Munchmuseet, MM K 1736

MM K 1736, Munchmuseet. Datert 09.05.1922. Brev fra Ernest Thiel.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
THIEL & C:O

    
STOCKHOLM 9 Maj 1922
WAHRENDORFFSGATAN 6


    Herr Edv. Munck\h/,
    Jeschke’s Grand Hotel,
    Bad Nauheim.


    Käre vän!


    Med …  anledning av Dina vänliga rader har jag, om ock med tungt
sinne, till Zürcher Kunsthaus avskickat två av tavlorna, nämligen
»Karsten« och »Det sjuka barnet«. Den stora tavlan var för stor
för att kunna expedieras såsom ilgods, vadan jag ej kunnat skicka
densamma. Samtliga kostnader tagas av Transportkompaniet såsom
efterkrav.

    Jag förutsätter naturligtvis att Du övertager hela och fulla
ansvaret för denna sändning, enär som Du nog kan förstå jag
ytterst ogärna lämnar dessa två konstverk från mig.

    
    I förhoppning att Du snart infriar Ditt löfte att taga mig
som modell, ber jag Dig emottaga mina hjärtligaste hälsningar
och förbliver

    Din tillgivne vän
E Thiel