Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 252)

Brevs. 334 (PN 252), Nasjonalbiblioteket. Datert 1909. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_24028A00001
    
    Kjære Thiis

Jeg sender
osså indlagte – det vil
intressere Dig at læse som
Ophængningsmand – Det
fin› vilde osså være vistnok
være nyttig for Kristiania
Publikum at læse

    Din E Munch


    Jeg syntes det så stora{ … }rtet
bra ut D …   …  Galleriet
– Mine Billeder var vistnok
blit noget gule – Især Franskmanden
– Dagen derpå havde vunnet i Form

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_24028A00002

og Kraft men tapt sin vakre
Broncefarve