Munchmuseet, MM K 4559

MM K 4559, Munchmuseet. Datert 30.01.1912. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Er det ikke deiligt at
Kulden og Isen er brudt.,
Januar har riktig været
en strid Maaned. – Jeg har
saa ofte tænkt paa Dig i
denne Tid, haaber, at Du
har været frisk.      Her
i Byen har der været
megen Sygdom. Inger
og Laura har været friske,
men jeg maatte lægge mig

 

      

af Influensa og har lagt
i 14 Dager. Jeg fik det noksaa
stærkt med Hold, og Feber og
Hoste. – Nu er da dette
over og har saa smaat
taget fat i mit Arbeide igjen
er oppe hele Dagen og har
god Appetit. – Nu blier
det at holde mig inde til
Vaaren af Forsigtighedshensyn –

    Inger har faaet 5 nye Elever
og hun er saa kjæk og
fornøid i dette. Hun er
færdig med Gardinerne, som
hun har arbeidet,. 2 Fag,
det er vel bedst at hænge
dem op til Vaaren i din Villa
i Hvidsten. – Hvor det
var vakkert dernede, hvor
vi drak Kaffe, en nydelig

 

      

Plet. –
    Kittelsens Bog har jeg nettop
læst, han er jo Digter;. og
saa megen Trængsel ogsaa
for ham. –

    Nu skinner Solen saa
deilig paa alle Ting i Stuen
og udenfor paa Snedækket
og Træerne, og saa er
det vel ogsaa hos Dig, –
haaber Huset Du boer
i er Lunt og godt. –
vor Leilighed her har været
saa god. –

    
    Mange hjertelige hilsener
fra os
 Din hengivne
K. Bjølstad


30de Januar 1912 –

 

      


    Raad til Pigen.. (Ingers Opdagelse)

    Dersom en fyldt Koxovn
slukner, behøves ikke at
tage ud Koxen – men tøm
Askeskuffen, fyld den med Fliser og
Smaaved, – som gaaer op til Risten.
Tænd saa, – og strax baner Flam-
men sig gjennem Koxen og det bræn-
der friskt. –