Gøteborg Universitetsbibliotek, PN 1350

PN 1350, Gøteborg Universitetsbibliotek. Datert 1912–1913. Brev til Göteborgs Konstmuseum

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1350, s. 1
HOTEL AUGUSTIN ANNEX

    
Kristiania       191    Hr Kammerherre Lagerberg


    Jeg takker for Deres Brev som
J\j/eg modtog efter Hjemkomsten fra
en Julereise – De to nævnte Gravurer
skal jeg snarest sende Dem –
  og tegner
mig med venligste Hilsener

    Deres forbundne Edvard Munch

    De øvrige Gravurer bedes sendt til
Joels Kunstsalon Stockholm – og beder
jeg Dem godhedsfuldt meddele mig Antallet af disse –

 

      
PN 1350, s. 2

    ō m
100 10 20 90

110
20
90

20
10
10