Munchmuseet, MM K 4505

MM K 4505, Munchmuseet. Datert 28.02.1904. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 28de Februar 1904    Kjære Edvard!


    Saasom vi har ventet paa at
høre lidt fra Dig, og saa
vanskeligt det har været derfor
at faa sendt Dig Brev, paa
Grund af, at vi ikke har havt
din Adresse. – Nu har vi da
faaet høre af Fru Nørregaard, at
Du er i Paris og har det bra,
og at vi kan sende vort Brev
til 82 \Berlin/ som hun ogsaa gjør med
sit Brev, da hun sagde og, at
Du maaske kommer om 8 Dage
tilbage til Berlin. – Gud ske

 

      

for, at Du har det bra! og Jeg ved
ogsaa \nok/ at dine Tanker imellem har
været hos os, om det har faldt Dig
vanskeligt at skrive, men kanske Du
skulde have sendt os nogle Linie paa
et Brevkort til Beroligelse, for det
var jo nær at tænke paa Sygdom,
– og vi ere jo noget ængstelige af
os baade Inger og jeg. –

    Du kan tro vi har glædet
os over den storartede Modtagelse din
Udstilling har faaet i Wien, – og
det er jo en Anmelder, der er
den største kritikker Skjønner i Tydskland.
Der har vist aldrig været udtalt
noget saa stærkt og bestemt om
din Kunst før, – Det var forfærdeligt
godt, at det kom \i/  …  Morgenbladet.

    – Og saa senere se saa vi, at
Du glimret ved din Fraværelse,
som det heder, ved Skokholmerudstillingen.
– det er saa godt, at Du nu
er naaet frem til fuld Anerkjennelse.

 

      

    – Saa nu faaer Du vel ikke flere
Ærgelser af Aftenposten med de
anseede Mænd. – Om det
endnu kan være noget Vanskelig
hede i Pengeveien iblandt, gjør
jo dette intet nu, isammenligning
\med/ hvad der før har været for Dig; det
er utroligt, hvorledes Du har holdt
ud i disse mange Aar. – Og
saa har Du havt Bekymring for vor
Skyld og, – Gud ske Lov, at disse
Tider er over. –

    – Er der ikke megen Uro, og
seer det ikke vanskeligt ud med
Krigen, – den skrækkelige Krig –
– jeg læste nylig et gammelt Brev
fra Dig, Du fortæller deri, at Du
boede sammen med Japanesere, der
vare saa stolte af sin Nation, –
og de kunde jo sagtens være
det og, det viser sig nu.
–      Bare vi kunde blive
skaanede for Krigen. –

 

      

    Ja det er vanskelige Tide med
Arbeidsløshed \,/og bare Folk kunde
hjælpes itide, de seigpines, saalænge
– det er mærkeligt, at der ikke blier
Uroligheder. Forleden kom det Rygte ud,
at – man tænkte paa, at sætte Ild paa
Byen. –

    Det er noksaa underligt at Inger
fremdeles har nok Elever, og jeg
har fuldt op af Arbeide, saa vi
aldrig er i Forlegenhed for Penge, og
dette Arbeide, som falder saa let
for mig og ikke anstrænger no-
get, er det ikke godt, at jeg
har dette? – I den senere Tid
har vi havt den skjønneste Veir med
Skiføre og Sol, saa nu først har
vi havt Vinter, – mine Arbeider
har ved dette \stor/ Afgang, og saa
har vi ogsaa godt af det, for
Nordstrand er først da vakker
naar Sneen ligger paa Trærne
og lyser op. – Igaar aftes havde
vi en Villabrand her i Nærheden,
men det var blikstille, saa det gik
roligt til.      x