Munchmuseet, MM K 4564

MM K 4564, Munchmuseet. Datert 20.08.1912. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
20de August. 1912.    Kjære Edvard!


    Jeg takker Dig hjertelig for
Brevet, jeg glæder mig saa
over, at Du er saa fornøiet
med huset dit i Hvidsteen,
at Du kan have saadan
Nytte og Hygge af det
om Sommeren; det er
jo ogsaa saadant nydeligt
Sted ved Søen, og det
er vel ogsaa et roligt
Sted. Bare ikke Arbeidet
blier for anstrængende.

 

      

    Vi kom hjem Fredag, Inger
var hos Laura Lørdag, hun var
da svert interessert i en
Tur vi skal have sammen til
Maridalen med at arangere.

    Det var svert vakkert
i Solør nydelig Trævæxt,
nu er Glommen saa stor,
men det var desværre et
Pensionat med sin sædvanlige
Uro, – især generede det Aftenen
og Natten, – Om Dagen
kunde jeg selv skaffe mig
megen Nydelse af Luften
og finde mig et ‹roligt› Sted,
i den vakkre Have, med
Udsigt. – Schulzes Eien
dom var nær ved, – der har
han vel nedskrevet de fleste
af sin gode Scitzer, det var

 

      

et hyggeligt Sted. –
    – Du skal reise til
Köln, det er vel godt
at faa noe Hvile derved
fra Arbeidet. – Jeg synes ogsaa
det er saa deilig, at Du
kan igjen komme til Kragerø
og faa Fisk Levemaade, – og
Du har vel ogsaa der
mange kjendte «Busser»
som Tante Roll altid sagde,
Søfolk paa Bryggen. –

    Det er slemt med
Regnveiret, – bare ikke
nu al den deilige Grøde,
og alt ellers blier øde-
lagt; – og nu var det
saa lovende. –

    
    Mange hjertelige Hilsener
fra os.
 Din hengivne
Karen Bjølstad