Munchmuseet, MM K 4512

MM K 4512, Munchmuseet. Datert 13.03.1905. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand d. 13de Marts.    Kjære Edvard.


    Det er Holmenkoldag, men
just ikke glimrende Veir, fra
Vinduerne seer det stygt ud paa
den Kant ganske sortgraat, saa
det ville være underligt om
der kunne desuagtet blive Rend.
Inger er i Byen, jeg sidder
derfor saa alene, og nu vil
jeg da gjøre Alvor af at
skrive. Inger var hos Grønvolds
igaar, og da sagde Ludvig, at han
sendte sine Breve til Mittelstasse
82 \53/. – Det var dette jeg ikke rig-
tig turde gjøre, og har derfor

 

      
    2

ventet paa at faa din Adres-
se, jeg tænkte da nærmest paa
Prag, jeg troede nemlig Du kunde
have et Arbeide der. – Nu hører
jeg Du er i Hamburg. – Det
var hyggeligt at høre om din
Modtagelse i Prag, det var rigtig
en Glæde for os. Inger havde jo
ogsaa fra Verdens Gang faaet høre
derom. – Jeg veed det gjør Dig saa
godt saadanne Triumfer, og\det/
gjør saa godt. –      Om der
ikke med det samme bliver
saameget Mynt, – saa kommer
der siden; – der er jo store
Vanskeligheder for Dig med alle
de store Udgifter. –
Du skal ikke tænke paa
at sende Penge hertil, – der
er mange Penge i Banken, – og
jeg har ogsaa faaet sat ind

 

      
    3

noget \i min Bank/, saa om vi skulle mangle
noget saa staaer vi ikke i Forlegen
hed; – men det greier sig, Inger
faaer Tilskud af Elever, og jeg
har fuldt op af Arbeide, saa-
meget jeg kan faa istand. Og
saa ere vi Gud ske Lov friske.
Vi leve ærnærer os godt og
har godt varmt Hus, – saa
vi ere svert godt stillede, til
at være saa vanskelige Tider –

    – Du følger med i de vanskelige
politiske Tilstander; det er ikke
frit for at baade I og jeg har
været noget nervøse i den Anledning,
– Krig er jo et Skræmmebillede, – og
man ser\har/ jo brugt nævnt noget
derom, ialfald hentydet dertil. – –

    – Alle Mennesker har været mere
eller mindre berørte, alle har

 

      
    4

de brugt sig paa Storsvenske-
partiet og Kronprinsen, enige alle
i dette. –

    Husk nu paa dette, at
Penge behøver vi ikke, men
skriv lidt, naar Du kan, –
– det er saa ondt, naar vi
der er lang Tid gaaen uden
vi seer nogle Ord, – og
hører, at Du har det {godt}bra.

    – Der er et Ægtepar fra Bergen
som muligen leier her for
Juli og August, – 200 Kroner
har vi begjæret, da de ere Vel-
staaende. – Vi tænker paa Holme
strand. –
  Med mange
Hilsener
 Din hengivne Tante
KB