Munchmuseet, MM K 237

MM K 237, Munchmuseet. Datert 11.02.1926. Brev fra Eugène Hansten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo 11/2. 26    Kjære Edward Munch.


    Ja, jeg maa bruke den overskrift, ikke bare for Deres brevs
indholds skyld. Men ogsaa paa grund av saa mange vidnesbyrd
ellers om Deres hjertelag. Jeg maa i denne forbindelse paany faa bringe
Dem min tak for den glæde det har brakt mig at se hvor stor Deres
omtanke og omsorg for Deres søster Laura har været. Slikt hører
til de uvisnelige ting i livet, ting som knytter stærke baand men-
neske og menneske mellem – tilsisst det værdifuldeste av alt.
Man styrkes i sin tro paa menneskene og stoffet i dem. Se det
er ogsaa en blivende frukt av vort samarbeide med og for Laura,
og den første grund til at jeg maa sige: «Kjære Edvard Munch».

    Men saa kom Deres brev. Nej dette var overvældende,
saa overvældende at jeg graat. Ja, det er saa rent formeget at
jeg syntes næsten ikke jeg kunde motta det. Det er ikke bare
de to store beløp; men der ligger i dem en saa vakker tanke og
et saa fint og varmt hjertelag at jeg i tanken maatte omfavne
Dem og lyse velsignelse over Dem og uvilkaarlig si de ord jeg nu
har sat over brevet

    
    Deres hengivne og taknemlig‹e›
Eugène Hansten