Munchmuseet, MM K 4802

MM K 4802, Munchmuseet. Datert 17.05.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
17de Mai    Kjære Edvard!


    Inderlig Tak for
din Omsorg for os, for
Pengene Du sendte
til Indkjøb af Tøi
Inger og Laura var
ogsaa omkring i Bu-
tikker og gjorde dette.
Inger sender Dig en
hjertelig Tak derfor.

    – Hva det nu

 

      

staar vakkert, det lile
Regn har frisket op,
og det seer jo ud til
vi faaer mere. –

    Nu nærmer sig Pindsen,
jeg maa tænke paa
Grønlien, vi kom jo der
til for 30 Aar siden nettop
til den Fest, Syrenene
stod i Flor, aa hva vak-
kert det var. – Jeg ser
saa tydelig for mig, hvor-
ledes Du var fulgt af
Deberitzs Gutter, naar Du
for nedover med Malerier
til Stranden. –

    
    Hjertelig hilset, med
gledelig Pindsefest!
fra os begge.
 Din heng.
Karen Bjølstad