Munchmuseet, MM K 399

MM K 399, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tullik Ihlen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch –


    Jeg ved ikke, hvad det
var for et navn, Du skrev
i Dit brev, men at det ikke
var Rodin, det er jeg sikker
paa. Jeg har ialfald
forgjæves forsøgt at faa det
til Rodin. Dersom Du
altsaa kan gi mig noen

 

      

besked om, hvordan jeg
skal faa se, hvad han har
gjort, saa ville jeg være
forfærdelig glad. Kan
Du saa skriv til
Café de la Regence
er Du snil

    
    Tullik