Munchmuseet, MM K 1932

MM K 1932, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Dagny Przybyszewska.