Munchmuseet, MM K 1027

MM K 1027, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Olaf Schou.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

de det glæde
mig meget.
Til Holmboes
har jeg intet set
i hele vinter –
da jeg har været
daarlig.

    Hvad «‹portret-
striden› angaar
havde det sine
vanskeligheder.
Toldkontoret
vilde nødig

 

      

ha den staaende
og jeg kjendte
ikke nævnte herres
adresse – skul-
de ellers med
glæde ha sendt
ham det. Men
jeg «ba saa pent»
og saa fik det
staa, men \de/ vil-
de intet ans-
var ha – det
kan altsaa ha

 

      

sine vanskelig-
heder at sende
«til to» i en pakke.
Fragten er en ba-
gatel som det
ikke er «no at
snakke om».

    
    Lev vel!
Paa gjensyn

    Deres hengivne
Olaf Schou