Munchmuseet, MM K 4133

MM K 4133, Munchmuseet. Datert 12.08.1913. Brev fra Salong Joël Permanent Konst-Utställning, Joël Löfberg.
Filologisk kommentar: Sammen med dette brevet ble det også sendt to eksemplarer av utstillingskontrakten (MM K 4134 og MM K 4136) og et utskast til innbydelseskort (MM K 4135)

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Salong Joël
Permanent Konst-Utställning
Hamngatan 16 Kungsträdgården
(Innehafvare Joël Löfberg)


    
Stockholm C. 12 Aug 1913    Ärade Herr Munch!


    Tack för Edert besök. Var härnere från
kl. ½ 8 och väntade på Eder men då Ni icke hördes
af antog jag att Ni icke reste samma dag.

    Hade utskrifvit öfverenskommelsen enligt
vårt aftal och sänder den nu härmed i 2 exemplar
och emotser ett däraf försedt med Eder namnteckning
mig återställt.

    Har Ni haft samtal med Arkitekt Petersen
angående lokalen annars skrif mig order så vill
jag för Eder räckning uppgöra därom.

    För att hinna få katalogen för utställningen
klar i god tid och kunne sända den till press-
männen för inbjudningsdagen, så vore bra att Ni
kunde sända mig manuskript i god tid eller så
att det är här senast den 23 dennes.

    Afvenså bör målningarne afsändas så tidigt
att de kunna inträffa här senast den 28. Augusti.

    Jag bifogar ett förslag till Inbjudningskort

 

      

som jag hoppas Ni gillar och hvarom jag torde
få motse Edert utlåtande.

    
    Med vänligaste hälsningar
    Eder förbundne
Joël Löfberg

    
    P.S.
Af förbiseende vid sändingen enl. mitt
bref af 16 sistl. Juli blefva 29 st. teckningar
af serierna »Alfa och Omega« som »Djur och Menniskor«
icke medsända – i stället för 307 innehöll nämnda
sänding endast 278 blad – och afsände jag
därför den 8 dns dessa 29 blad som ilgods
och franko till Eder ärade adress, som jag äfven
vid Eder härvaro underrättade Eder om.

    
    D.S.