Munchmuseet, MM N 3351

MM N 3351, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Hotel Continental.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3351 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3351 bl. 1v
    
    Sehr geehrter Hrr!
 Bitte gütigst
mir mitzutheilen ob Briefe
an mir seit { … }zeit meine
Abreise angekommen sind
und an whelche Adresse Sie
diese geschieckt haben –
Letzen 7 Tagen sind keine
Briefe an hier angekommen

    
    – Mit vorzuglicher Hochachtung
    Edvard Munch

    
    Hotel Continental
    Friedrichstrazse Bahnhof

    Berlin