Munchmuseet, MM K 21

MM K 21, Munchmuseet. Datert 26.05.1895. Brev fra Fredrik Arentz.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    Keysersgade 7b 26/5 95
    Kjære Munch!


    Deres brev modtog jeg igaar. Idag
talte jeg med en Bekjendt om Deres Rade-
ringer. Jeg tror ikke, at jeg kan udrette noget
med. Hensyn til Salg af dem uden at jeg har
Mappen med de 10 Raderinger at fremvise som
Prøve. Kunde De ikke sende mig en
Mappe og saa opgive mig Prisen? Er den
ikke 50 Mark? At De gjerne vil komme
hjem, forstaar jeg saa godt og jeg har den
Glæde at kunne meddele Dem, at jeg kan
skaffe Dem Penge ved at kjøbe et Maleri
hos Dem. Jeg har nemlig i 9–10 Maane-
der behandlet en Kollega, som nylig er
død. En Læge har altid fri Lægebehandling,
men da Enken (børnløs og formuende) vil vise
mig en Erkjendtlighed i den Anledning, blev
jeg iforgaars af en af hendes Slægtninge fore-

 

      

spurgt om jeg ønskede den eller den Ting som
Gave eller om der var noget andet, som jeg
specielt ønskede. Jeg sagde da, at jeg interesserede
mig saa meget for Dem og bad derfor om, at
jeg maatte faa den Pengesum, som Enken
havde tænkt at give mig i Present, saa vilde
jeg anvende Pengene til at kjøbe et Maleri
af Dem. Idag fik jeg af hendes Slætning
vide, at Enken vilde gjøre dette. Dette er
da afgjort, men hvormeget jeg faar, ved jeg
ikke endnu. Dette her faar da blive mellem
os. – Jeg ser, at De har for et Par Aar siden
malet et Billede «Stormen». Hvor stort
er dette Billede og for hvilken Pris, vil De
sælge mig det? Svar mig herpaa for
omgaaende. – Jeg vilde gjerne have et rigtigt
vakkert Billede af Dem; jeg ved som sagt
ikke hvormeget jeg faar og hvormeget jeg
da i paakommende Tilfælde selv maa
tilskyde. Derfor kan jeg ikke idag sige Dem,
om jeg desuden faar Raad til \nu/ at kjøbe Deres

 

      

Raderinger, som jeg selvfølgelig engang ønsker
at kjøbe. Da Sommeren allerede er begyndt
her og De vel ønsker snart at forlade Berlin,
skriver jeg allerede idag. Sig mig tillige med
det samme, hvormange Penge De strax har
nødigt at blive tilsendt til Berlin, for
at kunne reise herop og tilbage?

    Jeg glæder mig til at faa se Deres Udstilling
her til Høsten og haaber, at den maa komme
istand.

    
    Med venlige Hilsener
    Deres hengivne
F. Arentz

    Hvis jeg faar afsat nogle Mapper Rader-
inger her, maa jeg da sende Pengene
til Meier-Graefe forskudsvis eller kan jeg
vente med at sende Pengene, naar jeg
modtager Mapperne og hans Regning?