Munchmuseet, MM K 4503

MM K 4503, Munchmuseet. Datert 20.11.1903. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak, mange Tak for
Kortet, – hvor det glæder
os at høre at Du kom
mer Dig under Behandligen
og den fuldstændige Ro. –

    At Du faaer andre
til at arrangere Udstillingen
er meget beroligende, for
det synes jeg var en umulig
hed for Dig, at faa med
denne at gjøre, saa an-
strængende, som en Udstilling

 

      

er.      Du maa ikke
tænke paa Penger til os. –
Nu maa Du bare see til
at komme Dig riktig godt. –
Vi har det bra, lever godt,
og Du veed, vi har et lyst
deiligt Logi. – Nu for Øieblikket
skinner Solen saa deiligt ind,
jeg sad endog igaar paa Veran
daen med mit Arbeide. –

    – Vi har havt lidt Snee, saa
det saa ud som Vinter et
Par Dage, – men nu er den
borte, og alt er vakkert grønt.

    – Jeg har svert travelt om
Dagen, – jeg holder paa med
en ny Skihue for Damer, og
den kommer til at gaa, og
Fortjenesten er meget god,
mindst \i Netto/ 3 Kr pr Dag. – Derved kommer
Laura ogsaa til at være
stærkt optaget \med Baandvæv/, hendes Fortjeneste

 

      

bruger vi til at kjøbe Frugt
og andet Godt, som hun faaer
til hver Uge, Resten sætter vi
ind i Banken paa hendes Bog; –
det liker hun godt. – Og saa
liker hun godt, at hendes Arbeid
er nødvendig for mig, – standser
hun med Arbeidet, – faaer jeg Van
skeligheder med at skaffe Baand.
– Dette er saa godt og er jeg
riktig saa glad i Skihuen.

    Jeg ved intet nyt at
fortælle, – vi ere friske,
og har det ellers som sæd
vanlig; vi fryder os i Solskin
net og den vakkre store
Stjernehimmel som vi nu
har om Aftenen. Inger læser
høit i Nansens Grønlands
færd, – men vi maa jo
forundre os over, hvorledes
han \har/ nu kunnet finde
sig efterpaa i Livet

 

      

ved Hofferne. Det er svert
interessant at læse denne
Bog.      Inger mødte Heyerdahl
paa Gaden igaar, han bad hende
hilse Dig saa meget. –

    Nu faaer jeg nok slutte,
bare Du skjønner at læse mit
Rabl, det er Hastværk idag.

    
    Din hengivne Karen Bjølstad

Nordstrand 20de November 1903