Munchmuseet, MM K 4600

MM K 4600, Munchmuseet. Datert 21.04.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Brevet, jeg modtog
igaaraftes; jeg havde just tænkt
paa at skrive lidt, sa Du var
saa i mine Tanker. – Jeg un-
drer over at Brevet var stemplet
Bergensbanen og tydsk Frimærke, men
saa var jo Indholdet ægte Jeløsk
med Dueungerne, Fips og Hus
holdersken. – Kanske Høgen har tat

 

      

Forældrene? – De ere vel søte saa
danne smaa hjælpeløse. – Det var
et lidet elskværdig Træk af Fips –
men Menneskenaturen er ofte ikke
bedre. – Vi har saadan Fornøielse af
et Par bitte smaa Fugler, der daglig be-
søker et Bræt utenfor Vinduerne med
Talg. –

    Ja, nu har vi Vaaren igjen, –
skjønt det er jo endnu koldt, –
det sprætter i Hvidsten, sier Du,
ja det ligger vel lunt til. – Du
har meget at staa i. – Det er
jo ofte brysomt \med Folk/, især i disse
Tider, hvor Fordringerne ere saa store.
Anderledes før i Heggelund, Follestad
og Ingebrets Tid. – Du husker vel

 

      

godt disse Figurer, trofaste og
enfoldige. –

    Tænk, at Du havde Brev fra Fru
Borchgrevink, – hun er noksaa gammel
nu. – De gamle Portrætter her er jo ogsaa
hendes Oldeforældre. – De ere før blevne
fotograferte, – Fru Gram og Melbye havde
Billederne  …  nede i Byen i den Anledning
for endel Aar siden, saa Pladerne exi-
sterer vel endnu. – Fru Melbys Adresse er Slem-
dal. –

    Alle Knopperne paa Roserne, jeg fik
af Dig ere fuldt udsprungne –
– Fra Laura har jeg havt Brev
alt vel der. Nu har hun
det hyggeligt og let med St.
Hanshaugen, der er jo saa vakkert

 

      

og saa Dyrene, som hun virkelig
morrer sig ved. –

    Krigen er og blir en frygtelig
Mare over Alle, – at noget
saadant skulde komme, og gjen-
nemgaaes. – Og saamange Bekjendte og
Venner, som Du har dernede.

    
    Inger ber at hilse Dig hjertelig.
    fra din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand den 21de April 1915