Munchmuseet, MM K 4681

MM K 4681, Munchmuseet. Datert 15.03.1928. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Inger ber at hilse Dig og
takke Dig hjertelig for alt.

    
    Din hengivne Karen
Bjølstad
    
Nordstrand 15de
Marts    Kjære Edvard!


    Du skulde jo ikke
have behøvet at sende
os saamange Penge nu
igjen; – for vi har jo
saamange Penge; dem
som Du idelig og
altid har sendt os,
og saa saamange

 

      

deilige Saker af alle
Slag baade fedende og
styrkende. – Jeg vet bare
ikke hvorledes jeg ret
kan faa takke Dig derfor.
Nu altsaa igjen en
stor Sum Kroner 400. –
Nu blier det jo let
at faa Varer, naar man
har Penger; det har
jo for mange været en
vil for mange sver
Tid. – –

    Hvor jeg synes det
har været godt i den
ne Tid, at Laura

 

      

har været i saa go-
de Hænder, sørget vel
for i alle Henseender
at hun har kunnet
holde sig paa et
Sted saalænge, – er
jo ogsaa Du, den
Eneste, som har kunnet
greie dette. – –

    Det var jo en vak
ker Solskinsdag i Søn
dags, – kanske Blaa-
veisen allerede er kom-
men. –      Nu kom-
mer hun en Dag

 

      

i Paasken ud til os,
vi skal da som i
gamle Dager have om
Eftermiddagen en Æggedosis
stund. Kan Du huske
Andreas, hvilken flink
Slaaer han var, altid
fik han mere af sine
Æg end Os andre. –

    Nu er hans Datter bleven
en rig Fiskegroser-fru,
– Forretningen skal nok
drives i Kristiansund, og
det blier vel da at flytte
derned. – Vi hører jo
aldrig noget fra hende,
hun er vel saa reent
optaget. –