Munchmuseet, MM N 3581

MM N 3581, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3581 bl. 1r

    Det er mig utænkeli at ikke
skattenævnden i Aker ved  …  eftertanke
vel må indrømme at jeg har i årrækker
betalt skat for Ekely efter en h
altfor stor værdiansættelse –

    De kan bare sammenligne med
andre tilsvarende Ei eiendomme –
Daglia ved Slemdal station har 30 mål
jord og en herskabelig bebyggelse med
velindrættet hus –

    Den er solgt til et konsortium der
vanskeli får solgt efter 4,000 kr  …  målet
enda det er har den en ønskebeliggenhed –
Konsortiet har næppe givet mer end
60,000 kr for eiendommen –

    Hvis
    Jeg har betalt efter  …  skat efter
prisen på målet – Det er for øieblikket

 

Munchmuseet N 3581 bl. 1v

ikke muligt at få solgt et mål
{a}da der må svære omkostninger til
kloak og veie –

    Som det nu er vil jeg påregne
blot at få 65,000 kr for hele eiendommen

    Jeg forstår ikke at skattenævnden
vil holde på en uretfærdi beskatning

    Med hensyn den stadige trudsel
om at beskatte malerier så skal
jeg si at sligt tøv blir ikke budt
noen malere noensteds i verden –
Ikke engang i Norge – Blot mig i
Vestre Aker – Jeg Annetsteds ikke

    Har man en værdigjenstand blir
den beskattet men ved salg blir
ikke skat berg beregnet

    Mig bys ‹nå› det utrolige { … }at
jeg skal skatte for mine ‹mestendels›
 …  ufærdige billeder og udkast at jeg
skal betale eiendomsskat af dem og
sal{ … }gsskat

    { … }Skal jeg betale eiendomsskat forlanger
jeg at salgs intæktsskatten sløifes