Aftenposten

Avis. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev fra Aftenposten til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5212.   Brev. Datert 12.12.1933 . «VÅR HYLDEST OG LYKØNSKNING TIL 70 ÅRSDAGEN» 

Aftenposten er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 90.   Brev fra Lucien Dedichen.
«Det er svært længe siden jeg hadde den glæde å træffe dig. Men da jeg så dit billede i Aftenposten og at billedet av Jappe og mig stod ved stolen din, tænkte jeg at jeg må få lov til å senne dig mine hjerteligste lykønskninger ianled- ning av den 12te og til samtidig å takke dig for de beviser på venskap du i tidens løp har git mig, ikke minnst det portræt som jeg og alle mine daglig fryder os over.»
Munchmuseet, MM K 355.   Brev fra Sigurd Høst.
«Nu er det det: Du kommer vel til Bergen? Her er en vaarfriskhet og en knitrende, knaldende sol her om dagen som gjør byen helt festlig. Hvorledes blir det med utstillingen, har du taget nogen beslutning? Det skulde være av stor interesse at faa se dine nye billeder. Men hvis Meyer har kjøpt i Kristiania og der saaledes ikke skulde være utsigt til at han nu vilde kjøpe noget, synes jeg næsten det er ærgerlig at du skal ha mas og utgifter med at stille ut her. Galleriet, som jeg i flere aar har ligget i krig med, vil en av de nærmeste dage faa en ordentlig kritik for sine indkjøp av C.W. Schnitler i Aftenposten.»
Munchmuseet, MM K 365.   Brev fra Chr. L. Jacobsen.
«Min datter kom saanetop ind med «Aftenposten» og viste mig at De skal feire Din 80 aarige geburtsdag! Jeg leser aldrig avisen i disse tider for ellers hadde jeg nok ogsaa set at Müller ogsaa var kommet saa langt paa livets Kjeglebane! Mine hjerteligste gratulationer, gamle ven, jeg haaber at Du har det bra og ikke har for mange skavanker som i regelen følger med alderdommen – og – god fortsettelse! Jeg blev 84 aar i Juli og føler mig ikke saa allerværst. I de siste 20 aar bodde vi i den herlige by Wien og kom da endelig hjem for at opleve alt dette vi nu maa gjennemgaa. Min Kone døde desværre straks efter hjemkomsten, hun var Wienerinde og taalte ikke lengere de nye forhold i sin fødeby.»
Munchmuseet, MM K 755.   Brev fra Jappe Nilssen.
«Jeg sender dig disse avertis- sementer, som jeg idag har klippet ud af Aftenposten.»
Munchmuseet, MM K 767.   Brev fra Jappe Nilssen.
«Tak for brev idag. Tag det med ro det tøvet, som stod i Politiken og Aftenposten. Det er ingen, som har fæstet sig ved det. Sendte dig for etpar dage siden et brev til Paris, poste restante. Hils Delius og Dyre Diriks og frue, hvis du træffer dem.»
Munchmuseet, MM K 1257.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Som Du nok vet skulde David Monrad Johansen fått en testamentarisk gave på 60.000 kr efter Edv Ruud i Amerika; men ved et tillegstestament fra i sommer var denne gave annulleret. Dette var jo et forferdelig slag for Monrad Johansen, som har det svært smått og som endelig trodde han skulde få et utenlands- ophold for å studere videre og bl.a. lære å dirigere. Nu synes folk dette er for ille, og vi ble enig om – altså Liv Høyer (Nansens datter) Arnstein Arneberg og min datter og jeg, att at vi skulde se å få sammen litt penger for å støtte ham. Han må, når det kniper, være musikanmelder i Aftenposten – og det er jo aldeles ødeleggende for hans produktion.»
Munchmuseet, MM K 1425.   Brev fra Edmund Rhomberg, Deutsche Gesandschaft.
«Ich sehe zwar aus den Zeitungen, speciell „Aftenposten”, daß Sie heut nicht „jubiliert” werden wollen, verstehe und respectiere Ihren Wunsch. Kann mir, als Verehrer Ihrer Kunst, aber doch nicht versagen, Ihnen hiermit meine aufrichtigen Wünsche auszusprechen für gute Gesundheit und ungeschwächte weitere Schaffenskraft.»
Munchmuseet, MM K 4366.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Jeg så Optoget, Kunstnere, – det var jo \ikke/ meget storartet, – men Hensigten er jo at tjene Penge og Folk strømmede frygteligt til ‹Fergen› – og endnu daglig vare denne Trafik, – Pressen er som sæd- vanlig uforskammet mod Kunstnerne ogsaa i denne Anledning, Du læser vel Aften- posten eller Morgenbladet? –»
Munchmuseet, MM K 4367.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak skal Du have fordi Du skriver saa ofte til os, hvor er det godt, at Du er kommen vel frem og er frisk og har det godt, idag fik vi det sidste Brevkort, Aftenpostens Kritik og Dagbladets sendes Dig – forresten har der endnu ingen Kritik kom- men i Verdens Gang – Aftenposten er opsagt i denne Anledning. Thoresen lader intet høre fra sig –Vi er midt oppe i Flytningen. – Vår første Bestemmelse at vente en Stund er hævet ved at Hansen har leiet Carls, dette fik vi bestemt vide for nogle Dage siden – saa var Reise altsaa bliver i al Hast – under megen Gjenvordighed – idet \er/ Flytning»
Munchmuseet, MM K 4379.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Eriksens vedbliver at være de sam- me stille trofaste Folk. Da jeg var Syg var Fru E oppe i Trappene om Natten for at høre efter, om der var noget paafærde – og saa tjenstagtige, i dag har vi faaet i Present et stort Ludefisktraug; der er en Tryghed at være i saadanne snille Folks Nærhed, og saa bare at see de blide Ansig- ter–      Du læser vel Aftenposten og al det Skriveri om Heibergs «Kong Midas» – Du seer Krag og Frue har havt»
Munchmuseet, MM K 4405.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Inger er svert kjæk. – hun har nok havt Cardialgi, men og maa holde Diet, men holder godt ud, og lever i sine Informationer; – farer ud og kommer igjen og har altid noget at fortælle. – Saa har vi Aviserne, Aftenposten og Intelligensen, den første for et par Maaneder for Andreas Skyld, han har seet efter Poster. –»
Munchmuseet, MM K 4416.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak skal Du have for Brevet og Kritikkerne; – Du maa ikke tro vi bryr os om Aftenposten, den er jo til alle Tider sig selv. – Det er morsomt at høre, at Du har det godt, det var jo en ypperlig Kritik Andreas oversatte den og Ludvig har expederet den videre til Indtagelse i Dag- bladet. – A. Aubert har allerede forud sendt ind fra tydske Aviser, – nu skulde Rosen Ludvig faa Rosenkrantz Johnsen til at faa denne ind. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Af Dagbladet igaaraftes saa vi, at Du har leiet Atelie og maler A StrindbergAftenposten har ogsaa optaget samme Notits og at Du skal udstille i Berlin. – Du kan sende hid de Kritikker Du vil skal komme i vore Blade, Andreas oversætter dem og Ludvig expederer dem videre. – Bladet med dit Billede og Biografi, kan Du og sende. – –»
Munchmuseet, MM K 4419.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Aftenposten fryder sig over at have faaet Vand paa sin Mølle og kommer natur ligvis til at male i det længste. – Men ingen»
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Ludvig Grønvold gnaaler saa forskrækkelig paa os, – han vil have Adressen til Max Klinger, som altsaa Du skulle skaffe os – kan Du det? – han ville vist sende tegninger. – Bare nu dette Brev naar Dig; thi vi seer, at der gjøres Forberedelser i Kjøbenhavn til din Udstilling – og da rei ser Du vel derhen. – Selv Aftenposten taer ind Beretnin- gen derom. – Bladet vender sig, som man sier. –»
Munchmuseet, MM K 4438.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Her holder man paa med Gave- indsamlinger fremdeles til Kongeparet, som selv ikke skal like det, – det bruges ikke engang ved saa- dan Anledning; – men her i dette fattige Land skal man være saa storartede… Det er altsaa Kroning- gave, som nu skal frem, – det skal være Nationalindsamling heder det. – Præstefruen (Moe) skulde ud med Liste og var rent begeistret, men da hun igaar havde talt med Inger, – slappet det af, og hun undskyldte sig med, at hun havde ikke fundet paa det, – hun var lei af, at hun havde paatat sig at samle. – – Aftenposten og Morgenbladet er naturligvis Skyld i alt dette Snobberi. – Det er jo godt, at mange som før har været conservative har faaet Øiene op, – vi hørte nylig en sagde om Aftenposten «det er et Kloakblad». og det var \aldrig/ en Høiremand.. Han havde taget Dagbladet ved Siden af Morgenbladet, saa»
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du seer, at det nu er forbi med Enigheder i Politikken her, det var da bare over for Sverige denne holdt, – men det er vel bra, det kunne vel ellers blive Stillestaaen. – jeg synes Venstrepartiet har Ret, – Morgenbladet er et kjedeligt konservativt Blad, som det jo altid har været, Aftenposten er jo rent Smudsblad – Og saa gjør dag- Blade sig skyldige i saamange Dum heder f. Ex dette med Kroningsgaven som de absolut vilde have til en personlig Gave til Kongens Trone – men heldigvis er de et Modparti, som vil have det indsamlende til et Nationfond og vil at Kongen skal bestemme det. – Og det er vist, at Norge kan trænge dette, men da der tales om \at/ lægge Skatter paa Gjældsobligationer for at faa noget»
Munchmuseet, MM K 4454.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Komisk det er  … \at/ see, hvor de Danske er tilbage i Tiden, – det er jo Kritikker i Lighed med de gamle i Aftenposten,»
Munchmuseet, MM K 4462.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Byen har været svert optaget med Fundet af «Lille Gudruns» Lig, det var da en sørgelig gyselig Tildragelse for de stakkels Forældre. – Aftenposten har i den Anledning gjennem mange Spalter raat og grusomt skildret hendes for- mentlige Død, hvorledes det sandsynlig vis er gaaet til; – uf – gid {‹han›}\Skibs- sted/ maatte miste en \hel/ Del A{m}\b/onenter; – der er en almindelig Forargelse over ham: – Det er da høist sørgelig, at saadanne Ting kan gaa for sig ved Uvorrenhed og Forsømmelser. – – Jeg forutsætter at Du ogsaa har lagt Mærke til denne Begivenhed og Flottum Gutten. –»
Munchmuseet, MM K 4469.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Vi har det svert godt med Mynt til Jul, – dine 100 Kroner, hvoraf vi udeler det sædvanlige – vi forsyner os godt med Julemad; har det rent usørg ende. – Hyggeligt Logi, ja det skal nok være hyggeligt, naar Du engang igjen besøger os – – – Vi faaer nu glæde os ved, at Du kommer Dig og bliver stærkere. –      Jeg synes det er saa godt, at Thiis er blit Direktør. –      Har Du fornemmet at Aftenposten har dreiet om og blit kunst forstandig, – Inger fortæller derom, og vil vi skal holde det. –      Nei nu har jeg rablet saameget, og kanske trættet Dig,.»
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Inger var sammen med Ludvig hos Tante Jette og han synes det var saa overordenligt prægtigt for Dig. – – O, ja du skal da blive tilkomne alle disse X. – Nu nylig stod der i en Kritik over Blomqvist Udstilling over forskjellige Kunstnere, – jeg troer det var en Juleudstilling – en hel Del Ros over en ung begavet Kunstner der valgte den «slagne Landevei.» – X under. Det var i Aftenposten. – –»
Munchmuseet, MM K 4505.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Saa nu faaer Du vel ikke flere Ærgelser af Aftenposten med de anseede Mænd. – Om det endnu kan være noget Vanskelig hede i Pengeveien iblandt, gjør jo dette intet nu, isammenligning \med/ hvad der før har været for Dig; det er utroligt, hvorledes Du har holdt ud i disse mange Aar. – Og saa har Du havt Bekymring for vor Skyld og, – Gud ske Lov, at disse Tider er over. –»
Munchmuseet, MM K 4509.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Aftenposten er den samme; hvor godt, at Dedekam skriver allige- vel, og saa greit. –»
Munchmuseet, MM K 4510.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Nu er Du da færdig med Udstillingen, den blev jo motaget godt i Pressen og afsluttet godt ved Thiis Foredrag, havde dette kommet før havde det været heldigt for Besøgende og Salg. – – Aftenposten blier jo sig selv ligt –      Jeg blev æng- stelig igaar, da Inger hørte af Ludvig, at Du frygtet for Influenca. Det er jo saadant mørkt vaadt Veir,»
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Vi har ventet saa frygtelig paa Brev fra Dig, at det næsten var en Skuffelse da Seddelen kom med Penge fra Dig uden videre Besked. – Men jeg maa takke Dig meget, meget, fordi Du er saa snil – noget \er/ jeg bestandig er frygtsom for at Du har taget Dig for nær. – Nu har vi da faaet høre fra Dig gjennem Bladene, – igaaraftes kom Fru H op med Dagbladet, og læste vi E Lie’s Korrespondanceartikel. – Det glædede os meget – det var saa frygtelig morsomt. Aftenposten blier bestandig den samme. –»
Munchmuseet, MM K 4670.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Seer af Aftenposten, at din kjære snille Boy er kommen væk, haaber du faar den tilbake – Det hænder jo ofte dette. –»
Munchmuseet, MM K 4860.   Brev fra Inger Munch.
«Flock og bodde i Kjøbenhavn. En kjendt skikkelse for mig er dr. Flock her i byen, som døde for en tid siden. Han er i familie med os. Der ligger tæring til familien. En søster av vor bestemor, Kathrine, var forlovet med en løitnant som døde, og Kathrine fik av sorg tæring og døde paa veien til Italien. Efter hende er mama opkaldt. En bror av vor bestemor er far til Jørgen Sørensens mor. Altsaa er mama kusine til mor til Jørgen Sørensen. Øivind Sørensen som tegner for aftenposten er i familie. En fætter av mama døde i Throndhjem. Han var meget begavet, var syk og nedbrudt av fattigdom, da han fik en liten arv ved hjelp av Villas Hansen. Husker du Villas Hansen paa Grynerløkken? Papa var læge der. Aldrig hørte vi noget om slæktskap. Han var fætter av mama. Han døde ifjor paa Hamar. Var forlaksbokhandler. Vi sendte krans til ham og før til hans kone,»
Munchmuseet, MM K 5000.   Brev fra Laura Munch.
«Har du seet, at «Forne- bo» averteres tilsalgs i disse dage? I «Aften- posten» staar: «Den gamle 2 etages hovedgaard paa 12 værelser med tilbehør, kjelder og loft samt egen kuskebolig, stald og vognremisse, badehus og brygge med tilliggende have og gammel herlig park sælges særskilt. Forbindelse Lysaker jernbane-station og søveien. Henv. arkitekt Sverre kl. 9–7 Drammensveien 44, telef. 2684.»
Munchmuseet, MM K 5057.   Brev fra Peter Andreas Munch.
«Skulle der komme nogen Kritik, du ønsker optaget i norske Blade – saa kan du sende mig den – jeg skal oversette og sende ind – Bladene her vil nemlig ikke selv paatage sig Oversettelsen – det stod nylig en liden Notis endog i Aften- posten, om at du malede Strindberg og skal ha’ ny Udstilling.»
Munchmuseet, MM K 5096.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Er det ikke underligt at Aftenpostens Dumhet med Dronningen blier en saadan Snare for ham selv, for nu kommer jo alle hans Stræ- ger frem i Lyset, alt det med Universitetet.–»
Munchmuseet, MM K 5859.   Brev fra Olaf Krohn.
«Jeg vil gjøre dig opmerk- som paa en artikel som jeg har skrevet til Aftenposten og som heter: Oasen i Ørkenen.»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 4
«Jeg haaber ikke en anden kritiker smigrer sig med at jeg tar notis af ham. – Den fortvilede bastard af en umulig maler og umulig kritiker, der har talt det ledige embedsi «Aftenpo- sten» som kust for den gjödselkjærre der bringer avfaldet av dens Angrastald til kunstens have. –»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 4
«Den stald «Aftenposten» i 40 aar har holdt færdig til kunstens gjödsel. –»
Ukjent, MM N 68.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918 . Se s. 3
«Nu i Aftenposten har»
Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 2
«Aftenposten fraadset i skjældsord og Gemenheder –»
Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 2
«En natmand er jo osså vigtig – nyttig – Aftenposten har altid havt og har sin Jonas Rask»
Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 3
«Hvorfor jage ham? – Det er kanske ikke hans feil at han sidder der – Den rå masse som gjør Aftenposten fed»
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 1
«I 20 år havde jeg den ære alene { … }at stå for Aftenpostens ild skyds med ildelugtende ‹gaserler› – der altså ikke først er opfunden { … }af Tyskere –»
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 2
«Men Aftenposten er den samme –»
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 2
«Denne hob må have sin ud{ … }ladning – { … }de forlanger det – og derfor lever og ‹regerer› Aftenposten til evige tider»
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 3
«Og ligeså vidst som Aftenposten er bygget hvilende på ‹Bærmens› krav – og  …  – og båret af ‹Bærmen› – således vil Aftenposten { … }altid finde sin mand – og må have sin mand»
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 3
«Og ligeså vidst som Aftenposten er bygget hvilende på ‹Bærmens› krav – og  …  – og båret af ‹Bærmen› – således vil Aftenposten { … }altid finde sin mand – og må have sin mand»
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 3
«– ‹Bærmen› må have sin Aftenpost –  …  Aftenposten må have sin Gjødselkjører»
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 3
«– ‹Bærmen› må have sin Aftenpost –  …  Aftenposten må have sin Gjødselkjører»
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 3
«vil Aftenposten leve til evige Tider – selvom Aftenposten { … }skifter  … »
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927 . Se s. 3
«vil Aftenposten leve til evige Tider – selvom Aftenposten { … }skifter  … »
Munchmuseet, MM N 84.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904 . Se s. 1
«Aftenposten – {d … }hvis R{ … }edaktør af Regjeringen ved bitter Ironi er tildelt St. Olavs Korset for Kunst er optændt af hellig Vrede – jeg skal imidlertid fortsætte –»
Munchmuseet, MM N 84.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904 . Se s. 3
«Da Aftenposten { … }der ironisk nok er prisbelønnet med S Olavs orden for Kunst og bilder (Det må vel være som Kunstens gjødselsbærer) Morgenbladet (andre {b}Blad har ikke giddet at referere nogen for Maler er ikke det samme som Sangerinde Skuespiller og Forfater) {s}har ladet {det  … }bestræbt sig for at la det {fo}Folk til at tro min Udstilling i Kjøbenhavn var ren Fiasko idet { … }der { … }er fremhævet en ubetydelig dansk Malers Galde der udgyedes efter Udstillingens Lukning { … }skal jeg be»
Munchmuseet, MM N 84.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904 . Se s. 4
«Aftenposten – Kunstbladet med St Olavsorden – og sin Fortid (Hvem husker ikke den) der nu et Par Gange har nægtet sin Kunstanmælder at omtale mine Udstillinger – og istedet tat Folk fra Gaden til at skjælde den ud og nu en ubetydelig grætten dansk Maler til Hjælp (med et Smæde- ord for egen Regning) i sit fortvivlede»
Munchmuseet, MM N 85.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904 . Se s. 2
«Med Hensyn til den kunstneriske o Omtale { … }den modtagelse min Udstilling fik i Pressen i Kjøbenhavn vil jeg si den glædet mig – Der var megen Anerkjendelse og Angrebene var dannede og ingen Avis brugte kaldte ‹det› hvad (især de finere Aviser som Aftenposten) for Svinemaler, Grise- maler  …  medens en Række del andre Aviser ikke fandt min Udstilling Omtale værd»
Munchmuseet, MM N 146.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935 . Se bl. 1r
«5) Det sorte ungdomsportræt af {min}Munchs søster Inger fik slik kritik i Aftenposten – Hva skal man gjøre med et sligt ræds rædselsfuldt billede    Denne Lou{ … }is Michel Kommentar (Det værste man kunde si om en kvinde) Hvor skal det hænge – Der regnes op alle rum i en leilighed blot det sidste W.C. kunde bruges»
Munchmuseet, MM N 164.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926 . Se bl. 1v
«Dette produkt sætter Aftenposten med udhevet tryk – ud { … }over til de 100,000 ‹av› betalende abonnenter vel vidende at det gjør sin virkning – og krydrer de som ‹bedsteborgeres mad› – her er nok af folk indtaget Aftenpostens gift { … }dersom det ‹litt› litet passes på.»
Munchmuseet, MM N 164.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926 . Se bl. 1v
«Dette produkt sætter Aftenposten med udhevet tryk – ud { … }over til de 100,000 ‹av› betalende abonnenter vel vidende at det gjør sin virkning – og krydrer de som ‹bedsteborgeres mad› – her er nok af folk indtaget Aftenpostens gift { … }dersom det ‹litt› litet passes på.»
Munchmuseet, MM N 166.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926 . Se bl. 1r
«Du kan ka kanske si jeg vil når jeg får tid snakke lidt om de påtrængende dans disse danske interviewere der for en spøkefuld { … }ytring om at vi kunstnere er dog  …   …  er akrobater og jonglører (Akrobater og jonglører er jo osså forøvrig bra osså på en måde hæderlie kunstere – men det skulde { … }altså bli taget lidt i annen betyd og atei› da vi talte om min eiendom en bemærkning om at ligeledes spøkefuld bemærkning om at det dog var mer agtesfuldt at være godseier og pensioneret leutnant – til at bli det hvor {a}Aftenposten udhæver – Dette mot { … }kunsten ondsindede blad der  …  udhæver så det ser { … }ut som om jeg var rent til Danmark ‹først› ser enn værre ut – DJeg kunde aldri tro at noen troede jeg for den vilde»
Munchmuseet, MM N 167.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926 . Se bl. 1r
«og kredse der er at søge blandt { … }at for sin kunstfiendtlighed bekjendt Aftenpostens Læsere»
Munchmuseet, MM N 175.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926 . Se bl. 1r
«Jeg tro ved { … }ikke ganske om det er nødvendi at påtale dette danske vrøvl som Aftenposten har knæsat – At At jeg skulde sagt at alle i Norge betragter kunstnere som akrobater og jonglører er jo så tåbeli at jeg kan tro ikke kan tænkes tat alvorli – Om end jo både jonglører og akrobater osså er et i sit slags hæderli kunstnere –»
Munchmuseet, MM N 237.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«På mine reiser i utl videre i utlannet får jeg tak i Aftenposten    Der står med store bokstaver:»
Munchmuseet, MM N 274.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Når Aftenposten gjengiver med udhævet tryk en vrøvlet ytring der får stå for interviewerens regning og ikke gjengiver mi …   …   …  det af mig ‹antydede parti› om den norske bestilling vidner det om»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
««Aftenposten» fraadset i skjældsord og gemen- heter. –;»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«Dette kunstfiendtlige blad utfylder allikevel et slags nødvendig behov. – En natmand er jo ogsaa nyttig. – «Aftenposten» har altid hat og har sin Jonas Rask. – Det er folk som har puslet lidt med penselen og har faat middels- god karakter i norsk stil. –»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«Jonas Rask blev sparket ut av Thaulow, Kri- stian Krohg og andre. – Det var jo ogsaa kraft- karer – og Thaulow hadde jo ogsaa ord for at være fin – da han var søn av en rik apoteker – saa «Aftenposten» frygtet ham.»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«Hvorfor jage ham? – Det er kanske ikke hans feil at han sitter der. – Den raa masse som gjør «Aftenposten» fet forlager en slik en. –»
Munchmuseet, MM N 739.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1889 . Se s. 3
«Du må derfor sende mig 200 fr. så snart som muligt. Min {Ad}adresse er Hotel de la Condamine Hotel de la Condamine «Hotel de C{ … }hampagne Rue de la Condamine 62» Den fæle kritikken i Aftenposten og andre krit Kritikker må du osså sende.»
Munchmuseet, MM N 786.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.11.1892 . Se s. 2
«– Ja Aftenposten er den samme – en udmærket kritik her i et tydsk blad tar bladet ind – uden at nævne mit navn og uden stryger bort alle rosende bemerkninger om mig – Jeg befinder mig»
Munchmuseet, MM N 787.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.11.1892 . Se s. 1
«Ja jeg ser Dere er meget urolige i anledning min «Fiasko». – Det er jo meget lumpent af de norske blade at optage bare de slette kritikker – og selv som {a}Aftenposten at afskjære alt h{ … }vad der står rosende om mine ting – Her {er}har været en m{ … }ængde rosende artikler – jeg har oss engang sendt ind ef et par men de»
Munchmuseet, MM N 791.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.2.1893 . Se s. 3
«Jeg skal snart sende fotografi – og noen kritikker fra Kjøbenhavn – Nu må Dere ikke blive så forskrækket om Aftenposten tar med bare de værste \dennegang/»
Munchmuseet, MM N 800.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.12.1893 . Se bl. 1r
«Nu må I ikke tage hensyn til de slemme kritikker som selvfølgelig Aftenposten plukker ud – Jeg skal se at sende ind noen gode – Jeg skal tænke mig om et par dage i anledning Finne – Det er nemlig bedst jeg selv skriver – Send mig imidlertid strax hans adresse –»
Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904 . Se s. 3
«Jeg har i Kjøbenhavn udstillet mine samtlige Billeder og det har glædet mig at ikke en Avis har antydet at Billederne skulde være uanstendige – som Aftenposten for {3}2 År siden –»
Munchmuseet, MM N 1061.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skulle nu osså få malt Dig engang igjen – { … }Det { … }var mangen gang jeg malte Dig før – Osså Inger – Men Aftenposten var fæl til at skrive – især mot Ingers Portrætter – Nu beundres de af alle – Ingers første portræt»
Munchmuseet, MM N 1061.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det som Aftenposten skjældte ud – kjøbte Mustad for 20,000 kr af Fru Hammer som kjøbte det af mig for 60 kr –»
Munchmuseet, MM N 1314.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940 . Se bl. 1r
«Jeg ser i Aftenposten at Dine Akerselvfotografier nævnes i forbindelse med en annen fotografs billeder der hvoraf nogle reproduceres – Der skal bli flere sier Aftenposten»
Munchmuseet, MM N 1314.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940 . Se bl. 1r
«Jeg ser i Aftenposten at Dine Akerselvfotografier nævnes i forbindelse med en annen fotografs billeder der hvoraf nogle reproduceres – Der skal bli flere sier Aftenposten»
Munchmuseet, MM N 1428.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1941 . Se bl. 1v
«Tegneren i Aftenposten Øivind Sørensen fortalte i telefon at han var nær beslægtet med Jørgen Sørensen og Holm.»
Munchmuseet, MM N 1909.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1926 . Se bl. 2r
«– Jeg ser min arvefiende Aftenposten er ute med sine onde streger –»
Munchmuseet, MM N 1909.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1926 . Se bl. 2r
«De har seet noen ytringer er udhævet i Aftenpost{ … }en forat et referat af et interview – – Alle der kjender mig forstår sammenhængen men det kan er kjedeli at mange tror på det. – De danske journalister er vel osså de reneste hyæner – der søger ut tilfæld{ … }ig  …  henkastede ytringer og laver noget sensationelt – { … }En stakkels mand der er nervøs og overanstrængt med en udstilling – blir da et offer – Jeg lot mig endeli overtale forat føie de unge kunstnere der men{ … }te at det var heldi at jeg fortalte om de større dekorative bestillinger malerne fik i Norge –»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908 . Se bl. 3r
«Jeg har måttet skrive dette når jeg ser G H i Dagbladet fælder Tårer med sine «vittige» Øine over denne Maler der stred og blev gal – {–}( …  Aftenposten og Sult drev mig ikke fra Norge – men den lumpne Venneflok der dolket mig i Ryggen – over ‹Kristiania› { … }By bør have G Hs – tykke Legeme til Mindesmærke?»
Munchmuseet, MM N 2169.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wefring. Ikke datert. Se s. 2
«{ … }I tilslutning til Deres udtalelse i Verdensgang spør jeg om noen kan tænke sig mulige for en kunst væxt – sålænge { … }det i kunstens mest læste blade Morgenblade og Aftenposten i årrækker fra første tid blot har havt til mål at dukke og tilsmudse hvor de ‹forsøgte› at dukke hodet en smule op  …   …  »
Munchmuseet, MM N 2617.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 2
«Aftenpostens Færd fra B … manns tid – – Finland Kjøbenhavn Stockholm»
Munchmuseet, MM N 2801.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.10.1903 . Se s. 1
«Kan Du fortælle mig noget om Udstillinger og om Laureng er bleven en Rigmand på den nye Udstilling – Aviserne skriver jo ikke om Malerier så man får lidet vide – Mit Billede skal være skjævt siger Aftenposten»
Munchmuseet, MM N 2960.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 21.1.1939 . Se bl. 2r
«Ja hva skal en bruges til. Jeg ser i Aftenposten at «jeg har ønsket» «Historien» til Raadhuset – Jeg blander mig overhovedet»
Munchmuseet, MM N 2987.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou, Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der har gjentagende Gange i de gamle Lokaler Verdens Gang og Aften{s}posten været Spøgelser G{a}jengangere og  …  – Der er nævnt ofte Red – Verdens Gang»
Munchmuseet, MM N 3090.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1909 . Se bl. 1r
«Det er nok ikke grundløst når jeg sier at jeg har Fiender som virker – Du ser Aftenposten{–}! – Det sidste Års Held gjør Fienderne endmere»
Munchmuseet, MM N 3475.   Brevutkast fra Edvard Munch til Politiken. Datert 1926 . Se s. 3
«jeg da for mulig nævnte at det i al{ … }fald var slig i Norge – men det { … }er vist og sandt tilfælde i hele verden – men naturligvis blot i visse krese – borgerlige kreser – { … }Krese som i Norge nærmest { … }at er at søge blandt Af …  { … }det udbredte blad Aftenpostens læsere – et sl{ … }ags kjøkkenblad i stor målestok der altid har i to menneskealdre { … }altid har forfulgt den  …  kunst  …  der er levende i lannet – og blot anerkjender kunstner kunstnere når de har f er blit gamle professorer – eller ligger i sin grav»
Munchmuseet, MM N 3505.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Vi har havt muligens den bedste Lærer i Kunst som ‹vor› tid kan ‹opvise› i ‹Kristian Krohg› – ‹lei› ‹jeg› ‹vil› ikke la en Juletræ-pyntkunstner ‹som› ‹Svarstad› ‹eller› en ‹natmand› som ‹Haug› ‹til› ‹Paulsen› – fra Aftenposten { … } …  ‹til› ‹det›»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883 . Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og et Heyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883 . Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og et Heyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM T 233.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 32v
«Aftenposten er jo et exempel på at at en  …  lavtliggende kritik ikke har kunnet få kvælt den gode kunst – Men selvfølgelig kan han i længer tid ha  …  forhindret  …  maler at sælge – Men – forargelsen bør komme – Men ve den hvorfra forargelsen kommer»
Munchmuseet, MM T 233.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Jeg udstilte for nogle År siden et portræt af en navn- given Dame – I Aftenposten fik det følgende kritik: Dette rædsels- fulde kvinnemenneske kan blot hænges på et sted i e{t}n Leilighed på W. C. – Det skulde vel ikke hjælpe på Portrætbestillinger – heller ikke kunde været specielt hyggelig for vedkommende frø‹ken›»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932 . Se bl. 17r
«Det var dengang Aftenposten ikke tålte at se en nøken Arm men uten å og kom i raserianfald ved synet og ro{ … }pte på politi, Værkene skulde boykottes Nu synes den på Tørtberg at rent ut fraade i nøgenhe‹d›»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932 . Se bl. 19v
«med en værre strid med Aftenposten og Aftenposteni{ … }anere end noensinde –»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932 . Se bl. 30r
«Det er ikke mer end 13 år siden det stilnet af på den Kanodade Aftenposten og Aftepostenianerne holdt gående i anledning Aula billedene Kommentar – Det er noen og tyve årside siden de samme fik raserianfald ianledning livsfrisen – I 1{ … }904 ropte de samme på politi ianledning en nøgen arm – og Blomquist skulde boykottes»
Munchmuseet, MM T 2707.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877 . Se s. 75
«      (Aftenposten). »
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 4r
«

{Lørd}Tirsdag den 2{5}6de. I Aftenposten staar under «Vaarbud: «Fuldt udsprung- ne vilde Tusindfryd og Guldstjer- ner er i diss Kommentare Dage fundne i Da- len i Brevik.»

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 6v
«sammen efter en Anvisning i Aftenposten. Vi kan høre paa lang Afstand nok- saa tydelig. Jeg har tænkt paa at lede den over et til B Gisur Belsheim ligeover for Olaf Ryes Plads.»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879 . Se bl. 14v
«Søndag den 10de saa jeg paa, at den bekjendte franske luftskipperske madame Godard steg op i en b{o}\a/ll{a}\o/n tilligemed aftenpostens {}\k/orrespondent, . Det var nydeligt veir, og en sagte nord- vestlig vind drev { … }\b/allonen udover fjorden, indtil den dalede ned paa Næsodden. »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 98 (PN 194).   Brev fra Edvard Munch til Erik Werenskiold. Datert 18.3.1916 . Se s. 2
«let at beseire – Hvis der ikke nu ved Universitetet og  …  og i Aftenposten sad farligere Drager end hans –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 264).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 11.11.1892 . Se s. 1
«Tillad mig hr. redaktør at vise Dem et nobelt træk hos Aftenposten»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 264).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 11.11.1892 . Se s. 1
«Aftenposten indtog for nogle dage siden et uddrag af en kritik over minkritik over mine bilder hos en kritik som har ståt i National Zeitung for 6 dennes»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 264).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 11.11.1892 . Se s. 1
«Denne artikkel meget rosende artikkel passer Aftenposten sig vel for at optage i sin helhed – al{l}t hvad der siges af godt om mine billeder udelades ganske –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 264).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 11.11.1892 . Se s. 2
«Straks efter fyldes i Aftenposten en hel spalte med en mig nedrakkende artikkel og, jeg behøver ikke at si det, uden da at der glemmes \en/ linie»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 264).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 11.11.1892 . Se s. 2
«Aftenposten er ikke tilfreds med de»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 264).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 11.11.1892 . Se s. 3
«Det er langt fra mig at tro at dette ikke er gjort i ædel hensigt Aftenposten vet naturligvis at unge spirer bare voxer bedre i  …  gjødsel»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 264).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 11.11.1892 . Se s. 4
«Indlagt  …  Kritikken i National Zeitung – hvoraf De vil se Aftenposten har ikkke alene digtet en  …  ny Title «Impressionister og Kladdemalere» men har strøget alt der er rosende om mig –  … »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 569 (PN 315).   Brev fra Edvard Munch til Lars Swanström. Datert 1918 . Se s. 1
«Overs{ … }krifterne på artiklerne blir for Gerards vedkommende: «Fransk { … }røst om livsfrisen» og om de tre andre – «Livsfrisen omtalt i Aftenposten» – Artiklernes aarstal må sættes»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909 . Se s. 2
«Samtidig Aftenpostens Overfald på min Udstilling.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 733).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.2.1910 . Se s. 1
«Jeg sender nogle Kritikker til Avisen – Det er utroli hvor Aften posten og Nyhedsbladets gemene Nedrakninger er trængt ind blandt Folk – Det er og blir bare en mindre Del af Kristiania publikumet som har noen Respekt for mig –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 2
«– Og så har Aftenposten glædet sig til atter at gjøre ondt –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 2
«Desuden {a}havde j{ … }eg lyst til at gi Aftenposten og osså  …  den danske journalist et ordentligt svar – Især Aftenposten der systematisk har forfulgt mig i 40 år og de{ … }rved bragt ulykke over mine nærmeste – Det er vel ha dette blad jeg mest skylder dette ulykkelige forhold – Men dette måtte først ske når jeg kommer hjem –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 2
«Desuden {a}havde j{ … }eg lyst til at gi Aftenposten og osså  …  den danske journalist et ordentligt svar – Især Aftenposten der systematisk har forfulgt mig i 40 år og de{ … }rved bragt ulykke over mine nærmeste – Det er vel ha dette blad jeg mest skylder dette ulykkelige forhold – Men dette måtte først ske når jeg kommer hjem –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 3
«Det var da jeg senere talte om min lille gods – og jeg spøkende sagde at Godseiere og Løitnanter er jo mer agtet end Kunstnere – ialfald hos os – – Dette er jo tilfælde over d{ … }en hele verden – Men selvfølgeli var der blot tale om den lavere B borgerkreds – specielt Aftenpostens {–}kreds der er en opdraget af Aftenpostens beryktede attakker på { … }den unge Kunst»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 3
«Det var da jeg senere talte om min lille gods – og jeg spøkende sagde at Godseiere og Løitnanter er jo mer agtet end Kunstnere – ialfald hos os – – Dette er jo tilfælde over d{ … }en hele verden – Men selvfølgeli var der blot tale om den lavere B borgerkreds – specielt Aftenpostens {–}kreds der er en opdraget af Aftenpostens beryktede attakker på { … }den unge Kunst»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 4
«Nu er det slig at hvis dette tas in – så kan jeg ikke senere komme med en større salve hvor jeg vilde behandle Aftenposten og dens beryktede forhold til Kunst – Men på den annen side vil det vare længe {–}til jeg får svaret –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 1
«Tak for brevet! Det var vistnok det beste ikke at svare på Aftenpostens interviewet – Det var egentli Aftenposten der kom med sine gamle streger og gjorde det ond mer ondsindet end det var – Men at det har virket viser en grædeferdig  …  notis i Morgenbladet – det ymtes om at skade landet i utlandet – Ja kan ikke Norge tåle dette? – Morgenbladet nævner de  …  store bestillinger jeg har fået, som Universitetet – Men havde Morgenbladet læst int{ … }erviewet i Politikken og ikke i Aftenposten så havde han seet at hovedmotivet i interviewet var at»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 1
«Tak for brevet! Det var vistnok det beste ikke at svare på Aftenpostens interviewet – Det var egentli Aftenposten der kom med sine gamle streger og gjorde det ond mer ondsindet end det var – Men at det har virket viser en grædeferdig  …  notis i Morgenbladet – det ymtes om at skade landet i utlandet – Ja kan ikke Norge tåle dette? – Morgenbladet nævner de  …  store bestillinger jeg har fået, som Universitetet – Men havde Morgenbladet læst int{ … }erviewet i Politikken og ikke i Aftenposten så havde han seet at hovedmotivet i interviewet var at»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 2
«Det ‹e› Aftenposten vidste nok hva den gjorde når den med udhævet  …  tryk fremhæver en tilfældi ytring som man jo ihvertfald vil forstå er overdrevet – og så ikke indta  …  hovedmomentet i det meget lange interview – hvilket ihvertfald vilde borttat braadden i den lille bemærkning –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 3
«Aftenposten er det eneste blad i den hele civiliserte verden der ennu tillader at chikanere mig og min kunst – – Det er ikke rart man har lyst til luftforandring –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 7
«Aftenposten fremhæver i spidsen for et uddrag af et  …  interview af mig i Politiken Kjøbenhavn en påstået udtalelse af mig at «i Norge beragtes altid Kunstnere som ‹jouglere› og akrobater» – Aftenposten kjender tilstrækkeli til hvordan  …  sp …  specielt danske ‹interviewere› er  …  drevne i at få frem en sensation – Hvordan de river ud af sin sammenhæng løsrev bemærkninger så det får en annen og tilsigtet betydning – Sålidet er dette lavet af noen spøkende bemærkninger og dertil noen tillæg Noget sligt tøv har jeg som de andre udtalelser ovenfor har jeg aldrig kunnet komme med  … »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 7
«Aftenposten fremhæver i spidsen for et uddrag af et  …  interview af mig i Politiken Kjøbenhavn en påstået udtalelse af mig at «i Norge beragtes altid Kunstnere som ‹jouglere› og akrobater» – Aftenposten kjender tilstrækkeli til hvordan  …  sp …  specielt danske ‹interviewere› er  …  drevne i at få frem en sensation – Hvordan de river ud af sin sammenhæng løsrev bemærkninger så det får en annen og tilsigtet betydning – Sålidet er dette lavet af noen spøkende bemærkninger og dertil noen tillæg Noget sligt tøv har jeg som de andre udtalelser ovenfor har jeg aldrig kunnet komme med  … »