Munchmuseet, MM K 4731

MM K 4731, Munchmuseet. Datert 09.12.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
9de December    Kjære Edvard!


    Mange, mange Tak for alt
det deilige Smør Du sendte
os, bare Du ikke taer for
meget fra Dig selv. – og
Tak for alt det Besvær dermed.

    Laura er saa optaget med

 

      

sine Arbeider, som altid
blier saa nydelige, – hun
var her igaar, belæsset
med sin store Pakke Smør,
som Du havde bragt med til
Byen. – Tak for al den Om-
sorg!, –      Alt ved gamle

    
    Hilsen og Tak fra Inger
    Din hengivne KB.