Munchmuseet, MM K 4546

MM K 4546, Munchmuseet. Datert 02.09.1899. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Furrubjerget
31 August    Kjære Edvard!


    Imorgen reiser vi herfra
og kommer til Nordstrand
imorgen Aften, hvis alt gaar
godt. – Det regner idag
saa det kommer an paa
hvorledes vi faaer det paa
vor lange Kjøretur. –
Vi har ellers i dethele
havt et godt sundt
Ophold her og triveligt.

    I Søndag var vi paa
en deilig Tur til et
Sted som heder Tvengs
Bjerget, storartet vakkert

 

      

ved en stor Indsø Rødgen.
Gerh Munthe var der for
et Par Aar {S}\s/iden og tog
Skitzer. – Vi blev Han
ville komme igjen med
Obstfelder blev der fortalt. – Vi
fik en god Middag, det
var gjestfrie Folk. –

    – Du kan tro, vi har
sluppet godt ud med
Penge her, vi har enda
med en Del Levnet gode
Sager som Ost og Smør for
hele Vinteren. Og saa har
vi kommet os saa godt,
Inger er blevet meget fed.

 

      

– Naar vi kommer til
Byen ere vi vel deran
i Penge, og dersom Du
skulde være i Forlegenhed,
er det en let Sag for os
at laane Dig 100 Kr –
– Vi faaer da mange
Penge ind naar vi kommer hjem, og har
vi igjen herfra 35 Kr –
naar alt er betalt. –
Levemaaden her har været
saa billig. –
Kom snart ud til os –

    
    Hilsen fra Inger
    Din
hengivne Karen

    1ste Søndag kommer et Par Damer
herfra ud til. , saa da vil ‹man›
saa kan Du vel vælge en anden
Dag. –

 

      
    
Nordstrand
{ … }\2/den Sept
    {Vi}\Jeg/ fik ikke Brevet afsted,
nu er vi da kommen hjem,
og var heldig med Veiret. –

    Iaften skriver vi til Aas, til
Frøken Møller og beder hende høre
efter, om der kunde været noget
Logi der for Laura, ialfald
for et Par Maaneder. – Inger
var idag hos hende og havde hun
Lyst paa dette. – Hun vil nu
saa gjerne komme ud, saa ‹vi›
vil see om hun fra Midten
af Sept kunde faa et Sted. –

    
    – {Inger}\Din/ heng.
Karen Bjølstad