Munchmuseet, MM K 1669

MM K 1669, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Bror Hvistendahl.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Käre Edvard Munch!


    Först mitt stora tack icke bara för
brevet utan även för den lilla vackra
etsningen från Aasgaardstrand.
Nu är emellertid saken den, att min
mor har födelsedag den 24 februari och
jag skulle så gärna vilja att
också min mor fick en liten »Munch-
skiss« »Till S.H. från E.M.«, då väl knap-
past någon i Sverige uppskattat
Eder konst i så hög grad, och som
»första avbetalning« sänder jag där-
för denna bok av vilken framgår

 

      

att även om Edvard Munchs gärning
liksom Lionardo da Vincis huvudsak-
ligen ligger inom konsten så torde
den dock även ha varit av någon be-
tydelse för vetenskapen.

    Professorerna i »skådespelet« tillhöra
Stockholms Högskola och med min
livliga fantasi föreställer jag mig den
diskussion, som kommer att upp-
stå vid ankomsten av min (på
några punkter revolutionära) dr.avhandling,
som insändes för en vecka sedan.

    
    Eder tillgivne Bror Hvistendahl