Munchmuseet, MM K 4452

MM K 4452, Munchmuseet. Datert 1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Kortet,
det var saa kjærkomment
for os begge, for vi havde
ventet saa paa at høre,
om Du havde det bra
i Sommer, og det fik vi
vide i sammentrængt Form,
men dog fuldt tilfredsstillen
de. –

    Her sidder jeg paa Trappen

 

      

og skriver, nydeligt Veir,
som det forresten har været
i hele Sommer, godt Regn-
skyl engang iblandt, naar
det trængtes. Under dette har
Træerne og alt andet voxet
stærkt. Stikkelsbærtræerne staar
iaar ogsaa friske og grønne,
uagtet Bærene har en Flek
sygdom, som gjør, at vi ikke
tør spise eller sælge. Men
saa har Morellerne været
deilige, og vi har spist saa.
– Idag har Folk omkring travlt
med at høste Kirsebær, jeg
hører fra Gjermundsens Have
saadan Snak. – Der er lidet
af disse Bær iaar. –

    Gamle Gustav Bryggemand,

 

      

Du husker ham, – han har
svert Interresse for Dig, – han
skal gjødsle Træerne til
Høsten, – de smaa Frugt-
træer trænger, og de store;
har vist og godt deraf.
Han har maattet hugge bort
endel aldeles raadne Kir\s/ters
bærtræer til Nordsiden, som
s … \k/adet, det som var friskt.
– Gamle Gustav er meget
stolt af, at han har
betalt sin Doctor 120 Kr,
ivaar blev han overkjørt og
laa i 3 Maaneder, – men
er nu dobbelt frisk igjen
trods 70 Aar. – Doctoren
bukket og tog ham i Haand
og takket, – det kan han
ikke glemme. – Det er
slemt, at Fisket har været

 

      

saa daarlig, men nu
venter man paa Makrellene.

    – Asketræerne voxer svert, men
Nypebuskene troer jeg dør væk,
Gustav lægger \endel/ omkring Strand-
gjærdet, det er bra Beskyttelse.
Vi har sat meget ved
Stranden i Sommer; – der
har været Travlhed med
Mudderarbeide i Moloen, det
er for de større Baade; det
er sver Trafik med Seilspor-
ten, – just ikke saa svert
hyggeligt, det er mest Gro-
serer som eier disse Baade.
Hotellerne tjener vel. –

    – Inger er i Byen idag
Dopheide sendte mig 18!
Dukker til Pyntning, – og disse
har hun med – – Det er god
Fortjeneste. – De smaa