Munchmuseet, MM K 4446

MM K 4446, Munchmuseet. Datert 10.08.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Nu har jeg faaet Brevene
dine, som har lagt i maanedsvis
paa Postkontoret her, – 2 Stykker.
Det var p noksaa ærgerligt,
for jeg kan jo ikke andet end sige
end jeg at det ængstede mig,
aldrig at faa høre noget. –
– Men han Postmesteren er
gammel og sløv; – nu har
han endelig faaet det fastslaaet,
at jeg boer her hos Flod. –
–Men dette gjorde \ogsaa sit til/, at vi
kom saa hovedkulds paa
Dig, efterat Du telefonerte. –
Hvilket underligt Veir
vi har, Solskin og Regn, men

 

      

idetheletaget har det \været/ upaaklageligt,
– jeg troer det har været noksaa
nærvestyrkende og sundt. – Det
var morsomt at see, hvor hygge-
ligt, Du havde det, og saae
sundt. Det var heldigt, at Du
har ladet Brønden i Kjælderen
tilstoppe. – Vi haaber Du
har faaet Kogeapparatet og
Pakken, – den siste blev sendt
gjennem Postmesteren her, – der
jo ikke er saa at stole
paa. – Igaar fik jeg et godt,
roligt Brev fra Laura, hun er
i sin gamle Virksomhed igjen. –
– Vi ere fremdeles friske,
har god Appetit og Søvn,
iaar har vi havt \et/ godt Udbytte
af vort Landophold, (NB. hvis vi
gaaer fri fra Bacillerne her). – D … 

 

      

var kanske lidt voveligt af os, – at
slaa til her. – Vi forstaaer, at
det er Flods Ønske at faa os
igjen til Sommeren. –

    – Hver Aften tager Inger og
jeg os en længer Spadsertur
naar vi kommer tilbage er det mørkt,
da seer det vakkert ud paa
Fjorden med Fartøierne med
de mange Lys. –

    
    – Mange Hilsener fra os
begge
 Din hen.
Karen Bjølstad


Hvidsten
10de August.