Munchmuseet, MM K 4548

MM K 4548, Munchmuseet. Datert 21.04.1899. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 21de Marts
April    Kjære Edvard!
 Vi bleve over
raskede ved at see Dig i Italien
men det, maa da være inte
ressant for Dig, – og Klimatet
maa da være anderledes bedre
end i Paris. Her har været
fordetmeste koldt, vi har hele
Tiden fyret i Ovnen baade
Dag og Nat iforgaars vare
Træerne bedækkede med Snee.
Hvor det maa være anderle-
des hos Dig, – der maa
være nydeligt, gid Du maatte
have rigtig godt af denne Tur. –
Denne Vinter har da været
‹bister› og langvarig. – Vi har
ventet med Lauras Kjøreture til
Mai, hun ved om, at Du har

 

      

har givet hende dertil; – vi har kjøbt
Bøger til hende og abonert paa Dags
avisen
, som hun faaer hver Dag til
sig. – Inger var der\hos hende/ idag, – hun vil
ikke paa «Bondelandet», siger \hun/, da
heller, der hun er. – Det er svert ondt,
at vide hende der hun er; men
saa skal Doctor Holm være saa
udmærket snil med sine Pasienter,
ligesaa Bestyrerinden. – Vi faar
senere see, hvorledes vi skal faa
ordnet det, – som bedst er for hende.

    – – Inger har noksaa mange
Elever og er bra nu, hun var
længe medtaget efter Pianokjøbet.
Frk. Goplen har været herude
og hun synes godt om Instrumentet,
det er jo blevet opspilt, saa
det er stærkere, – og nu er
Inger selv fornøiet med det. –

 

      

    – Vi har endnu ikke bestemt
noget Sted for os paa Landet,
men har bortleiet iaften
Beqvæmmeligheden for 3 Maaneder
fra 1ste Juni til Groserer Sam‹on›-
el
Salomon fra Byen. Vi
faaer 350 og det er en gan-
ske liden Familie, rige\sikre/ Folk,
Saa er da dette ordnet. –
– Du kommer altsaa hjem
før den Tid vi skal drage
ud, vi faaer haabe paa
at vi faaer en god Sommer.

    Inger har faaet
sig en Veninde i Frk
Ida Kinck og dette er bra
for hende, troer jeg; – hun er
her ofte. – Inger beder
at hilse Dig saa meget.

    
    Din hengivne Karen Bjølstad

 

      

    Det maatte da være svert
morsomt for Dig om Du kunde
faa komme til Rom. –