Munchmuseet, MM T 751

MM T 751, Munchmuseet. Datert 1915-1920. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
bl. 751v

    {‹Du›}Alle kan jo ‹Feil› og det er ikke
underli at I der har levet
udenfor Verden på Nordstrand
i så mange År ikke har kunnet
se så klart på sa meget –

    Det som er Feilen er ‹med› den ‹Hidsighed›
og ‹Paastaalighed› Inger hvormed Inger
nu ‹villet› sætte igjennem som ‹uheldige›
‹Paafund› – og at hun er bleven sint
noe jeg har måttet sige alvorlig fra