jeg som alle malere har billeder om mig til hjælp og inspiration til mit arbeide –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 282
«{S}Vestre Akers skattevæsen tog  …   …  strøg penger in og jeg var en af Vestre Akers største skatteydere»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 289
«Det er altid Skattenævnden der regner feil og det er ikke litet jeg har måttet betale formeget –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 291
«For disse har skattevæsenet f{ … }åt mer end nok – Jeg har i alle år betalt altfor meget i intæktsskat – Det skulde»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 292
«Vi må gjøre ligt for alle sa en mand af lignings- væsenet.»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 298
«Skattevæsenet har fåt så stor skat af mig for som end noen norsk maler før eller senere vil kunne præstere –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 299
«Jeg er nok ikke så vaagen som ligningsvæsenet eller så påpasselig –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 6
«Jeg har osså opdaget det ha helt barnslige det er at ville være  …  ligeoverfor skattevæsenet»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s.
«Ikke mindst er det skattevæsenet der har forstyrret mig på en høist ‹mærkeli› vilkaarli måde – fuldstændi blottet for forståelse eller forsøg på forståelse af mine forhold eller forståelsen af betydningen af min kunst. Blot pennestreg over all min beregning, det er letvindt for de herrer»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 311
«Men at jeg fuldstændi skal hindres fra mit arbeide med fuldstændi  … kesløs og meningsløs forstyrelse af skattevæsenet forstår jeg ikke – Hva tjener det på at jeg ikke får tid til at male»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 316
«Følgen var at skattevæsenet sat denne beskattning op mod 100,000 kr pr år så jeg måtte skatte efter 500,000 kr intækt»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 324
«Gårdsfolk og skattevæsenets folk som jeg har vist omkring måber – Ikke af forundring over det svære arbeide – Nei»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 328
«M‹ine› stakkels få  …  sent fortjente penger som skattevæsen forsøger at udpine og penger af ikke nok penger men udpiner min tid –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 349
«Ja mine herrer i skatte- nævnden dette forsmædelig ord benytter man om mine bilder – Der Omtrent alle malere «lagrer». De har billeder der sættes på loft eller i kjælder eller er sammenrullet –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 357
«Nu først havde jeg tænkt at begynne. Så sætter skattevæsenet og urostifter stop for arbeidet –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 359
«Når ligningsnævnden holder seg til at jeg i jobbetiden ikke var nøie med beregninger og betalte heller for meget end for lidt lidet og betalte inboskat lig li ligetil 200,000 kr medens og {s}og når jeg lod forhøiet lod mig skatte for en af mig forhøiet eiendomsskat så skulde ligningsnævnden forståt at de h ikke havde med en almindelig skattesnyder at gjøre –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 359
«Når ligningsnævnden holder seg til at jeg i jobbetiden ikke var nøie med beregninger og betalte heller for meget end for lidt lidet og betalte inboskat lig li ligetil 200,000 kr medens og {s}og når jeg lod forhøiet lod mig skatte for en af mig forhøiet eiendomsskat så skulde ligningsnævnden forståt at de h ikke havde med en almindelig skattesnyder at gjøre –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 359
«Når sk ligningsnævnden tiltrods for min protest  …  fremdeles lar mig beskatte for  …  min eiendom mer end  …  naboeiendommene der er nyopførte herskabsgårde – med»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s.
« …  til hovedvei og station de er det mot bedre vidende eller er de ikke kompetente til sit hverv D Ligningsnævnden har selv set mit gamle forfaldne  …  gartnerhus og min i et dalsøk liggende eiendom der er usælgeli p som tomter på grund af beliggendhed veivanskelighede og kloakvanskeligheder»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 363
«Skatteligningen har optraadt helt ulovlig mot mig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 6).   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Datert 9.9.1932 . Se s. 2
«{ … }Jeg har hørt flere advokaters mening og har osså erklært Skatteligningen at jeg eventuelt vil ta { … }proces –»