Munchmuseet, MM K 1080

MM K 1080, Munchmuseet. Datert 01.07.1897. Brev fra Torvald Stang.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kristianssand 1/7 97    Kjære Munch


    Undskyld at jeg ikke før har
skrevet til Dig men Du ved hvorledes jeg
har det med at skrive. Det er meget
vanskeligt at sige om Du bør holde
Udstilling her eller ikke. Noget
nævneværdigt Udbytte blir der neppe
paa denne Tid af Aaret – her er
svært varmt. Hvis Du kan betale Efter-
kravet paa Kasserne og Du foreløbig ikke
har Brug for disse i Kristiania
kunde Du jo komme herned og se
Tiden an. Martens er ikke hjemme

 

      

og mine Pengeaffærer er selvfølgelig
fortvivlede – jeg har ingen Ide om hvorledes
jeg skal kunne klare mere Skatter m.v.
saa jeg kan ingenting lægge ud.

    Men kan Du skaffe Penge til at indløse
Bilderne kan jeg altid skaffe Plads
til disse her og saa kunde vi jo se
paa Forholdene hernede. Her er
jo ikke noe større Morro hernede
men vi bor godt udenfor Byen paa
Landet hvor vi har et stort Værelse
hvor Du kan male og tomle som
Du vil. Det vilde jo være forfærdelig
hyggeligt for mig om Du kom. A pro
pos hyggeligt saa er jeg nu ganske
frisk. Kragsskal jeg hilse saa
mange Gange fra. De er svært meget
hyggeligere her end i Paris. Jeg spiser
Middag der hver Søndag og har det
da riktig koselig.

 

      

    Ja som sagt jeg synes Du burde kom-
me herned – i alle Fald selv om Du vil
ha Kasserne med til Kristiania kan Du jo
ligegodt ligge her som i Kristiania eller
Aasgaardstrand. Martens kommer vel
snart hjem og da kunde Du jo forsøge
at slaa ham til Stenene i Paris hvad
jeg – iallefald med min Garanti – absolut
tror vil lykkes.

    Du maa imidlertid bestemme Dig
snart \straks/ da  …  Kasserne ikke kan staa
længer end nogle Dage til her. Faar
jeg ikke Telegram eller Brev fra Dig
inden Mandag sender jeg altsammen
til Kristiania.

    
    Med Hilsner
    Din
T. Stang.