Munchmuseet, MM K 1155

MM K 1155, Munchmuseet. Datert 29.03.1928. Brev fra Nasjonalgalleriet, Anne Johanne Ringnes.
Filologisk kommentar: På vegne av Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nasjonalgalleriet
29.III.1928.    Maleren hr. Edvard Munch,


    Vi har mottat følgende skrivelse fra Det Kgl.
Utenriksdepartement
:    
    «Hr. Direktør Jens Thiis, Nasjonalgalleriet.


    «Under henvisning til Deres og herr Edvard
« Munchs skrivelse av 2. f.m. indeholdende forslag om
« dekorering med st. 0. 0. av Geheimrat dr. Justi og professor
« Glaser har Utenriksdepartementet den ære å meddele, at Deres
« forslag efter å ha været oversendt legasjonen i Berlin til
« uttalelse, under 22. f.m. blev tilstillet Kansleren ved
« St. Olavs Orden.

    « I skrivelse av 17. ds. har nu Ordenskanselliet
« meddelt at ordensrådet for tiden ikke finder å kunne
« innstille vedkommende til dekorering.

    « Hermed tør herr Edvard Munch bes gjort
« bekjendt.»

    
    Sign. W. Foss

(sign) T. Knudtzon.
    Desuten er der til Direktør Thiis kommet en skrivelse

 

      

fra friherre v. Bodenhausen, der ber om at Thiis
vilde være saa elskværdig, hvis det gik an at
skaffe et fotografi av Deres maleri av \hans far/, friherre
Eberhard v. Bodenhausen og om han samtidig
kunde faa meddelelse om, hvorvidt det omtalte
maleri muligens var tilsalgs.

    Vilde De være saa snild, hvis De har et
fotografi av dette maleri, at sende det til
    Freiherr v. Bodenhausen – Degener,
    Degenershausen
    B. Ermsleben a. Harz.

    Hvis De ikke har noget fotografi, kunde kanske
Væring komme ut til Dem og ta et, hvis han faar lov.

    
    Ærbødigst
    Anne Johanne Ringnes
    Jeg kan godt skrive til Bodenhausen, hvis De bare
siger mig hvad jeg skal skrive, ang. salg av omtalte
maleri.