Munchmuseet, MM K 4736

MM K 4736, Munchmuseet. Datert 23.05.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
23de Mai    Kjære Edvard!


    Inderlig Tak for
Skinken og Smørret
og saa for alle
de deilige Blomster,
Laura bragte med
sig fra «Ekely» , det
var saa hyggeligt
at ordne dem ja
Laura var saa inte-
resseret for at alt
skulle faa sin rette
Plads. – Lillieconvalerne

 

      

    og Liljerne Pindselil
jerne, Vaarens skjønneste
yndigste Blomster. –
Vi kikker ofte bort
til Dig fra Verandaen
– det er jo ikke saa
tydeligt for mig, som
for Inger, men jeg seer
da den grønne Sletten
og Granhækken. – –

    Endnu en Gang, Tak
for altsammen, kjære
kjære Edvard! Gud
velsigne Dig!
  Din
hengivne Karen
Bjølstad

 


    Inger sender Dig hilsen
med mange Tak for alt, hun
kom nettop op fra Stationen
med Skinken