Munchmuseet, MM K 4544

MM K 4544, Munchmuseet. Datert 18.06.1898. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Fuglebjerg d 18de Juni 98    Kjære Edvard!


    Inger er rent begeistret, istedetfor
et mørkt trist Sted, boer vi paa
det lyseste venligste \Høide-/punkt i
Finskogen, – Græsvolder bevoxet med
kring med Løvkrat, smaa pene
Bondekaarder med tildels røde Uthuser.
Udsigten er Høider af Skov, der
naturligvis gjør Luften \her/ saa stærk
og sund – vi boer altsaa paa
et Høidepunkt i en Dal. –
Vi fik et lidet hvidmalet Hus
for os selv, 2 værelser og Kjøkken
en liden Veranda, alt pent lyst
og hyggeligt for 20 Kroner. –

 

      

    Alt er billigt her, Mælken 9 Øre –
vi lever paa Fisk Æg, Skinke og Mælk,
– Kjød findes ikke – heller ikke Øl – men
det kan jo undværes – Her findes Bær
i Mængde, naar Tiden kommer – Jordbær
og senere Multer, og det er jo en
Herlighed for Inger. –

    Paa Gaarden her er 3 Familier,
de Gamle – Søn med Familie og
Datteren med sin Mand og Børn saa
det er folksomt, – Katter med
Unger, Høns, Kjør og Hester. –
– Saa er der da Liv nok! –

    Reisen fra Kristiania til Kongsvinger
var svert morsom. – Først paa Chr
Station
blev vi leie over at høre
ved Bifeen at en ung Herre havde

 

      

spurgt efter os, vi viste da det
var Dig. – det var kjedeligt. –
Fra Lillestrømmen opover hele
Veien var der en svert vakker
Natur; vi maatte stirre i
Vinduerne hele Tiden. – Ikkedesto
mindre maatte vi reise feil
naturligvis, – (heldigvis kom vi ikke
helt til Gøteborg). – Vi skulde
i Kongsvinger gaaet over til en
anden Linje (Flisen-Linjen) – dette
kjendte vi ikke til – Konduktøren
troer vi havd var lidt ørsk, for
han tøvede saa. – Vi reiste da
til Aabogen Station, svenske
Banen – til vor store Forskrekkelse,
– der gik vi fra Hus til Hus for
at faa Logi for Natten, men maatte
tilslut bede Stationsmesteren om Ly

 

      

i Ventesalen; der laa vi da paa
Bænkene med Sjaler under Hovedet,
men sov alligevel upaaklagelig. Om
Morgenen efter Kl 7 drog vi saa
med Toget til Kongsvinger og
maatte der vente til 12 Tiden paa
Toget. – Tiden benyttet vi til at
besee Byen og var helt øverst
paa Fæstningen, hvorfra en deilig
Udsigt. – Vi var ifølge med en
Reisende der i Lighed med os
havde taget Feil af Jernveien, der
var forresten 5 Stykker som havde
gjort det var. –

    Kommen til Roverud Station
stod Mand og Hest og ventede
os, Veien hertil var jo noksaa
lang og knudrede, da den er under
Arbeide, saa vi ristede noksaa godt
i Vognen i lange Strækninger, men

 

      

blev den bedre de sidste 2 Mile,
nydelig Vei gjennem Skov med
en Mangfoldighed af Sjøer; – rent
storartet vakkert. – Det er vist
en stor Lighed med Finlands
Natur og dette er kanske Grunden
til at en Hel Del Finlænderne,
under Frihedskampen forlod Landet
eller flyktet og nedsatte sig her. –
Befolkningen her er altsaa blandet,
– den Gamle her kan Sproget og
mange flere. – –

    Da vi den 15de om
Formiddagen skulde reise, kom Isaksens
lille Gut ned med Brev, der indeholdt
Paalæg af Husleien til 480. Dette
gjorde vor Opsigelse lettet, da
vi jo gruet noget derfor, – vi skrev

 

      

da øieblikkelig Opsigelse. – Vi
synes, det var noksaa stygt gjort,
men det er saa Qvinder behandles. –
– nu er vi vel fornøiet over,
at vi ere sikkre for Hus i
to Aar om vi leve. –

    Huset her minde om Sjellestad,
men Naturen anderledes vakker, og
her findes ingen Uhyrer som der.

    Adressen her er
    Furubjerget 8
    Grue Finskog Kirkenær Station
    Soløer.

    Dersom Du skulde komme til
at reise en Tur herop maatte
Du tage Billet til Roverud

 

      

Station – gaae over i Kongs
vinger til Flisen Toget –
Fra Roverud Skyds, – 1 Kr
70 pr Kiloen

    
    Hilsen fra Inger og
    din heng
Karen Bjølstad