Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 1908:1:130 (PN 764)

Ms.fol. 1908:1:130 (PN 764), Nasjonalbiblioteket. Datert 1915. Brev til Christen Sandberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57675A00001
    
    Kjære Sandberg
 Jeg kan
for øiebl{l}ikket ikke si
noget med Hensyn til en
Anbringelse af «mit og Dit Billede
af mig» – Jeg skal nærmere
tænke over det –

    
    Bedste Hilsen til Dig og Din
Fru
 Din Edv. Munch